Partnerförskolor och partnerskolor

Högskolan Dalarna inledde hösten 2013 ett utvecklat samarbete med PUD-regionens förskolor och skolor gällande den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för lärarutbildningarna. Högskolan söker därför intresserade förskolor och skolor (F-6) som vill bygga vidare på den nära samverkan som idag präglar lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna.

Verksamhetsförlagd utbildning vid utvalda partnerskolor och partnerförskolor (övningsskolor och övningsförskolor) bedrivs inom Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet och berör studenter som påbörjat utbildningen från och med hösten 2014. Detta gäller alla studenter vid dessa två program oavsett bostadsort och det innebär att all VFU görs vid särskilt utvalda förskolor eller skolor i PUD-regionen.

Ansökan

Varje höst söker Högskolan Dalarnas lärarutbildning 6-8 grundskolor (F-6) och 4-6 förskoleområden som vill anta utmaningen att vara partnerskola eller partnerförskola och på sätt vara en del i utbildningen av framtidens lärare och förskollärare. 10-15 studenter placeras på varje skola och förskoleområde som antas på hösten och ytterligare 10-15 studenten som antas på våren. Det innebär att en partnerskola eller en partnerförskola kommer att ha ca 20-30 studenter i utbildning under ca fyra år.

Inför varje höstantagning söker Högskolan sålunda nya partnerskolor och partnerförskolor. De skolor och förskolor som har börjat ta emot studenter har också möjlighet att söka på nytt för att kunna ta emot fler lärarstudenter om så önskas.

En utgångspunkt är att hela regionen ska involveras i denna verksamhet samtidigt som vi önskar en koncentration av både lärarstudenter och VFU-lärare. Det är avgörande att det solidariska partnersamarbetet som är utmärkande för vår lärarutbildning bibehålls men också utvecklas vidare.

Bakgrund

Sveriges lärarutbildningar i allmänhet, och den verksamhetsförlagda delen av utbildningarna i synnerhet, har som bekant varit föremål för en hel del kritik under 2000-talet. När begreppet "praktik" ersattes av "VFU" inför lärarutbildningsreformerna 2001 var syftet att göra studenternas tid på skolorna till en integrerad del av utbildningen. Man lyfte fram vikten av att stärka lärosätenas samverkan med de skolor som medverkade i utbildningen av blivande lärare. Högskolan Dalarna var tack vare PUD-samarbetet redan tidigt ute och lyckades förverkliga de ambitioner som låg bakom 2001-års reform. I de kvalitetsutvärderingar som dåvarande Högskoleverket genomförde 2005 och 2008 var Högskolan Dalarna ett av de lärosäten vars verksamhet lyftes fram som föredömlig i den allmänna kritik av VFU:n som framfördes av bedömargrupperna. Efter den uppföljande utvärderingen då man särskild granskade lärosätenas VFU och samverkan med skolhuvudmännen skrev man att "Bedömargruppen anser att ambitionen om lärarutbildning som skolutveckling i flera avseenden är förverkligad".

Trots att fler lärosäten nu följt Högskolan Dalarnas exempel och lyckats bygga ut sin partnersamverkan så har inte kritiken av lärarutbildningens VFU tystnat. Redan i den utredning om ny lärarutbildning som regeringen tillsatte 2007 diskuterades hur den verksamhetsförlagda delen på landets lärarutbildningar skulle kunna styras upp genom statlig reglering. I betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) lanserades förslaget om att följa Finlands exempel och inrätta särskilda övningsskolor. Utredningen föreslog även att särskilda Forsknings- och utbildningsskolor (FoU-skolor) skulle kunna inrättas i anslutning till landets lärarutbildningar. Skolorna skulle ha "karaktär av pedagogisk spjutspetsverksamhet" och utgöra "en sorts experimentalfält för kvalificerad skolforskning".

Trots ett flertal politiska utspel och pressmeddelanden om att en försöksverksamhet med övningsskolor borde starta har det dröjt ända till juli 2013 innan ett konkret förslag på förordningstext och remisspromemoria skickades ut från Utbildningsdepartmentet. I februari 2014 utgick från samma instans information om att lärosätena skulle få möjlighet att söka särskilda utvecklingsmedel för att delta i ett "övningsskoleprojekt". I maj 2014 meddelas att Högskolan Dalarna beviljades medel för att under 2014-2019 delta i försöksverksamheten.

Den kanske viktigaste bakgrundsfaktorn till varför det nu är dags att ta ytterligare ett steg för att stärka vårt partnerskap är inte den externa utvecklingen. I takt med att den nätbaserade distansutbildningen vid Högskolan har vuxit i popularitet på bekostnad av den traditionella campusutbildningen, samtidigt som antalet studieplatser totalt har minskat, har antalet lärarstudenter som är placerade på skolor och förskolor i regionen sjunkit kraftigt.

Ett sätt att vända utvecklingen och få fler lärarstudenter vid regionens skolor och förskolor är utvecklingen av nya partnerskolor och partnerförskolor. Målsättningen är att skolan, förskolan och högskolan i regionen gemensamt utvecklar och bedriver en utbildning så att kommande studenter, oavsett var de bor, aktivt väljer Högskolan Dalarnas lärarutbildningar.

För att kunna motivera våra lärarstudenter att komma till vår region för att genomföra sina VFU-perioder måste vi kunna övertyga och visa dem att våra partnerförskolor och parterskolor har något att erbjuda som andra förskolor och skolor inte har. Vi måste kunna övertyga dem att de får en bättre verksamhetsförlagd utbildning och blir bättre förskollärare/lärare genom att utbildas vid regionens skolor och förskolor.

Vilka förskolor och skolor kan ansöka om att medverka som partnerförskola och partnerskola?

Handledarresurser

Förskolan/skolan måste enligt förordningen bestå av "så många lärare som är handledare (eller kan tänka sig att bli handledare) att varje sådan lärare handleder endast ett fåtal lärarstudenter". Eftersom varje skola och förskoleområde ska kunna ta emot 10-15 lärarstudenter per VFU-period innebär detta att det bör finnas minst 6-8 handledare per skola/förskoleområde. Ett förskoleområde bör inte bestå av fler än cirka 15 avdelningar.

Handledarkompetens

För att kunna erhålla uppdrag som VFU-handledare krävs, utöver behörighet för och minst två års undervisningserfarenhet i den verksamhet och de ämnen som ingår i studenternas utbildning och minst en utbildning om 7,5 högskolepoäng inom området handledarskap eller motsvarande. De förskolor och skolor som får uppdraget som partnerförskola/partnerskola kommer att erbjudas handledarutbildning för de förskollärare/lärare som inte har motsvarande utbildning sedan tidigare.

Forskning och utveckling

Högskolan söker skolor och förskolor där det finns pågående eller planerade forsknings- och utvecklingsprojekt som anknyter till de verksamhets- och ämnesområden för vilka förskolan/skolan tar på sig ett särskilt utbildningsuppdrag i samband med studenternas VFU. Dessutom ska det finnas en ambition att verksamheten är väl förtrogen med modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

En kvalitetsmedveten lärandekultur

De förskolor och skolor som önskar medverka måste kunna visa att hela förskolan/skolan genomsyras av en kvalitetsmedveten lärandekultur som hela tiden försöker vidareutveckla elevernas lärande och utveckling, liksom lärarnas undervisning. Bland förskolans/skolans ledning och undervisande personal måste det finnas en vilja och nyfikenhet att söka ny kunskap och ständigt reflektera över den egna verksamheten. Till denna kvalitetsmedvetna lärandekultur hör också viljan att vara med och ansvara för att lärarprofessionen utvecklas och förs vidare till nästa generation. Ambitionen måste hela tiden vara att utbilda lärare som kan ges bättre förutsättningar än tidigare att utföra sitt läraryrke på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet.

Vad erbjuds för de medverkande förskolorna och skolorna?

De förskolar och skolor som Högskolan Dalarna anser bäst uppfylla ovanstående villkor kommer sedan att väljas ut. De förskolor och skolor som deltar kommer erbjudas följande:

  • Handledarutbildning i form av en högskolekurs om 7,5 hp som förutom handledarskap behandlar lärarutbildningens mål, innehåll och arbetsformer. Kursen är kostnadsfri.
  • Kompetensutveckling inom de ämnesområden för vilka skolan tar på sig ett särskilt utbildningsansvar under studenternas VFU-utbildning. Förskolans och skolans lärare kommer under dessa perioder att erbjudas ett antal seminarier som tar upp den vetenskapliga grunden och den senaste forskningen inom ämnesområdet. På så vis får förskollärare och lärare möjlighet att sätta sig in i och reflektera över relationen mellan den vetenskapliga grunden och den egna beprövande erfarenheten. Under utbildningstiden har sedan lärarna möjlighet att följa lärarstudenternas utveckling mot examensmålen samtidigt som den egna undervisningen hela tiden är föremål för reflektion och utveckling.
  • Tätare kontakt mellan förskolan/skolan och Högskolan Dalarna. Genom att låta lärarstudenterna genomföra sin VFU-på någon av partnerskolorna får förskolan/förskolan betydligt bättre möjlighet och följa studenternas utbildning och utveckling. Möjligheten till tätare och mer långvariga kontakter mellan högskoleförlagda och verksamhetsförlagda lärarutbildare blir också större. Genom ett större och tydligare utbildningsuppdrag kan de verksamhetsförlagda lärarutbildarna och högskolans lärarutbildare tillsammans få bättre möjlighet att följa upp studenterna och se hur deras kunskaper och färdigheter används och utvecklas i den pedagogiska praktiken. Förhoppningen är att nya arenor där teori och praktik kan mötas ska leda till att den samlade kompetensen inom lärarutbildningen stärks.
  • Ersättning. Alla studenter som placeras på en partnerskola eller partnersförskola medför en ersättning på 3025kr (tidigare 2400 kr) per termin. Ersättningen betalas till huvudmannen. Detta gäller för alla skolor och förskolor som påbörjar deltagandet 2014-2018.

Avslutning

Målsättningen med att förändra VFU-samverkan i regionen är att stärka lärarutbildningen. För att detta ska vara möjligt krävs koncentration av såväl lärarstudenter som VFU-lärare. Vi söker därför skolor, förskolor, rektorer, förskolechefer, lärare och förskollärare som tillsammans med Högskolan Dalarnas lärarutbildningar vill söka delvis nya vägar för samverkan kring lärarstudenter.

Vi söker partners som är intresserade av att delta i ett utvecklingsarbete där vi har som mål att integrera VFU i skolans/förskolans pågående kvalitetsarbete. Vi söker partners som ser ett stort värde att ansvara för regionens framtida rekryteringsbas och vi söker partners som vill vara med och utbilda nästa generation lärare/förskollärare. Vi ser framför oss är ett gemensamt utvecklingsarbete där vi tillsammans skapar goda lärandemiljöer för såväl elever som studenter.

Senast granskad:
Senast granskad: