Partnerskap med Uppsala Universitets innovationskontor (UUI)

Högskolan Dalarna har sedan 2016 ett partnerskap med UU Innovation.

Uppsala universitet har inom ramen för sitt regleringsbrev i uppdrag att stödja såväl Högskolan Dalarna som Högskolan i Gävle med utveckling av innovationsfrämjande insatser.

Inom ramen för partnerskapet ska partnerna "gemensamt verka för att utveckla och stärka innovationsverksamheten vid respektive lärosäte i enlighet med de behov och krav som finns vid varje lärosäte". Högskolan Dalarna tar årligen, i dialog med UU Innovation, fram en handlingsplan för kommande verksamhetsår, och inom vilken de mål och aktiviteter som är aktuella för partnerskapet beskrivs och preciseras.

Senast granskad:
Senast granskad: