Utbildningsnätverk vid högskolan Dalarna

Att starta tvåårigt utbildningsnätverk vid Högskolan Dalarna, finansierade genom ULF – utlysning 2023-2024

Banner

Skolan i regionen, lärarutbildningen samt den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Högskolan Dalarna får i den regionala samverkan bättre möjligheter att bygga en verksamhet att stå på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Samverkansarbetet i det s.k. PUD-samarbetet* sker utifrån förskola, grund och gymnasieskola och från grundutbildningsnivå till forskarnivå.

En mötesarena som funnits med sedan huvudmännen för skolan och Högskolan Dalarna började samarbeta med varandra på 1990-talet, är utbildningsnätverk (ibland förkortat till enbart ”nätverk”). Sedan år 2017 har utbildningsnätverk varit del av ULF-satsningen vid lärosätet och är fortsatt det t.o.m. 2025.  Under 2023, t.o.m maj 2024, sker en utlysning till lärarutbildare vid Högskolan som utifrån sin ämnes/forskningskontext – relaterad till skola och utbildning - avser att starta ett nätverk, tidigast fr.o.m. hösten 2023.

Texten vänder sig till lärarutbildare för att 1) ge vägledning i vad som karaktärisera ett utbildningsnätverk för att nätverksledaren/ledarna samt lokaler/fika till nätverksträffarnas sammankomster ska finansieras med ULF-medel, via lärosätet, 2) bistå med generell information om utlysningen. Till texten bifogas också en enklare ansökningsmall för de lärarutbildare som vill ta initiativ att starta ett utbildningsnätverk.

Texten är disponerad i följande rubriker: a) kännetecken för utbildningsnätverk, b) mål med utbildningsnätverk c) exempel på innehåll/aktiviteter i utbildningsnätverk, d) budgetram och åtaganden för ledningen av utbildningsnätverk, e) att ansöka om att starta utbildningsnätverk, f) Bedömning av ansökningar utbildningsnätverk, g) uppföljning och h) tidplan

 

Kännetecken för nätverk

I ett utbildningsnätverk möter olika professioner i skola/förskola och lärarutbildare vid Högskolan Dalarna varandra för ömsesidig kvalitetsutveckling i lärarutbildning och i skola/förskola. Nätverken är knutna till ett skol- och lärarutbildningssammanhang vid Högskolan Dalarna, till exempel inom en etablerad ämneskonstellation eller i någon av de forskargrupperingar som finns samlade runt lärarutbildningen. Deltagare i utbildningsnätverken medverkar för att ge och ta utifrån ett ömsesidigt intresse; formen syftar till att stimulera ett lärande hos alla medverkande parter. Deltagare är där frivilligt och deltagare definierar själva agendan utifrån ramarna i detta dokument, inga akademiska poäng följer eller styr deltagandet. Arbetsformerna är dynamiska, vilket i detta sammanhang betyder att deltagare kan förändra innehåll och form utifrån behov och önskemål. Det finns inplanerade möten vilka är kommunicerade. Att studenter involveras i nätverken är önskvärt, men inget krav. En eller två nätverksledare – nätverksledningen - vid Högskolan Dalarna leder, sammankallar och utvärderar nätverksträffarna. Sammankomster sker två till fyra gånger per år, digitalt eller genom fysiska träffar.

Ett utbildningsnätverk kan initieras på olika sätt: Till exempel genom att en inbjudan riktas till dem i regionen som rimligen skulle kunna vara intresserade att delta, sett till nätverkets tematik och syfte. Ett utbildningsnätverk kan också utgå från att en grupp individer - som kanske tidigare mötts i en annan samverkansaktivitet arrangerad vid Högskolan Dalarna – delar ett engagemang och intresse att fortsätta utveckla specifika kunskapsområden. Ett utbildningsnätverk är öppet och riktar sig till hela regionen. Aktuella utbildningsnätverk presenteras på PUD:s hemsida.

 

Mål med utbildningsnätverk

Utbildningsnätverken ska planera, genomföra och följa upp:

Aktiviteter som innebär att hålla lärarutbildning och skola aktuell och relevant, och främja forsknings- och utvecklingsinsatser i samverkan,

Aktiviteter för att stärka lärarutbildares, lärares/förskollärare kunskaper inom ämnesområdet och deras undervisning/arbetsområde

 

Exempel på innehåll och aktiviteter för utbildningsnätverk:

-          För att initiera nya moment inom lärarutbildningen eller i skola. Utbildningsnätverken ska därmed kunna bidra till utveckling av undervisning och verksamhet och kompetensutveckling för lärarutbildare/lärare/förskollärare.

-          För att initiera eller samverka kring vetenskapliga/populärvetenskapliga publikationer och forskningsansökningar/forskningsprojekt, exempelvis genom datainsamling, presentationer på konferenser och stöd i artikelarbete.

-          Kompetensutveckling utifrån utbildningsnätverkens egna syften och förutsättning. Ett utbildningsnätverk kan samordnas med andra utbildningsnätverk och andra samverkansplattformar.

 

Budgetram och åtaganden

Genom Högskolans medverkan inom ULF-projektet möjliggörs finansiering av nätverksledningens planering, genomförande och utvärdering av nätverken. Fika och lokalkostnader ingår och debiteras separat. Viss administration ingår för nätverksledningen; till exempel utannonsering av träffar, upprättande av deltagarlistor m.m. Deltagarnas – personer från skola/förskola och från lärosätet och lärarutbildare (utöver nätverksledningen) - medverkan i nätverken finansieras inte inom ramen för denna utlysning. Budgetram finns för totalt 10 stycken nätverk.

Årligen per utbildningsnätverk utgår: 50 h per nätverk + en samverkanspott om 10h/eller 7000 kr för inbjudna föreläsare eller motsvarande, för respektive nätverk.  

 

Att ansöka om att starta utbildningsnätverk

Utlysningen riktar sig till lärarutbildare anställda vid Högskolan Dalarna, som i sin ämnes-, forskar eller programkonstellation förankrat sin ansökan.

Ansökan att bedriva utbildningsnätverk sker i anvisad mall. Styrgruppen ULF bereder ansökningar för att starta utbildningsnätverk utifrån kriterierna potential, genomförbarhet och konstellation. Ansökningar bereds av projektledare för ULF vid HDa och läggs fram för styrgrupp ULF. Ordförande vid styrgruppen för ULF vid Högskolan Dalarna beviljar eller avslår ansökningarna.

 

Bedömning ansökningar – utbildningsnätverk

Styrgruppen i ULF bedömer ansökningarna utifrån tematik, potential, genomförbarhet och förankring. Därutöver har vi två villkor som sökande måste uppfylla för att ansökan ska behandlas.

Tematik: Utifrån tex aktiviteter eller mål, redogör kort för tänkt tematik och målgrupp i utbildningsnätverket.

Potential: Att sökande motiverar hur utbildningsnätverket förväntas bidra till att främja lärarutbildning och skola/förskola.

Genomförbarhet: Att sökande kort redogör för en grov planering samt ungefärligt kalendarium.

Förankring: Beskriv intresset från lärarutbildare i sökandes ämnes – eller forskargruppering att delta/stödja utbildningsnätverkets arbete under nätverksperioden om två år. Hur bedömer sökande intresset/tillgången till externa deltagare – lärare/förskollärare/skolledare – att aktivt delta i nätverket under tidsperioden

Samt villkor:

-          Ansökan skrivs i mallen. (Länk via den blå knappen "Ansökan" längst upp till höger på denna sida.)

-          Sökande och tilltänkta nätverksledare har kommunicerat och fått godkänt av respektive avdelningschef att leda ett utbildningsnätverk, förutsatt att ansökan beviljas.

 

Uppföljningar

Nätverksledningen ansvarar för att nätverket vid ett tillfälle under projekttiden om två år kommunicera nätverken externt, tex vid Dalatorget, PUD-råd el. motsv. Nätverksledningen ansvarar också för att en gång per år redovisa antal träffar, antal deltagare och kort summera innehållet i träffarna.

 

Tidplan

Ansökningar behandlas löpande på ULF-styrgruppens ordinarie möten, cirka två gånger per termin.

Följande tid gäller för utlysningen: 2023-05-01- 2024-05-01

Ansökan att senast lämna ansökan för start ht 2023: 2023-05-24 (Preliminärt datum för beslut: 2023-05-25)

Verksamhetsutvecklare
Senast granskad:
NÄTVERK

Nätverkets ledare:

Anders Persson, Docent, ape@du.se

Mikael Berg Hedström, Docent, mbg@du.se

Projektet pågår mellan ht 2023 och vt 2025

Nätverkets ledare:

Emil Johansson, Doktorand, eja@du.se
Jessica Löf, Universitetsadjunkt, jlf@du.se

Projektet pågår mellan ht 2023 och vt 2025

Nätverkets ledare:

Jörgen Dimenäs, Professor, jdm@du.se

Projektet pågår mellan ht 2023 och vt 2025

Nätverkets ledare:

Sofia Walter, VFU-samordnare, swl@du.se

Projektet pågår mellan ht 2023 och vt 2025

Nätverkets ledare:

Mikael Berg Hedström, Docent, mbg@du.se

Sara Irisdotter Aldenmyr, Professor, sia@du.se

Projektet pågår mellan ht 2023 och vt 2025

Nätverkets ledare:

Sofia Lindén, Doktorand, nsa@du.se

Erika Bomström Aho, Doktorand, eao@du.se

Projektet pågår mellan ht 2023 och vt 2025

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senast granskad: