Lärarlyftet

Lärarlyftet är det samlade namnet på regeringens satsning som syftar till att höja lärarnas status och kompetens. Denna lärarfortbildning, som är en uppdragsutbildning, riktas till anställda lärare med en behörighetsgivande examen eller behörighetsbevis. Utbildningen leder till utökad behörighet.

Lärarlyftet förlängas till och med år 2025. Lärarlyftet erbjuder behörighetsgivande kurser för lärare på uppdrag av Skolverket. Kravet på att lärare ska undervisa i det ämne som de fortbildar sig i tas bort. Mer information om vilka kurser som högskolan Dalarna erbjuder hösten 2024 hittar du nedan. 

Ansökningsperiod inför ht-24

Ansökningsperiod

Anmälan till våren 2024 är öppen 15 mars till 15 april.

Antagningsbesked

Antagningsbesked publiceras på antagning.se  

Urvalsregler

Lottning 

Namn: Maud Ström HereenBild_Maud.jpg
Kommer från: Hammarö
Studietid: 2016-2020

Hej Maud, hur kommer det sig att du blev språklärare?

Jag har alltid tyckt om språk och hade fantastiska språklärare i både grund- och gymnasieskolan. Sen är jag också tvåspråkig så det föll sig naturligt att jobba med språk.

Men du nöjde dig inte med två språk?

Efter att jag jobbat i drygt tio år på olika högstadieskolor som svenska- och tyskalärare uppstod brist på engelsklärare vid min skola, då fick jag upp ögonen för Lärarlyftet. Först utbildade jag mig vid Uppsala universitet för årskurs 1-6. Utbildningen var en blandning av campus- och distansstudier. Därefter valde jag att också utbilda mig på Högskolan Dalarna för årskurs 7-9 och då enbart via nätbaserade studier.

Hur fungerar det att kombinera studier med arbete?

Det går jättebra! Jag jobbar 80 procent och studerar 50 procent. Men man måste planera sin tid riktigt noga. I mitt fall passade mitt arbetsschema väldigt bra eftersom jag var ledig en och en halv dag per vecka som jag ägnade åt studier.

Vad tänker du om nätbaserat lärande?

Kursen jag gick var helt nätbaserad och det var jag inte van vid. Men det visade sig passa väldigt bra att kombinera nätbaserade studier med mitt arbete. Jag tycker att det fungerar bättre om man inte studerar i för stora grupper. I början var vi en lite för stor grupp men sen blev vi färre och sedan dess har det fungerat kanonbra. Vi som läser Lärarlyftet har också samarbetat i små lärgrupper utanför den ordinarie undervisningen och det har varit jättekul.

Varför blev det Högskolan Dalarna?

Jag hittade två lärosäten som intresserade mig och som erbjöd det jag sökte. Det ena var Högskolan Dalarna som jag hade hört mycket gott. Det andra lärosätet fick för få sökanden och ställde därför in utbildningen. Så jag behövde aldrig välja. Nu efter studierna kan jag säga att Högskolan Dalarna har otroligt duktiga pedagoger som är väldigt måna om sina studenter. Som student på Lärarlyftet har man dessutom väldigt stora möjligheter att påverka utbildningens innehåll, det är fantastiskt bra.

För vem passar Lärarlyftet?

Jag skulle nog säga att Lärarlyftet passar alla, i synnerhet de som jobbat ett tag och som kanske känner att de går i samma gamla hjulspår. Det är utvecklande att testa något nytt och få prova sina idéer tillsammans med andra som är i samma sits. Det finns många som är lärare i ämnen där de inte är behöriga. Passa på, studera för att utvecklas och för att bli behörig. Ta för er och läs mer!

Målgrupp

För att studera inom Lärarlyftet måste din lärarexamen i de flesta fall vara inriktad mot undervisning i de årskurser som kursen vänder sig till. Det är bara då dina studier leder till ytterligare behörighet. 

Målgrupp, Åk 1-3

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 

Målgrupp, Åk 4-6

Kurser med inriktning årskurs 4-6: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.

Målgrupp, Åk 7-9 och gymnasiet

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Målgrupp, Gymnasiet

 • Inga kurser ht24

Villkor för deltagande

För att bli antagen till en kurs inom Lärarlyftet ska du:

 • ha en behörighetsgivande examen eller ett behörighetsbevis som lärare
 • vara anställd som lärare
 • ha huvudmannens (rektors) medgivande för studier inom lärarlyftet (via blankett)

Nätbaserad distansutbildning

Kurserna är webbaserade med möten och kursträffar online.
Information för nya studenter

Kurserna är tillgängliga för lärare i hela landet (även om du är utomlands!) Inga eller få kursträffar på campus. 

Dina frågor om lärarlyftet och lärarlegitimationen

Utbildningsdepartementets webbplats med frågor och svar om lärarlegitimation.

Statsbidragets nya utformning i Lärarlyftet 

De kommuner och fristående skolor som deltar får ett stimulansbidrag, en statlig delfinansiering för kostnader i form av ett statsbidrag. Bidraget ska kunna användas för att stimulera deltagande i Lärarlyftet, exempelvis genom minskad tjänstgöring för den personal som studerar. Statsbidrag lämnas med 1 500 kronor per högskolepoäng för kurser i svenska som andraspråk och 1 000 kronor per högskolepoäng för kurser i matematik och med 500 kronor per högskolepoäng för övriga kurser. 

Validering, tillgodoräkning och reell kompetens inom Lärarlyftet

Deltagare i kurser inom Lärarlyftet som erbjuds vid Högskolan Dalarna har rätt att ansöka om tillgodoräknande/validering av reell kompetens.

Tillgodoräknande innebär att dina tidigare studier kan motsvara kurs eller del av kurs inom Lärarlyftet vid Högskolan Dalarna. Validering av reell kompetens innebär att du i stället för tidigare studier åberopar genomförd yrkeslivserfarenhet.
 
Tillgodoräknande/Validering av reell kompetens är endast möjligt om dina kunskaper och färdigheter bedöms motsvara kursens / delkursens lärandemål.

I ansökan måste du ange vilken målgrupp (årskurs) du är antagen till samt mot vilken kurs och delkurs din ansökan om tillgodoräknande gäller.

Om du åberopar tidigare studier ska följande dokument bifogas:

Kursplan eller motsvarande beskrivning som styrker den åberopade utbildningens innehåll från den termin då kursen lästes. Kursens upplägg, examinationsform, nivå och omfattning ska framgå. Litteraturlista ska lämnas in för att underlätta bedömningen.

Om du åberopar reell kompetens (yrkeslivserfarenhet) ska följande dokument bifogas:

Självvärdering/Kompetensbeskrivning

Upprätta ett dokument där du anger samtliga lärandemål för den kurs, del av kurs du ansöker om validering för. Värdera dina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt gentemot varje separat lärandemål som står i kursplanen. Självvärderingen syftar till att skapa ett underlag för bedömning, samtidigt som den fungerar som en reflektion kring ditt lärande inom utbildningen och hur dina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt förhåller sig till lärandemålen. Självvärderingen ska vara utförlig och tydligt motivera på vilket sätt varje lärandemål i kursplanen har uppnåtts. Du bör kunna reflektera kring din reella kompetens genom ett vetenskapligt förhållningssätt samt hänvisa till relevant litteratur.

Dessa frågor ska besvaras i din självvärdering:

 1. På vilket sätt har du kunskap som motsvarar det innehåll och de lärandemål som kursplanen omfattar? Du ska ge en utförlig redogörelse som beskriver din kunskap.
  • När och var lärde du dig det? Motivera utförligt ditt svar.
  • Hur har du lärt dig det? Motivera utförligt ditt svar.
  • Beskriv en situation eller ett sammanhang där du kan visa denna kunskap. Motivera utförligt ditt svar
 1. Intyg från arbetsgivaren. I ansökan skall det ingå tjänstgöringsintyg som styrker hur länge du varit anställd, hur många procent av heltid du arbetat under denna tid samt vilken befattning du haft. Av intyg/intygen ska det framgå kontaktuppgifter till den/dem som skrivit intygen.
 2. Handlingar som styrker din kompetens. Som komplement till ovanstående kan du även bifoga eventuella övriga handlingar som styrker din kompetens.

Om du åberopar både tidigare studier och reell kompetens (yrkeslivserfarenhet) ska dokument bifogas enligt instruktion ovan.

Tillgodoräknande genom validering av reell kompetens vid Högskolan Dalarna och hur du ansöker

Vi rekommenderar att du kontaktar studievägledare via support@du.se för att få hjälp med din ansökan.

Senast granskad: