Kurs AB1005

Professionell förhandling på arbetsplatsen

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall den studerande visa förmåga att relatera relevant forskning och teorier till egna erfarenheter och reflektera kring detta, vad gäller förhandlingar och dessas samband med verksamhetens effektivitet och kvalitet; med särskild betoning på förhandlingens betydelse för ett gott ledarskap på arbetsplatsen.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • Genomföra strukturerade professionella* förhandlingar på arbetsplatsen

Den studerande ska kunna diskutera, analysera och reflektera kring:

  • Olika förhandlingstekniker och förhandlingsstrategier
  • Konflikthantering, svåra samtal
  • Argumentationsanalys
  • Sambandet mellan å ena sidan utfallet av förhandlingen för verksamheten, och å andra sidan förmågan att strukturera arbetet och att kommunicera med motparten på ett sätt som bygger goda relationer.

* (Med professionell menas ett förhållningssätt som innebär en ständig strävan att styras av det som, på kort och lång sikt, gagnar verksamheten och inte bara de egna behoven, känslorna eller impulserna.)