Utbildning för förskollärare i förskoleklass

Är du förskollärare som arbetar i förskoleklass och vill utveckla din kompetens inom läs- och skrivinlärning i höst? Sök vår kurs senast 15 april 2024.

Ansökan till kurserna öppnar 15 mars och stänger 15 april 2024. Du söker själv kurserna via antagning.se. 

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker. Blanketten hittar du till höger på denna sida.

Seminarietider

Kommer att uppdateras med tider under hösten. 

Kurs i läs- och skrivinlärning, 15 högskolepoäng

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande läs- och skrivinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.

Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.

Utbildningen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument.

Kursen startar höstterminen 2024 och erbjuds på kvartsfart och på distans.

Information om kursen:

Läs- och skrivundervisning för förskollärare i förskoleklass, kvartsfart 25%, distans

Kurs i matematikinlärning, 15 högskolepoäng (ingen kursstart ht24)

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande matematikinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers matematikinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.

Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.

Utbildningen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument.

Information om kursen: 

Ingen kurs hösten 24

Målgrupp

För att få delta i kurserna ska du:

ha en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet,
vara anställd för undervisning i förskoleklass och ha en arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) som har godkänt ditt deltagande.

Studera med 80 % av lönen

Du kan få 80 % av lönebortfallet för den tid du studerar i stället för arbetar. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag.

Studierna är inte studiemedelsberättigade.

Mer information om statsbidrag

Därför ska du delta

 • Stärk dina elevers lärande
 • Höj din kompetens och öka dina karriärmöjligheter
 • Bli tryggare i din yrkesroll.

Validering för tillgodoräknande inom utbildningen

Regeringen har fattat beslut om ändring i förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare. Förändringen träder i kraft 3 maj och ger stöd för att framöver tillämpa validering för tillgodoräknande.

Tillgodoräknande innebär att dina tidigare studier kan motsvara kurs eller del av kurs vid Högskolan Dalarna. Validering av reell kompetens innebär att du i stället för tidigare studier åberopar genomförd yrkeslivserfarenhet.
 
Tillgodoräknande/Validering av reell kompetens är endast möjligt om dina kunskaper och färdigheter bedöms motsvara kursens / delkursens lärandemål.

I ansökan måste du ange vilken målgrupp (årskurs) du är antagen till samt mot vilken kurs och delkurs din ansökan om tillgodoräknande gäller.

Om du åberopar tidigare studier ska följande dokument bifogas:
Kursplan eller motsvarande beskrivning som styrker den åberopade utbildningens innehåll från den termin då kursen lästes. Kursens upplägg, examinationsform, nivå och omfattning ska framgå. Litteraturlista ska lämnas in för att underlätta bedömningen.

Om du åberopar reell kompetens (yrkeslivserfarenhet) ska följande dokument bifogas:

Självvärdering/Kompetensbeskrivning

Upprätta ett dokument där du anger samtliga lärandemål för den kurs, del av kurs du ansöker om validering för. Värdera dina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt gentemot varje separat lärandemål som står i kursplanen. Självvärderingen syftar till att skapa ett underlag för bedömning, samtidigt som den fungerar som en reflektion kring ditt lärande inom utbildningen och hur dina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt förhåller sig till lärandemålen. Självvärderingen ska vara utförlig och tydligt motivera på vilket sätt varje lärandemål i kursplanen har uppnåtts. Du bör kunna reflektera kring din reella kompetens genom ett vetenskapligt förhållningssätt samt hänvisa till relevant litteratur.

Dessa frågor ska besvaras i din självvärdering:

 1. På vilket sätt har du kunskap som motsvarar det innehåll och de lärandemål som kursplanen omfattar? Du ska ge en utförlig redogörelse som beskriver din kunskap.
          * När och var lärde du dig det? Motivera utförligt ditt svar.
          * Hur har du lärt dig det? Motivera utförligt ditt svar.
          * Beskriv en situation eller ett sammanhang där du kan visa denna kunskap. Motivera utförligt ditt svar
 2. Intyg från arbetsgivaren. I ansökan skall det ingå tjänstgöringsintyg som styrker hur länge du varit anställd, hur många procent av heltid du arbetat under denna tid samt vilken befattning du haft. Av intyg/intygen ska det framgå kontaktuppgifter till den/dem som skrivit intygen.
 3. Handlingar som styrker din kompetens. Som komplement till ovanstående kan du även bifoga eventuella övriga handlingar som styrker din kompetens.
  Om du åberopar både tidigare studier och reell kompetens (yrkeslivserfarenhet) ska dokument bifogas enligt instruktion ovan.

Tillgodoräknande genom validering av reell kompetens vid Högskolan Dalarna och hur du ansöker

Vi rekommenderar att du kontaktar studievägledare via support@du.se för att få hjälp med din ansökan.

 

Senast granskad:
Senast granskad: