Flexibla vägar till en lärarutbildning

Fler vägar till läraryrket är ett regeringsuppdrag för skapar fler vägar in i lärar- och förskolläraryrkena.

Fler vägar in i läraryrket

Regeringen har gett sju lärosäten i uppdrag att arbeta med insatser som ska leda till fler och effektivare utbildningsvägar till en förskollärar- eller lärarexamen. Flexibla vägar in är inte ett lärarprogram utan ett projekt som ska skapa fler alternativ för dig som vill bli förskollärare eller lärare, vare sig du har tidigare lärarerfarenhet eller inte. Lärosätena som arbetar med projektet är Umeå universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet och Stockholms universitet. Inom projektet utvecklas bland annat kortare kurser med flexibla upplägg. Kurserna kan sedan ofta tillgodoräknas i ett förskollärar- eller lärarprogram. Projektet pågår fram till och med höstterminen 2022. 

Bakgrund till insatsen

Lärarbristen, 45 000 lärare saknas 2021,
Hög andel obehöriga lärare i skolan
Ny yrkesgrupp: lärarassistenter.
Flera som söker KPU idag uppfyller inte kraven på särskild behörighet
Flera som söker till VAL uppfyller ej kraven på tillräckliga studier och/eller erfarenhet
Få har tidigare studier eller reell kometens som täcker den bredd av ämnen som krävs för grundlärarexamen.

Högskolan Dalarna kurser hösten 2022


Ansökningsperiod: Anmälan till hösten 2022 öppnar 15 mars till 19 april.

Antagningsbesked: Antagningsbesked publiceras på antagning.se  

Behörighet till kurserna: Grundläggande behörighet krävs för att bli antagen. Har du läst ett högskoleförberedande program har du grundläggande behörigheten genom att du tagit din gymnasieexamen. Det går även att ha grundläggande behörighet från ett yrkesprogram om du har valt till vissa kurser.

Utbildningsvetenskapliga kurser (UVK)

 • Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass, 25% studietakt, distans
  Kursen startar i förskolans samhällsuppdrag och framväxt där förskollärarens pedagogiska ledarskap diskuteras ur ett historiskt och läroplansteoretiskt perspektiv. Vidare problematiseras och diskuteras förskollärarens pedagogiska ledarskap utifrån ett interkulturellt, relationellt och yrkesetiskt perspektiv. Didaktik och undervisning i en förskolekontext samt betydelsen av förskollärarens didaktiska förmåga diskuteras i relation till barns utveckling och lärande. Den studerande ges möjlighet att lyfta fram etiska och didaktiska frågor, tankar och problem kopplade till omsorg och undervisning. Frågorna problematiseras med hjälp av kursens litteratur och gällande styrdokument.

 • Skolans samhällsuppdrag, 25% studietakt, distans
  Med utgångspunkt i kursens övergripande mål behandlas frågeställningen Vad är skola och hur kan den förstås? Den svenska skolans samhällsuppdrag studeras utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv. Utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska ståndpunkter och tolkningar betraktas i förhållande till olika samhälleliga kontexter. Med stöd av teoretiska begrepp hämtade från kunskapsområden som kön, etnicitet och klass bearbetas kritiskt några av de grundläggande värden som uttrycks i skolans läroplaner samt i FN:s barnkonvention och i FN:s mål för hållbar utveckling. Genom en undersökande uppgift relaterad till skolmiljö praktiseras innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt i läraryrket samt förmågan till vetenskapligt skrivande.

Ämneskurser

 • Bild och berättande i förskolan, 7,5 hp, 25% studietakt, distans med campusträffar
  I kursen studeras barns berättande samt berättandets betydelse för barns utveckling och lärande. Att kunna kommunicera och berätta med hjälp av bildskapande och andra estetiska uttrycksformer är fokus i kursen där både digitala och analoga gestaltningsformer används. Genom att läsa kurslitteratur, arbeta med kortare skrivuppgifter och dokumentera i portfolioform så lotsas kursdeltagarna in i de akademiska studierna med stöd från kursens lärare. En mindre del av undervisningen kopplat till kursens praktiska moment kan komma att ske på campus i Falun.

 • Omsorg, relationer, yrkesetik och barns rättigheter i förskolan, 25% studietakt, distans
  Kursen behandlar omsorg i en förskolepedagogisk verksamhet och olika aspekter av omsorg lyfts fram. Styrdokumentens skrivningar synliggörs och relationer mellan omsorg, undervisning och lärande diskuteras i kursen. Mellanmänskliga relationers och omsorgshandlingars betydelse för barns utveckling, lärande, trygghet och välbefinnande diskuteras. I kursen behandlas yrkesetik i förskolepedagogisk verksamhet med fokus på etiska aspekter av relationer mellan pedagoger och barn. Studentens skriftliga kommunikation övas i kursen.

Mer information om projektet Flexibla vägar till en lärarutbildning hittar du på den nationella hemsidan för projektet, Fler vägar in – Lärarutbildning.nu (lararutbildning.nu)

Senast granskad:
Kontakt
Flexibla vägar in
Senast granskad: