Introduktion till programmering i textbaserad miljö 5 hp

Till våren 2023 startar en introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5hp.
Kursen är öppen för anmälan med kursstart i januari/februari 2023.

Målgrupper

 • matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
 • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • matematiklärare i gymnasieskola
 • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
 • tekniklärare i grundskolans årskurs 7-9 och specialskolans årskurs 8-10.

I mån av plats är kursen öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer.

Deltagarnas behörighet

Deltagarna ska vara verksamma lärare. Lärarna behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare. Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer, i mån av plats. Deltagarna ska ha rektorns godkännande för att få gå kursen.

Kursens syfte

Syftet med utbildningen är att ge kunskaper i programmering i textbaserade miljöer för att kunna arbeta med programmering i undervisningen. 

Studiefart

Kursen är på 5 hp och ges på kvartsfart (25%), nätbaserad.

Undervisningens upplägg

Arbetet i kursen består av föreläsningar, praktiska övningar, workshops och laborationer.

Undervisningen ska huvudsakligen ske på svenska, men enstaka inslag kan vara på engelska.

I kursen ingår 6-7 träffar online.

Innehåll

Kursens innehåll består av tre delar; ett generellt innehåll, ett programmeringsinnehåll och ett didaktiskt innehåll.

Generellt innehåll:

 • introduktion till programmering kopplat till undervisning
 • programmeringens betydelse för samhället
 • etiska perspektiv på programmering.

Programmeringsinnehåll:

 • att skapa program i textbaserad miljö
 • grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och variabler
 • hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras för att lösa problem
 • läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintliga program
 • att utifrån moment i kurs- och ämnesplaner kunna använda programmering vid problemlösning, databearbetning eller tillämpning av numeriska metoder.

Didaktiskt innehåll:

 • didaktiska strategier och verktyg kopplat till undervisning om, i och med programmering, med koppling till relevant forskning.

Lärandemål

Att ge kunskaper i programmering i textbaserade miljöer för att kunna arbeta med programmering i undervisningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • skapa enklare program i textbaserad miljö
 • läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra enklare program
 • utforma algoritmer för att lösa problem
 • identifiera moment och innehåll i relevanta kurs- och ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg
 • ha förståelse för hur programmering kan introduceras för elever.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Studieform

Kursen ges som distanskurs med ett antal träffar via nätet.

När kursen ges som webbaserad online-kurs ges den i Windowsmiljö. Andra operativa system accepteras, men ingen support ges på dem. Internetuppkoppling om minst 2Mbit/s krävs för studierna. Vidare krävs en webbkamera och ett headset eller mikrofon. 

Urvalsregler

De första 20 behöriga ansökanden antas i den ordning de inkommer.
Efterföljande ansökningar bedöms som Efteranmälda (EA) och reservplaceras i inkommande ordning.

Platsantal

Max antal är 20  

Senast granskad:
Undervisningsdag och tid

Undervisning i textbaserad miljö kommer att ligga på fredagar jämna veckor 15.00 - 16.30.

Kursansvarig
Magnus Fahlström
Senast granskad: