LeDa – Partnersamverkan för forskningsbaserad utveckling av det offentliga ledarskapet i Dalarna

LeDa (Partnersamverkan för forskningsbaserad utveckling av det offentliga ledarskapet i Dalarna) handlar om att främja utvecklingen av ett professionellt, hållbart och effektivt ledarskap hos våra medlemskommuner för att vara väl rustade att möta framtidens krav.

4 personer sitter runt ett bord i ett möte

Verksamheten inom kommuner, samt övriga offentlig verksamhet spelar en viktig roll för den regionala utvecklingen i länet. Välutbildade, professionella och hållbart effektiva chefer och ledare spelar en nyckelroll för utvecklingen genom att ge förutsättningar för fungerande organisationer inom kommunerna, men också genom att möjliggöra samverkan mellan kommuner och annan offentlig sektor.  

Genom att kunna erbjuda kunskaps- och kompetensförsörjning via kvalificerade utbildningar, adekvat forskning och en nära samverkan har en partnersamverkan mellan kommuner i Dalarna och Högskolan Dalarna utvecklats. LeDa har blivit en samverkansplattform för denna offentliga verksamhet och syftar till att hjälpa kommunerna vara rustade för framtiden, genom att utgå från deras kompetensbehov inom ledarskap.

Det övergripande syftet med LeDa är att på vetenskaplig grund, främja utvecklingen av ett professionellt och hållbart effektivt ledarskap.

Här publiceras de senaste nyheterna kring vad som händer inom nätverket LeDa

Save the date - 20 september 2024 

Det årliga seminariet kommer att äga rum den 20 september i Galaxen, Borlänge. Läs mer under rubriken "seminarium"

Styrgrupp och Ledarskapsråd

LeDa består av Styrgruppen som består av medlemskommunernas kommunchefer. Styrgruppens uppgift är att årligen besluta om övergripande inriktning, omfattning och resurser för att genomföra aktiviteter under den kommande tre-årsperioden.

Ledarskapsrådet består av en representant från respektive medlemskommun som utses av respektive kommunchef, samt representanter från Högskolan Dalarna (ansvariga för verksamhet och aktiviteter). Ledarskapsrådets uppgift är att initiera behovsanalyser, omvärldsbevakning, forskningsprojekt, utbildning och lärande, samt att bereda underlag för styrgruppens beslut.

Navet i LeDa är våra medlemskommuner.
Det är genom kommunernas engagemang och delaktighet som LeDa genom samverkan kan bidra till att rusta offentlig sektor genom utbildning och forskning, där ledarskap och strategisk styrning ligger i fokus.

Medlemskommuner

Avesta
Falun
Gagnef
Hedemora
Leksand
Ludvika
Malung-Sälen
Mora
Orsa
Rättvik
Säter
Vansbro
Älvdalen

Högskolan Dalarna har genom partnerskapet tagit på sig uppdraget att genomföra forskningsbaserade utbildningar, kurser, seminarier och andra aktiviteter. Högskolans roll består också av att bistå som resurs för utveckling av arbetsplatslärande, forskningsbaserade utredningar och systematisk forskning inom området ledarskap i offentlig sektor.

Ett mål för LeDa är att i samverkan ansöka om forskningsmedel för att bidra till kunskapsförsörjning inom offentligt ledarskap och styrning.

Med stöd från Högskolans interna forskningsanslag har intervjustudier/dialogseminarier genomförts. Dessa ligger till grund för forskningsansökningar, till Forte, AFA, m.fl. under 2022 och 2023.

 • Intervjuer med HR, HR-chefer och kommunchefer i LeDa. Studien publiceras under 2023;
  • Ett kapitel i en antologi som handlar om samspelet mellan stödfunktioner och linjechefer, hur samspelet ser ut och vilka konsekvenser det får för välfärdens arbete i termer det goda arbetet
  • En vetenskaplig artikel med namnet: Boundary spanning or protective professionalism – exploring the alliance between HR and line managers.
 • Intervjuer med ansvariga för Ledarskapsutveckling i LeDa, HR och Kommunchef, om hur organisationer arbetar med Ledarskapsutveckling.
  • Studien publiceras i vetenskaplig artikel, under 2023.
 • Ansökan till AFA, inskickad 2022
  • Att organisera och implementera ett jämställt arbetsmiljöarbete: en praktiknära studie i samarbete med kommunerna i Dalarna
 • Resultaten från Dialogseminarierna i ReDa (se ovan) används även som grund för forskning
  • Styrning och arbetsmiljökonsekvenser under och efter Corona-tiden på Region Dalarna
  • Publiceras i en vetenskaplig tidskrift och leder fram till större ansökan för att jämföra styrning i regioner mellan nordiska länder (ett nordiskt forskarnätverk involveras).

Varje år erbjuds medlemmarna i partnersamverkan att delta i ett strategiskt ledarskapsseminarium där varje kommun får delta med 10 deltagare.

Årets LeDa semiarium - 20 september 2024 

I syfte att skapa attraktiva och hållbara arbetsplatser talas om behovet att utveckla styrning och organisering av offentlig verksamhet. En central fråga är hur vi kan utveckla ändamålsenlig styrning och ett hållbart sätt att hantera välfärdssektorns utmaningar.

Seminariet vänder sig, som tidigare, till kommunledning, politiker och andra som jobbar med
strategiska frågor inom kommunen.

Dagen kommer att bygga på inspel från flera forskare, som varvas med gemensam reflektion och diskussion.

Vi håller som vanligt till i Galaxen, Borlänge. 
Mer information kommer inom kort! 

Teman för tidigare seminarier 

·       Ger vi våra chefer förutsättningar att vara bra chefer? (2018)​

·       Från New Public Management till Tillitsstyrning? (2019)​

·       Ledarskap på distans – det nya normala? (2020) ​

·       Samarbete och styrning i en tillitsbaserad organisation (2021) ​

·       Hur skapar vi en tillitsbaserad organisation? (2022) ​

·       Samspelet mellan politisk styrning och att organisera, styra och leda kommunens verksamhet (2023)

Varje år genomförs inom ramen för partnerskapet LeDa, två kurser med fokus på Ledarskap:
Ledarskap för effektivt samarbete 7,5 hp och Ny som ledare 7,5 hp.

Utöver avtalet genomförs vid efterfrågan även andra kurser;
Nyfiken på ledarskap och Hållbar stragetisk styrning 5 hp.

Ytterligare kurser finns tillgängliga inom ramen för ämnet arbetsvetenskap och KULA -kurser

Personal- och arbetslivsprogram

KULA kurser:

KULA - Kompetensutveckling och lärande för arbetslivet

LeDa kurser:

Ny som ledare 7,5 hp

Ledarskap för effektivt samarbete 7,5 hp

Hållbar strategisk styrning 5 hp

Kontakt

Verksamhetsledare

Tina Forsberg
Docent arbetsvetenskap

Biträdande verksamhetsledare

Maria Rappfors
Universitetsadjunkt arbetsvetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: