Lokal praktikutveckling på vetenskaplig grund

-Vad visar forskning, vad erfar lärare?

banner

Här får en grupp lärare/förskollärare/skolledare möjlighet att bepröva sig egen praktik. En till två forskare/lärarutbildare från Högskolan Dalarna bistår deltagarna – som arbetar på en skola/förskola inom PUD-regionen - att systematiskt utveckla en förståelse för den utmaning eller det problem som identifierats av de verksamma som angeläget att vilja utveckla, ”lösa” eller helt enkelt vilja lära sig mer om.

I centrum står en fråga eller utmaning inom det ämnesspecifika eller allmändidaktiska fältet, eller inom något som rör skolans styrning och organisation. A och O är att det är skolans/förskolan utmaningar och frågor - identifierade inom till exempel ett arbetslag, eller i ett systematiskt kvalitetsarbete - som utgör utgångspunkten för att under den kommande processen bli belyst och perspektiverad. Deltagarnas egna erfarenheter och adekvat litteratur är utgångspunkten i den fortsatta processen.

Arrangemanget Lokal praktikutveckling ger en struktur för deltagare och forskare/lärarutbildare att lära av varandra. En av målsättningarna med processen är att deltagarna sinsemellan utvecklar en gemensam bild och förståelse av de problem eller utmaningar som varit föremål för arbetet. Den enskilde ges också möjlighet att på ett systematiskt vis, tillsammans med sina kollegor, bepröva sina egna erfarenheter. Vi menar att deltagarna på detta vis ges förutsättningar att utveckla eller vidareutveckla sin forskningslitteracitet; det en kompetens vilken underlättar lärares/förskollärares arbete med att planera och genomföra sin undervisning/uppdrag utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. En annan målsättning gäller för forskarna/lärarutbildarna; de får möjlighet att läsa och diskutera forskning tillsammans med deltagare. Processen förväntas ge kunskaper både om skolans/förskolans villkor och hur forskningens möjligheter att träffa praktikens behov och förutsättningar ser ut. Vi menar att forskarens praktiklitteracitet ökar på detta sätt.

Lokal praktikutveckling äger rum under totalt fem tillfällen, ca 2 timmar per tillfälle. Samtalet är viktigt, processen sker i seminarieform och äger rum på den egna skolan/förskolan eller digitalt. En utsedd deltagande kontaktperson från skolan/förskolan ansvarar för gruppens och processens praktiska frågor och är den som mellan sammankomsterna ansvarar för kontakten med forskarna/lärarutbildarna vid Högskolan. Lokal praktikutveckling fodrar att skolan ger förutsättningar till deltagarna att medverka. Framför allt krävs tid till träffar samt möjligheter för deltagare att kunna förbereda sig inför dessa genom inläsning av en begränsad mängd litteratur. Inga akademiska poäng följer med deltagandet. Skolan bekostar arbetstiden för sin medverkande personal.

Högskolan Dalarna har under träffarna en processledarfunktion. Detta innebär att forskaren/lärarutbildaren kommer att 1) utifrån sin specifika kompetens bistå de verksamma med relevant forskningslitteratur för den fråga eller den utmaning som arbetet kretsar kring, 2)  utifrån generell vetenskaplig kompetens bidra till konstruktiva erfarenhetsutbyten i gruppen genom att till exempel perspektivera och kritiskt belysa olika förgivettaganden, och 3) i förekommande fall genom sin metodkompetens, stötta gruppens individer att utforska eller pröva nya arrangemang i den egna verksamheten.  Det kan handla om att vägleda deltagarna till att göra egna dokumentanalyser, att samla empiri eller testa en ny lärmetod.

Redovisning av projekt: Skolan väljer själv hur de erfarenheter och slutsatser deltagarna erövrat redovisas. Vi rekommenderar en skriftlig summering som presenteras.

En ambition med Lokal praktikutveckling är att medverkande från HDa kan använda erfernheter från projektet i en ansökan om forskningsmedel, till valfri forskningsfinansiär. Efter avslutad omgång skall medverkande forskare/lärarutbildare vid HDa redovisa, i ett färdigt formulär, texter, upplägg och erfarenheter från det aktuella projektet. Delar av detta material kommer att publiceras på PUD:s hemsida. Forskare/lärarutbildare ska vid begäran kunna redovisa projekt och slutsatser vid något PUD eller lärarutbildningsstyrt sammanhang.

Urval och process: Under år 2023-2024 kommer tio Lokala praktikutvecklingsprojekt finansieras inom ramen för Högskolan Dalarnas medverkan i det statliga ULF-projektet. Finansieringen täcker forskarens/forskarnas medverkan, inklusive deras resor till skolor/förskolor i regionen.

Rektor eller motsvarande vid skolan/förskolan skickar en enklare ansökan (se nedan). Kontakta PUD vid frågor kring ansökan. Projektledaren för ULF vid Högskolan Dalarna har uppdraget att diskutera inkomna önskningar med relevanta forskare/lärarutbildare samt deras avdelningschefer vid Högskolan Dalarna, och aktuell skola/förskola. Projektledaren presenterar ärendet vid PUD-AU. PUD-AU är beslutande instans. Ansökningar kan avslås. Löpande startdatum.

Intresseanmälan: Följ  länken Intresseanmälan lokal praktikutveckling till formuläret längst upp till höger på sidan. -Skolor ansöker!

Omfattning av uppdrag för forskare/lärarutbildare: Den enskilde forskaren kontaktar PUD el avd.chef för mer information kring villkor.

Senast granskad:
PROJEKT
* Fördjupning av språkutvecklande arbetssätt, Gymnasium

Ansvarig:

Liselotte Kilhbom, lkh@du.se

Huvudman:

Falu Frigymnasium AB

Projektet pågår mellan 2023 och 2024

* Språkutveckling för elever med kort skolbakgrund, Gymnasium

Ansvarig:

Erika Bomström Aho, eao@du.se

Huvudman:

Gävle kommun

Projektet pågår mellan 2023 och 2024

 

 

* Skolans demokratiuppdrag, Gymnasium

Ansvarig:

Maria Olson, maol@du.se och Forskningsgruppen de samhällsorienterande ämnenas didaktik

Huvudman:

Mora kommun

Projektet pågår mellan 2023 och 2024

Beskrivning:

Utifrån 'vikta' demokratimål i ämnesundervisningen, och mot bakgrund av omvärldsläget, kommer forskare och lärare att mötas i en gemensam och ömsesidig utvecklingsprocess. Målet för arbetet är att tillsammans ta fram en plan och ett undervisningsmaterial för hur ämneslärarna på skolan kan jobba praktiskt, och vetenskapligt grundat, med demokrati i sina ämnen på skolan.

* Lärande genom estetiska lärprocesser

Ansvariga:

Susanne Rosén, srs@du.se och Kerstin Ahlberg, kah@du.se

Huvudman:

Borlänge kommun

Projektet pågår mellan 2023 och 2024

Beskrivning:

Frågan som driver projektet och som vi tillsammans utforskar är: Vilket lärande möjliggörs genom att undervisning på interaktiv utställning och i klassrummet sammankopplas i elevers arbete med muntligt berättande och att skapa berättelser? Fokus är språk och berättande.

* Hållbar utveckling, Förskola

Ansvariga:

Farhana Borg, fbr@du.se och Maria Ström, stma@du.se

Huvudman:

Falu kommun

Projektet startar 2024

 

 

* Analyskompetens, Grundskola 4-6

Ansvariga:

Stefan Weinholz Magnusson, wst@du.se och Mattias Gradén, mga@du.se

Huvudman:

Älvdalens kommun

Projektet pågår mellan 2022 och 2023

 

 

* Språkutveckling, Förskola

Ansvariga:

Elin Eriksson och Maria Ström, stma@du.se

Huvudman:

Borlänge kommun

Projektet pågår mellan 2022 och 2023

 

 

* Professionsspråk, professionsutveckling, Grundskola 7-9

Ansvariga:

Mikael Berg, mbg@du.se och Sara Irisdotter Aldenmyr, sia@du.se

Huvudman:

Mora kommun

Projektet pågick mellan 2022 och 2023

Beskrivning:

Lärarprofessionen kräver att vara beredd på att hantera oväntade och komplexa situationer. I relation till detta komplexa uppdrag har vi tillsammans med en grupp lärare genomfört en fortbildningsinsats som rört sig runt teman som: lärares kunnande i en organisation, yrkesetik, undervisningsrelation och skolans kunskaps- och fostransuppdrag, samt kunskap och kollegialitet.

* Matematik och språkutvecklande problemlösning, Grundskola 4-6

Ansvariga:

Lotta Wedman, lwd@du.se och Pia Gustafsson, pgs@du.se

Huvudman:

Hedemora kommun

Projektet pågår mellan 2022 och 2023

Beskrivning:

Många elever har svårt med det svenska språket, vilket medför utmaningar vid problemlösning i matematik. Det är till exempel svårt för lärare att få syn på elevernas förståelse. Vi varvar teori och praktik genom att vi tillsammans läser och diskuterar vetenskapligt baserade texter och sedan testar olika problem/uppgifter i undervisning.  

* Undervisningsutveckling, matematik, Grundskola F-3

Ansvariga:

Maria Deldén, mde@du.se och Jeff Gracie, jgc@du.se

Huvudman:

Avesta kommun

Projektet pågår mellan 2022 och 2023

* Undervisningsutveckling, matematik, Grundskola 4-6

Ansvariga:

Helena Eriksson, hei@du.se och Jeff Gracie, jgc@du.se

Huvudman:

Avesta kommun

Projektet pågår mellan 2022 och 2023

Beskrivning:

Skolans lärare upplevde stora skillnader mellan elever som nådde godtagbara kunskaper eller högre i matematik och de elever som var i behov av stöd. Utvecklingsarbetet handlade därför om att diskutera och reflektera runt matematikundervisning som skulle kunna fånga fler elever.

* Digitala resurser i undervisningen, Gymnasium

Ansvarig:

Marie Nordmark, mnr@du.se

Huvudman:

Avesta kommun

Projektet pågår mellan 2022 och 2023

* Läsförståelse, Grundskola F-9

Ansvariga:

Maria Larsson, malr@du.se och Karolina Pettersson, kpt@du.se

Huvudman:

Orsa kommun

Projekter pågår under 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt

Mattias Gradén

  mga@du.se

Senast granskad: