Strategiska samverkanspartners

Högskolan Dalarna har strategiska samarbeten som spänner över hela högskolans verksamhet och som innefattar såväl globala företag som organisationer inom offentlig sektor.

Långsiktig utbildnings- och forskningssamverkan

Långsiktig utbildning- och forskningssamverkan ska bidra till regional kompetensförsörjning inom ett flertal områden. Högskolan Dalarna har en lång tradition av nära samverkan med företag och offentlig sektor när det gäller utbildning, forskning och verksamhetsutveckling.

Byggdialog Dalarna

Kunskapsförsörjning till länets byggsektor. För att bibehålla och utveckla byggsektor i Dalarna behövs en branschförankrad och attraktiv högre byggutbildning med relevanta forskningsinsatser. Genom samverkanmed högskolan får bygg- och fastighetssektor i Dalarna också tillgång till en utökad provnings-och testverksamhet.

Dalarna Science Park

Högskolan Dalarna arbetar tillsammans med Dalarna Science Park i projektet Akademinära Innovation som syftar till att stärka Dalarna som en innovativ region. Projektet involverar aktiviteter som ska främja innovation, entreprenörskap och öka kunskapen om hållbarhet inom följande områden:

  • Identifiera och tillvarata innovativa idéer hos högskolans studenter, personal och forskare.
  • Stödja avancerad innovation som kräver längre utveckling för kommersialisering.
  • Genomföra en innovationsvecka i syfte att öka intresset för innovation och hållbarhet.
  • Genomföra innovationstävlingar i syfte att identifiera nya innovativa idéer som kan leda till nya företag eller innovativ förnyelse i befintliga små och medelstora företag.

Dalregementet

Högskolan Dalarna, Region Dalarna och Dalregementet arbetar gemensamt med forskning, utbildning och innovation inom områdena idrott, fysisk aktivitet samt hälso- och sjukvårdsfrågor. Samarbetet innefattar även totalförsvar och beredskapssamverkan.

Energibolagen i Dalarna

Högskolan Dalarna och nio energibolag i Dalarna ska tillsammans bedriva samverkan inom utbildning, forskning och innovation. Avtalet gäller samverkan med alla ämnes- och forskningsinriktningar som finns representerade vid högskolan och som är av intresse för verksamheten inom energiområdet.
Medverkande energibolag är: Falu Energi & Vatten, Borlänge Energi, Dala Energi, Dalakraft, Hedemora Energi, Malung-Sälens Elverk, Dala Vind, Smedjebacken Energi och Västerbergslagens Energi.

”Energiområdet är ett utbildnings- och forskningsområde med lång tradition vid Högskolan Dalarna. Nu tar vi ytterligare ett steg mot att bidra till en hållbar samhällsutveckling och en effektiv energiomställning.” Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor för samverkan vid Högskolan Dalarna.

FN:s befolkningsfond (UNFPA)

I samarbete med FN:s befolkningsfond (UNFPA) och regeringen i Bangladesh pågår ett arbete för att utveckla barnmorskeprofessionen i Bangladesh.

Det långsiktiga målet är att minska mödra- och nyföddhetsdödlighet och sjuklighet i landet. Sedan starten år 2016 har 150 barnmorskelärare fått en magisterexamen i ämnet sexuell, reproduktiv perinatal hälsa. De har lärt sig att utvärdera, utveckla och förbättra kvalitet i barnmorskeutbildningen vid ett 40-tal lärosäten i Bangladesh. 

Barnmorskelärare utbildas i Bangladesh.

"Högskolan Dalarna vill göra skillnad och det känner vi att vi verkligen gör i Bangladesh. Barnmorskor spelar en avgörande roll för kvinnors och deras barns hälsa och välbefinnande. De behövs både på landsbygden och i städerna." Ingela Wiklund, vid institutionen för Hälsa och Välfärd vid Högskolan Dalarna.

Hitachi Energy

Avtalet ska bidra till regionens behov av framtida arbetskraft inom både teknikområdet och personal- och arbetslivsområdet.

Partnerskapsavtalet har stor betydelse för såväl utbildning som forskning och innovationer på högskolan. Högskolan erbjuder tillgång till vetenskapligt baserad kunskap och resurser, samtidigt som forskare och studenter får tillgång till värdefull och aktuell professionsrelaterad kunskap och erfarenheter som finns inom Hitachi Energy.

”Vi har ett stort behov av ingenjörer och vårt samarbete med Högskolan Dalarna är ett viktigt steg för att säkra det framtida kompetensbehov som vi står inför. Vi ser att vårt gemensamma arbete ska bidra till ett ökat intresse för teknikutbildningar, något som gynnar oss, regionen, högskolans verksamhet och på längre sikt Sveriges utveckling som ledare i klimatomställningen.” Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy i Sverige.

Region Dalarna

Högskolan Dalarna och Region Dalarna bedriver samverkan inom utbildning och forskning och innovation. Samverkan kan till exempel vara knuten till utbildnings-, forsknings- eller utvecklingsprojekt. Den gemensamma målsättningen är att långsiktigt stärka och vidareutveckla samverkan utifrån gemensamma intressen. Ett viktigt samverkansprojekt är "Boost Dalarna," där målet är att stärka den regionala innovationsstödsstrukturen och bidra till genomförandet av Dalarnas strategi för hållbar smart specialisering.

Region Dalarna, Högskolan Dalarna och Dalregementet arbetar också gemensamt med forskning, utbildning och innovation inom områdena idrott, fysisk aktivitet samt hälso- och sjukvårdsfrågor. Samarbetet innefattar även frågor om totalförsvar och beredskapssamverkan.

Högskolan engagerar sig även i att utveckla kompetenta och hållbart effektiva chefer, ledare och strategiska individer inom regionen. Det övergripande målet är att främja en stark och kompetent arbetskraft inom Region Dalarna.

Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna - PUD

Genom PUD arbetar högskolan med att utveckla verksamheten i skola och i lärarutbildning. Arbetet sker i nära samarbete tillsammans med både lärare, skolledare och forskare. En viktigt mötesarena är PUD-rådet; där samtliga kommuner i Dalarnas län är anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län.

Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna - PUD - Högskolan Dalarna (du.se)

Student Dalarna

Student Dalarna är en samverkansgrupp som verkar för att så många studenter som möjligt ska stanna kvar i regionen efter examen. Gruppen fokuserar på tre teman: Bostad, studieliv och arbetsliv som kopplar samman viktiga aspekter för att få studenter att trivas i länet och på Högskolan Dalarna. Studenter ska ha ett boende när de kommer hit, trivas under studietiden och få en näringslivskoppling för att snabbt få ett jobb inom sitt område efter avslutade studier.

Samverkansgruppen består av: Högskolan Dalarna, Dalarnas studentkår, Borlänge kommun, Falu kommun, Kopparstaden, Tunabyggen, Region Dalarna och Dalarna Science Park.

Uppsala Universitets innovationskontor (UUI)

Sedan 2016 har UUI och Högskolan Dalarna tillsammans med Högskolan i Gävle haft ett partnerskap för att stötta utvecklingen av innovationsfrämjande insatser. Inom ramen för partnerskapet ska partnerna gemensamt verka för att utveckla och stärka innovationsverksamheten vid respektive lärosäte i enlighet med de behov och krav som finns vid varje lärosäte. 

World Health Organization, WHO

Samverkan mellan WHO och institutionen för hälsa och välfärd förväntas resultera i ett effektivt och hållbart sätt att mäta tillgång till assisterande teknik på befolkningsnivå samt en AI-baserad metodik för kapacitetsplanering av hjälpmedelsförsörjning och utbildning. Andra resultat inkluderar en strategi för att främja användningen av välfärdsteknik och en utbildningsplan i assisterande teknik. 

Avtalet mellan WHO och IHOV skrevs under av WHO:s biträdande generaldirektör Mariãngela Simão och IHOV:s prefekt Ingela Wiklund i slutet av 2022.

Ungefär 2,5 miljarder människor behöver assisterande teknik för att leva självständigt och delta i familje- och samhällsliv. Det kan handla om allt från glasögon, rullstolar och hörapparater till läkemedelsautomater och kontinensskydd.  

”Tyvärr är det många människor som inte får den assisterande teknik de behöver och det varierar stort i världen. I vissa länder får mindre än 3 procent vad de behöver och i andra länder upp emot 90 procent. Det vill vi vara med och påverka.” Johan Borg, universitetslektor i medicinsk vetenskap.

Senast granskad:
Senast granskad: