Kursplan

Ledarskap för effektivt samarbete

Kurskod
AB1025
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Arbetsvetenskap (ABA)
Ämnesgrupp
Arbetsvetenskap och ergonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd
Fastställd 2014-12-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-12-11.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten, med utgångspunkt i det egna ledarskapet och relevanta teorier, ska utveckla en fördjupad förmåga att hantera betydelsen av ledarskap för effektivt samarbete, samt utveckla sin förmåga att samarbeta och att leda samarbete på ett effektivt sätt.

Efter kursens slut ska studenten, med utgångspunkt i det egna ledarskapet, kunna:
  • värdera vikten av effektivt samarbete, samt motivera hur det kan främjas inom organisationen och med alla som organisationen samarbetar med, för att effektivt hantera alltmer komplexa arbetsuppgifter
  • identifiera sina egna och andras drivkrafter för samarbete och hur den egna personligheten och handlandet påverkar ett effektivt samarbete
  • illustrera förutsättningar för hur ett effektivt samarbete kan främjas och hur konkret samarbete kan organiseras och genomföras med och i olika typer av grupper
  • tillämpa olika strategier för att kommunicera och bygga relationer så att det främjar effektivt samarbete.

Innehåll

Kursen behandlar vad effektivt samarbete innebär i olika sammanhang och diskuterar även andra liknande begrepp som samordning och samverkan. Utgångspunkten är att starta i ledarens egen drivkraft. Förtroendefullt samarbete diskuteras och dialog som grund för kommunikation berörs. På gruppnivå problematiseras gruppens utveckling och ledarens samarbete med olika grupper. Här övas även feedbackgivande och tagande med syfte att nå effektivitet. Utifrån att samarbete förutsätter relationer sker en fördjupning kring hur relationer egentligen uppstår. På gruppnivå diskuteras hur samarbete kan organiseras och genomföras, speciellt olika mötestekniker. Kursen behandlar också aktivt lyssnande, samt hur ett samarbete bör avslutas. En handlingsplan utarbetas för utveckling av det egna ledarskapet.

Examinationsformer

Aktivt deltagande vid obligatoriska kurstillfällen. Genomförande av obligatoriska hemuppgifter. Individuell skriftlig och muntlig examination.

Arbetsformer

Kursen genomförs i kursblock. Varje block inleds med en kursträff som innehåller föreläsningar, praktiska övningar, gruppdiskussioner och reflektioner. Studenten ges möjlighet att tillsammans med kursgruppen reflektera över och utbyta egna erfarenheter i relation till det teoretiska kunskapsinnehållet. De får också öva på olika metoder och verktyg. En hemuppgift genomförs. Den obligatoriska och den valbara litteraturen läses fortlöpande. Studenten skriver ett reflektionsprotokoll, med egna tankar om kursträffen, hemuppgiften, litteraturen, egna erfarenheter och eflektioner om sitt nuvarande och framtida ledarskap. En individuell, personlig uppföljning görs med kursledaren. Reflektionsprotokollen och uppföljningarna ska, för studenten, fungera som grund för ett under kursen successivt utvecklat aktivt agerande (verbaliserat eller konkret).

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Övrigt

Kursen ges endast som uppdragsutbildning.

Summary in English

The participant will develop a greater ability to address the significance of leadership for efficient cooperation and also to improve his/her ability to collaborate and head collaborative work in an efficient manner.