Utbildning Lärande Forskning

(ULF)

Banner

Arbetet med ULF – Undervisning, lärande, forskning - vid Högskolan Dalarna går i linje med det reguljära samverkansarbete som sker mellan lärosätet och skolans lokala huvudmän i regionen. Samverkansorganet PUD (Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna) samordnar all samverkan inom det skol-, lärar- och utbildningsvetenskapliga området.

Att inte se ULF som en isolerad samverkansföreteelse, utan snarare som ett verktyg för att vidareutveckla ett befintligt och pågående samverkansarbete, är en viktig utgångspunkt i Högskolans ULF-arbete. I vår syftesformulering kan man utläsa att vi genom ULF projektet kompletterar och förfinar vår befintliga samverkan utifrån de syftesformuleringar som finns i det nationella ULF-avtalet

Se ULFavtal.se för mer info kring arbetet på nationell nivå, där framgår också hur organisationen för ULF ser ut. Högskolan Dalarna, liksom några andra lärosäten i norra delen av Sverige, är med i ULF via Umeå universitet (Se separat avtal som reglerar abetet i noden)

Senast granskad:
Kontakt

Mattias Gradén    mga@du.se

 

* PUD-regionen: Lokala huvudmän för skolan i en geografi som är i gränslandet norra Svealand – södra Norrland. Se PUD:s hemsida för aktuell medlemsförteckning.

 

 

Senast granskad: