Kursplan

Ny som ledare

Kurskod
GAB2CC
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Arbetsvetenskap (ABA)
Ämnesgrupp
Arbetsvetenskap och ergonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-12-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-12-02.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten, med utgångspunkt i det egna ledarskapet och relevanta teorier, ska utveckla en förmåga att hantera sambanden mellan ledarskap, personliga förutsättningar och beteenden, samt utveckla sin förmåga att agera i olika ledarskapssituationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva hur personligheter och värderingar påverkar ledarskapet
  • analysera ledares arbetssituation och ge förslag på hur dilemman kan hanteras
  • beskriva ledarskap i relation till medarbetare på individ och gruppnivå
  • beskriva ledarskap ur ett organisationsperspektiv
  • reflektera över det egna ledarskapet i relation till behandlade teorier
  • sammanfatta och motivera sitt personliga ledarskap i relation till egna förutsättningar, arbetssituation, medarbetare, grupp och organisation

Innehåll

Utgångspunkten är att deltagaren ska utveckla sin självkännedom och förmåga att leda en verksamhet. I kursen ingår problematiseringar av, och grundläggande teorier om, ledarskap. Sambandet mellan personliga förutsättningar, beteenden och ledarskap diskuteras. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv behandlas ledarens arbetssituation och verktyg för att hantera olika situationer diskuteras och provas. Utifrån individnivå behandlas teorier och övningar genomförs i grundläggande kommunikation. Betydelsen av grupper och olika roller i verksamhet och grupper diskuteras. Ledarens roll i organisationen diskuteras utifrån ett organisationsperspektiv. Kursen innehåller praktiskt agerande i olika typer av ledarskapssituationer med utgångspunkt i deltagarens personliga förutsättningar.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid kurstillfällen, individuella skriftliga reflektionsprotokoll och PM med efterföljande uppföljningssamtal.

Arbetsformer

Föreläsningar, praktiska övningar, gruppdiskussion och gruppövningar samlade i ett antal kursdagar. Kursens pedagogik bygger på deltagarnas aktiva medverkan.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter GAB26D.