Utbildning för förskollärare i förskoleklass

Är du förskollärare som arbetar i förskoleklass och vill utveckla din kompetens inom läs- och skrivinlärning i höst? Sök vår kurs senast 16 oktober 2023.

Ansökan till kurserna öppnar 15 september och stänger 16 oktober 2023. Du söker själv kurserna via antagning.se. 

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker. Blanketten hittar du till höger på denna sida.

Seminarietider

Kommer att uppdateras med tider under hösten. 

Kurs i läs- och skrivinlärning, 15 högskolepoäng

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande läs- och skrivinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.

Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.

Utbildningen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument.

Kursen startar höstterminen 2023 och erbjuds på kvartsfart och på distans.

Information om kursen:

Läs- och skrivundervisning för förskollärare i förskoleklass, kvartsfart 25%, distans

Kurs i matematikinlärning, 15 högskolepoäng (ingen kursstart ht23)

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande matematikinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers matematikinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.

Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.

Utbildningen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument.

Information om kursen: 

Ingen kurs våren 24

Målgrupp

För att få delta i kurserna ska du:

ha en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet,
vara anställd för undervisning i förskoleklass och ha en arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) som har godkänt ditt deltagande.

Studera med 80 % av lönen

Du kan få 80 % av lönebortfallet för den tid du studerar i stället för arbetar. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag.

Studierna är inte studiemedelsberättigade.

Mer information om statsbidrag

Därför ska du delta

  • Stärk dina elevers lärande
  • Höj din kompetens och öka dina karriärmöjligheter
  • Bli tryggare i din yrkesroll.

Validering för tillgodoräknande inom utbildningen

Regeringen har fattat beslut om ändring i förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare. Förändringen träder i kraft 3 maj och ger stöd för att framöver tillämpa validering för tillgodoräknande.

 

 

Senast granskad:

Kontakt kursen i svenska

Cecilia Wijnbladh

Kontakt kursen i matematik

Anna Teledahl
Senast granskad: