LeDa – Partnersamverkan för forskningsbaserad utveckling av det offentliga ledarskapet i Dalarna

LeDa (Partnersamverkan för forskningsbaserad utveckling av det offentliga ledarskapet i Dalarna) handlar om att främja utvecklingen av ett professionellt, hållbart och effektivt ledarskap hos våra medlemskommuner för att vara väl rustade att möta framtidens krav.

4 personer sitter runt ett bord i ett möte

Verksamheten inom kommuner, samt övriga offentlig verksamhet spelar en viktig roll för den regionala utvecklingen i länet. Välutbildade, professionella och hållbart effektiva chefer och ledare spelar en nyckelroll för utvecklingen genom att ge förutsättningar för fungerande organisationer inom kommunerna, men också genom att möjliggöra samverkan mellan kommuner och annan offentlig sektor.  

Genom att kunna erbjuda kunskaps- och kompetensförsörjning via kvalificerade utbildningar, adekvat forskning och en nära samverkan har en partnersamverkan mellan kommuner i Dalarna och Högskolan Dalarna utvecklats. LeDa har blivit en samverkansplattform för denna offentliga verksamhet och syftar till att hjälpa kommunerna vara rustade för framtiden, genom att utgå från deras kompetensbehov inom ledarskap.

Det övergripande syftet med LeDa är att på vetenskaplig grund, främja utvecklingen av ett professionellt och hållbart effektivt ledarskap.

Nyheter

Här publiceras de senaste nyheterna kring vad som händer inom nätverket LeDa

Nyheter 2023

Nyheter 2022

Organisation LeDa

Projektgruppen LeDa vid Högskolan Dalarna 

Gruppen består av:  Bengt Pontén, Marie Moström Åberg, Kent Ehliasson, Tina Forsberg, Hans Lundkvist
och Helén Holmquist
Gruppen träffas regelbundet och planerar verksamheten.

Representanter från Högskolan Dalarna bjuds med jämna mellanrum in för att bibehålla kopplingen till högskolan och för att informera internt vad nätverket gör. 

Styrgrupp och Ledarskapsråd

LeDa består av Styrgruppen som består av medlemskommunernas kommunchefer och representant från Högskolan Dalarna.
Styrgruppens uppgift är att årligen besluta om övergripande inriktning, omfattning och resurser för att genomföra aktiviteter under den kommande tre-årsperioden.

Ledarskapsrådet består av en representant från respektive medlemskommun som utses av respektive kommunchef, samt representanter från Högskolan Dalarna (ansvariga för verksamhet och aktiviteter). Ledarskapsrådets uppgift är att initiera behovsanalyser, omvärldsbevakning, forskningsprojekt, utbildning och lärande, samt att bereda underlag för styrgruppens beslut.

Medlemmar partnersamverkan

Navet i LeDa är våra medlemskommuner.
Det är genom kommunernas engagemang och delaktighet som LeDa genom samverkan kan bidra till att rusta offentlig sektor genom utbildning och forskning, där ledarskap och strategisk styrning ligger i fokus.

Medlemskommuner

Avesta
Falun
Gagnef
Hedemora
Leksand
Ludvika
Malung-Sälen
Mora
Orsa
Rättvik
Säter
Vansbro
Älvdalen

Forskning

Högskolan Dalarna har genom partnerskapet tagit på sig uppdraget att genomföra forskningsbaserade utbildningar, kurser, seminarier och andra aktiviteter. Högskolans roll består också av att bistå som resurs för utveckling av arbetsplatslärande, forskningsbaserade utredningar och systematisk forskning inom området ledarskap i offentlig sektor.

Ett mål för LeDa är att i samverkan ansöka om forskningsmedel för att bidra till kunskapsförsörjning inom offentligt ledarskap och styrning.

Med stöd från Högskolans interna forskningsanslag har intervjustudier/dialogseminarier genomförts. Dessa ligger till grund för forskningsansökningar, till Forte, AFA, m.fl. under 2022 och 2023.

 • Intervjuer med HR, HR-chefer och kommunchefer i LeDa. Studien publiceras under 2023;
  • Ett kapitel i en antologi som handlar om samspelet mellan stödfunktioner och linjechefer, hur samspelet ser ut och vilka konsekvenser det får för välfärdens arbete i termer det goda arbetet
  • En vetenskaplig artikel med namnet: Boundary spanning or protective professionalism – exploring the alliance between HR and line managers.
 • Intervjuer med ansvariga för Ledarskapsutveckling i LeDa, HR och Kommunchef, om hur organisationer arbetar med Ledarskapsutveckling.
  • Studien publiceras i vetenskaplig artikel, under 2023.
 • Ansökan till AFA, inskickad 2022
  • Att organisera och implementera ett jämställt arbetsmiljöarbete: en praktiknära studie i samarbete med kommunerna i Dalarna
 • Resultaten från Dialogseminarierna i ReDa (se ovan) används även som grund för forskning
  • Styrning och arbetsmiljökonsekvenser under och efter Corona-tiden på Region Dalarna
  • Publiceras i en vetenskaplig tidskrift och leder fram till större ansökan för att jämföra styrning i regioner mellan nordiska länder (ett nordiskt forskarnätverk involveras).

Varje år erbjuds medlemmarna i partnersamverkan att delta i ett strategiskt ledarskapsseminarium där varje kommun får delta med 10 deltagare.

Seminariet 2023 kommer att äga rum den 6 september på Galaxen.
Temat för seminariet kommer att vara:

”Samspelet mellan politisk styrning och att organisera,
styra och leda kommunens verksamhet”

Vid tidigare LeDa‐seminarier har vi på olika sätt diskuterat och reflekterat kring hur vi kan organisera, styra och leda våra kommuner och hur vi konkret kan skapa tillitsbaserade organisationer. Vi detta seminarium vill vi ta ytterligare ett steg i det praktiska och knyta ihop politisk styrning och effektivitet, med  handlingsutrymme och systemtänk.

Seminariet vänder sig, som tidigare, till kommunledning, politiker och andra som jobbar med
strategiska frågor inom kommunen.

Seminariet blir fysiskt och upplägget kommer att vara likartat tidigare år, även om vi kommer att utnyttja nya tekniska möjligheter för att få del av deltagarnas tankar och reflektioner. Under dagen görs olika inspel från forskare och ges konkreta goda exempel. Med dessa som grund, får deltagarna från respektive kommun i gruppdiskussioner, jobba med olika frågeställningar.

Inspel från Christine Feuk, handläggare SKR, om vad som är nytt och vad vi vet sen tidigare, dilemman som upptäckts i kommuner i Sverige. 
Forskare från Högskolan Dalarna deltar också med input från forskningen.

Den 5 maj 2022  går LeDa årliga seminarium av stapeln. Temat för årets seminarium är:

”Hur skapar vi en tillitsbaserad organisation?”

Vid tidigare LeDa-seminarier 2018, 2019 och 2021 har vi diskuterat vilka förutsättningar vi ger till våra chefer, resan som vi gör från New Public Management till Tillitsbaserad styrning och hur vi ska hitta balans mellan samarbete och styrning. Vi detta seminarium vill vi fokusera hur vi konkret kan skapa en tillitsbaserad organisation.

Seminariet vänder sig, som tidigare, till kommunledning, politiker och andra som jobbar med strategiska frågor.

Under dagen görs inspel från Tina Forsberg, utifrån ett styrningsperspektiv:  vad vet vi redan, vad är nytt och dilemman vad gäller hur vi skapar en tillitsbaserad organisation. Marie M Åberg ger utifrån ett arbetslivspedagogiskt perspektiv, inspel kring hur man kan förstå och praktiskt utveckla och anpassa styrning/verksamhet.

Deltagarna från respektive kommun kommer att i gruppdiskussioner, jobba med frågeställningar kring hur vi som ledning/politiker kan utnyttja tilliten för att främja en hållbart effektiv styrning och verksamhet?  Vad gör vi redan idag som vi ska fortsätta med och vad ska vi utveckla? Målet är att varje kommun som avslutning formulerar en handlingsplan för fortsatt arbete.

Vi ser fram emot en givande dag!

Medarbetare

Bengt Pontén, Fil dr arbetsvetenskap, Verksamhetsledare

Marie Moström Åberg, Univ lektor arbetsvetenskap

Tina Forsberg, Univ lektor arbetsvetenskap, akademisk kvalitetsansvar. 

Hans Lundkvist, Fil dr arbetsvetenskap

Kent Ehliasson, Fil dr arbetsvetenskap

Helén Holmquist Univ. Adjunkt i turismvetenskap, ansvarig för administration och kommunikation.

Utbildning

Varje år genomförs inom ramen för partnerskapet LeDa, två kurser med fokus på Ledarskap:
Ledarskap för effektivt samarbete 7,5 hp och Ny som ledare 7,5 hp.

Utöver avtalet genomförs vid efterfrågan även andra kurser;
Nyfiken på ledarskap och Hållbar stragetisk styrning 5 hp.

Ytterligare kurser finns tillgängliga inom ramen för ämnet arbetsvetenskap och KULA -kurser

Personal- och arbetslivsprogram

KULA kurser:

KULA - Kompetensutveckling och lärande för arbetslivet

LeDa kurser:

Ny som ledare 7,5 hp

Ledarskap för effektivt samarbete 7,5 hp

Hållbar strategisk styrning 5 hp

Kontakt

Bengt Pontén
Helen Holmquist
Universitetsadjunkt turismvetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: