Skolforskningsfonden

Forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan

banner

Regionens och PUD:s egen möjlighet att initiera och katalysera gemensamma FoU-projekt

Skolforskningfonden inrättades av PUD-rådet vid Högskolan Dalarna utifrån en ambition att ge  lärare/förskollärare/skolledare i regionen och forskare/lärarutbildare förutsättningar att  samverka för att bidra till verksamhetsutveckling i skola, förskola och vid lärarutbildning och samtidigt identifiera eventuella nya kunskapsluckor i den processen, samt att i samverkan utforska identifierade kunskapsluckor och låta kunskaperna komma regionen och en större publik till del.

En ansats i lärosätets och skolans/förskolans samverkansarbete i regionen är att vi tillsammans i det aktiva ”görandet” lär av varandra. Lärarna/förskollärarna, lärarutbildarna, forskarna och studenterna är producenter och medaktörer i sin egen lärandeprocess, och bidrar utifrån egna erfarenheter och kompetenser i projekten. Samtidigt uppmuntrar vi i alla typer av samverkanssammanhang att alla, oavsett profession eller roll, är lyhörda och intresserade kunskaperna i sin omgivning. Vi tror att det är ett förhållningssätt som har betydelse; i förlängningen syftar vår samverkan till att barn, elever och studenter blir del i en så berikande kunskapsresa som möjligt. Mer specifika premisser är:

  1. att forskningen utgör stöd för och/eller är ett verktyg för att vetenskapliggöra och förbättra utbildningen för elever inom förskola och skola eller studenter vid lärarutbildningen.
  2. att praktikrelevanta frågor och utmaningar möter lärarutbildningens ämnes- och utbildningsvetenskapliga kurser.
  3. att skolans och förskolans behov ska vara väsentligen vägledande i formuleringen av syftes och frågeställningar.
  4. att projektet utgår ifrån skolans systematiska kvalitetsarbete.

Skolforskningsfonden tar vid där Lokal praktikutveckling slutar (eller motsvarande aktivitet där forskare identifierat utgångspunkter från praktiken.) Det överordnade syftet med FoU-projektet är att forskare tillsammans med verksamma utvecklar ny kunskap i ett forskningsperspektiv, med relevans för skolans verksamma. Det lokala verksamhetsperspektivet speglar ansats samt projektets syfte och frågeställningar, men processen är trogen forskningens logiker, arbetssätt och krav.

Vilka kan ansöka: Disputerad forskare med en anställning om minst 50 procent vid Högskolan Dalarna söker tillsammans med skola/huvudman inom PUD-regionen.

Ansökan: Till ansökan bifogas en projektkalkyl framtagen i samarbete med ansvarig ekonom. Ladda ner Projektkalkyl underlag mall. Följ sedan länken Ansökan Skolforskningsfonden. Sista ansökningsdag 15 februari.

Beredningsgruppen behandlar och föredrar inkomna ansökningar för PUD-AU, som är beslutande instans. Beredningsgruppen utgörs av 1) 1-2 representanter från regionens skolor, 2) Proprefekt utbildning vid ILU/HDa, 3) Proprefekt forskning vid ILU/HDa och 4) PUD-chef. PUD samordnar ansökningarna.

Finansiering: Skolforskningsfonden bekostar Högskolans medverkan i projekten i form av lönekostnader och vissa projektrelaterade driftskostnader såsom resor och litteraturbidrag enligt HDa:s praxis. Endast anställda vid Högskolan Dalarna kan erhålla forskningsmedel från Skolforskningsfonden. Skolans huvudman svarar för de kostnader som uppstår för personal till följd av projektet.

Ansvarig Projektnamn Samarbetande huvudman Start-slut:
Solveig Malmsten  Bedömningspraktiker – praktiskorienterade ämnen, Gymnasium Mora kommun 2021
Jörgen Dimenäs, Mattias Gradén Undervisning på vetenskaplig grund, Vuxenutbildning Borlänge kommun 2020 - 2021
Anders Persson Lärares bedömningspraktik i två olika so-ämnen. Erfarenheter, möjligheter och utmaningar VBU 2018-2020
Hanna Hadocs    Skolsamlingar som resurs i historieundervisning vid gymnasiet - en pilotstudie Falu kommun 2018-2020
Eva-Lena Erixon   Hållbart lärande i naturvetenskap och matematik genom formativ bedömning Avesta kommun 2018-2020
Christine Cox Eriksson    Ordförråd hos flerspråkiga elever i åk 2 och åk 5 Borlänge kommun 2018-2019
Farhana Borg Hållbar utveckling i förskolan: En fallstudie om förskolans resa med grön flagg Mora kommun 2017 - 2019
Annie-Maj Johansson Meningsskapande sammanhang eller kontextfri undervisning i NO och teknik Smedjebackens kommun 2017 - 2019
Anna Teledahl Lärande som lyckas med ämnesintegrering Borlänge kommun 2017 -  2019
Berit Lundgren Språk- och ämnesutvecklande arbetssätt i samhällsorienterande ämnen i asymmetriska flerspråkiga klassrum i årskurs F-3 Avesta kommun 2017 - 2018
Maria Olsson Undervisning i förskolan Falu kommun 2017 - 2018
Juvas Marianne Liljas, Jenny Isberg Musikalisk interaktion i förskolan Leksands kommun  2016 - 2018
Åsa Wedin Modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan - undervisningens praktik, villkor och pedagogik Borlänge kommun  2015 - 2017
Åsa Wedin, Jenny Rosén På tröskeln till förskolan Borlänge kommun  2015 - 2016
Eva Hultin, Sören Högberg Nätsmarthet på schemat - skolans värdegrundsuppdrag i den digitala tidsåldern Sandvikens kommun  2015 planeringsbidrag/ projektmedel 2015 - 
Monika Vinterek, Gunilla Lindqvist Utveckla lärares ledarskap - Ledarskap i en mångkulturell kontext Sandvikens kommun  2014 planeringsbidrag/ 2014-2018 projektmedel
Annie-maj Johansson Undervisning i naturorienterande ämnen i grundskolans tidigare årskurser Smedjebackens kommun 2014 planeringsbidrag/ 2014 - 2015 projektmedel
Johanne Maad Skolgård FSK Falu kommun 2014 planeringsmedel/ 2014 - 2015 projektmedel
Désirée von Ahlefeld Nisser Stärkt läs- och skrivdidaktisk kompetens Ludvika kommun  2013-2016
Eva Hultin Villkor för skrivutveckling i det digitala klassrummet Sandvikens kommun  2013-2016
Anna-Sofia Hedberg, Åsa Bartholdsson Uppdrag för kulturell identitet Hedemora  kommun  2013-2015
Mats Lundgren LEGO education center Säters kommun 2012-2013
Ina von Schantz Lundgren, Mats Lundgren, Ulf Nytell Vad gör skillnad 2.0 Borlänge kommun 2011-2015
Gun-Marie Wetso Forskningsverkstad - Lärares ledarskap Borlänge kommun 2011-2014
Eva Hultin, Åsa Bartholdsson, Johanna Gustavsson-Lundberg Social och emotionell träning - SET  Leksands, Gävle, Hedemora, Sandvikens, Avesta kommuner 2011 förstudie/ 2012 - 2014 projektmedel
Eva-Taflin, Helena Danielsson Bedömning av matematisk kompetens MUBEMA Falu, Vansbro kommuner 2011 planeringsbidrag/ 2012-2014 projektmedel
Mats Lundgren, Ina von Schantz Lundgren  Följeforskning till Forskningsverkstad - Lärares ledarskap Borlänge kommun 2011- 2013
Mats Lundgren Vad gör skillnad? Borlänge kommun 2011-2013
Eva Hultin, Mats Lundgren, Ina von Schantz Lundgren Att skriva sig till läsning med dator - utan penna  Sandvikens kommun  2011 förstudie/ 2011 - 2013 projektmedel 
Mats Lundgren VFU-projektet PUD-Rådet 2011
Jenny Isberg På jakt efter förmågor i idrott och hälsa Falu kommun 2011-2012
Maria Bjärneby Häll Förskolor i utveckling Söderbaumska skolan 2011 - 
Gun-Marie Wetso En- till en projekt Sandvikens kommun/Österfärnebo 2010-2014
Mats Lundgren, Ina von Schantz Lundgren  En- till en följeforskning Sandvikens kommun/Österfärnebo 2010-2014
Mats Lundgren, Ina von Schantz Lundgren  En utvecklande lärmiljö för alla elever Hofors kommun 2010-2014
Gun-Marie Wetso Elever i behov av särskilt stöd Falu kommun 2010-2013
Senast granskad:
PROJEKT

Ansvarig:

Solveig Malmsten, 

Huvudman:

Mora kommun

Projektet pågår mellan 2022 och 2023

Ansvariga:

Anders Persson, ape@du.se och Mikael Berg Hedström, mbg@du.se

Huvudman:

Leksands kommun

Projekter pågår 2021 - 2022

Ansvariga:

Marie Deldén, mde@du.se och Gull Törnegren, gto@du.se

Huvudman:

Älvdalens kommun

Projektet pågår mellan 2020 och 2021

 

 
 
Kontakt

Mattias Gradén

  mga@du.se

Senast granskad: