Läs- och skrivdidaktiska forskningsgruppen (LÄSK)

Forskningsgruppen är ett forum för forskare, lärare, doktorander och magisterstuderande med ett intresse av forskning som kan bidra till att utveckla undervisning till stöd för barns och elevers läs- och skrivlärande samt för elevers lärande med stöd av läsning och skrivning.

Vi bedriver forskning och granskar och diskuterar syften, metoder, teorier och resultat i egna och i andras studier. Forskningsgruppen ingår i forskningsprogrammet Ämneslitteracitet, läsning och skrivning i olika ämnen och skolformer.

Om forskargruppen

Vår forskning omfattar språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och förskoleklass samt läsundervisning i grundskola och gymnasieskola. Läsutvecklingens förmågor utgår teoretiskt från ”The Simple View of Reading” som innebär att läsning är en produkt av ordavkodning och förståelse av det lästa, vilket är en av ingångarna i den forskning som bedrivs i gruppen. Forskare i gruppen är nationellt erkända för sitt kunnande inom läsdidaktik, vilket synliggörs i samband med statlig utveckling av lärarkompetens inom området. Forskarna i gruppen är också flitigt anlitade av regionens skolor och även lärosäten som föreläsare om läs- och skrivdidaktiska frågor. Forskningen hämtar frågorna i de pedagogiska praktikerna och är även teoriutvecklande.

Forskning bedrivs om högläsning och skrivdidaktik i nordiska förskolor. I ett stort forskningsprojekt undersöks hurdan läs- och skrivutvecklande undervisning som pågår i 42 förskoleklasser, samt möjligheter att utveckla undervisningen. Även lågstadiets läsundervisning studeras.

En storskalig studie har genomförts om hur mycket elever läser i fyra ämnen i årskurs 6 och 9 en vanlig skoldag, vad det är som får eleverna att läsa och hur de upplever läsningen i ämnena. Läspraktiker studeras samt vad det är som gör att vissa elevgrupper i vissa skolor läser mer sammanhängande text än andra.

Gymnasieskolans läsundervisning utforskas utifrån utmaningar som gymnasielärare står inför när de väljer innehåll i relation till läsning i ämnet svenska. I en annan studie undersöks lärares och elevers erfarenheter av läsning av skriven text i historia. I en studie om undervisning av nyanlända ungdomar synliggörs behovet av läsundervisning och textbearbetning i olika skolämnen.

Tarja Alatalo
Professor pedagogiskt arbete
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Elin Eriksson
Doktorand pedagogiskt arbete (Tjänstledig)
Maria Larsson
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Universitetsadjunkt svenska
Karen Stormats
Doktorand pedagogiskt arbete
Docent Engelska med didaktisk inriktning
Cecilia Wijnbladh
Doktorand pedagogiskt arbete
Senior professor pedagogiskt arbete

Forskningsprojekt

Att läsa eller inte läsa: En studie av grundskolans läspraktiker
Projektstart: 2017-01-01 

Att läsa historia online, enligt lärares och elevers erfarenheter
Projektstart: 2021-09-01 

Betydelsen av lärarkompetens för elevers skolprestationer: Effektiv och rättvis undervisning i svenska och matematik
Projektstart: 2017-01-01 

Differentierad undervisning - för att följa och främja förskoleklasselevers skriftspråksutveckling Projektstart: 2021-09-01 

Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom olika ämnesområden Projektstart: 2021-01-01

Läs- och skrivutvecklande praktiker i förskolan
Projektstart 2018-01-01 

Publikationer

Alatalo, Tarja. Läsförståelseundervisning i årskurs 6 med utgångspunkt i skönlitteratur respektive lärobok i svenska, Nordic Journal of Literacy Research, 2023. 

Alatalo, Tarja, Hansson, Åse, Johansson, Stefan. Teachers’ academic achievement: evidence from Swedish longitudinal register data, European Journal of Teacher Education, 2021. 

Alatalo, Tarja, Norling, Martina, Magnusson, Maria, Tjäru, Sofie, Næss Hjetland, Hanne, Hofslundsengen, Hilde. Read-Aloud and Writing Practices in Nordic Preschools, Scandinavian Journal of Educational Research, 2023. 

Bomström Aho, Erika. Villkor för lärande : Utbildning på språkintroduktionsprogrammet ur lärar- och elevperspektiv, Högskolan Dalarna, 2023. Doktorsavhandling. 

Larsson, Maria. Viktig läsning? : Svensklärare i gymnasiet om läsundervisning i en performativ kontext, Högskolan Dalarna, 2021. Doktorsavhandling. 

Larsson, Maria, Olin-Scheller, Christina. Adaptation and resistance : washback effects of the national test on upper secondary Swedish teaching, Curriculum Journal, 2020. 

Johansson, Stefan, Gustafsson, Jan-Erik, Hansson, Åse, Alatalo, Tarja. Estimating effects of teacher characteristics on student achievement in reading and mathematics: evidence from Swedish census data. Scandinavian Journal of Educational Research, 2023.

Tegmark, Mats, Alatalo, Tarja, Vinterek, Monika, Winberg, Mikael. What Motivates Students to Read at School? : Student Views on Reading Practices in Middle and Lower-Secondary School, Journal of research in reading (Print), 2022.

Winberg, Mikael, Tegmark, Mats, Vinterek, Monika, Alatalo, Tarja. Motivational Aspects of Students’ Amount of Reading and Affective Reading Experiences in a School Context: A Large-Scale Study of Grades 6 and 9.  Reading Psychology, 2022. 

Vinterek, Monika, Winberg, Mikael, Tegmark, Mats, Alatalo, Tarja, Liberg, Caroline. The Decrease of School Related Reading in Swedish Compulsory School : Trends Between 2007 and 2017, Scandinavian Journal of Educational Research, 2022.

Samarbeten

Göteborgs universitet

Litteraturdidaktiska nätverket LDN, Jönköping University 

Research on Subject-specific Education, ROSE, Karlstads universitet 

Stockholms universitet

Nordic Early Literacy

Nordic Research School in Teacher Education Relevant Research, NorTed 

Dyslexiföreningen 

Finansiering

NordForsk

Vetenskapsrådet

Kalender

Forskningsgruppen möts följande tider under VT 2024:

  • 29/1 kl 13-15 i Kavaljeren och/eller Zoom 
  • 26/2 kl 13-15 i Kavaljeren och/eller Zoom 
  • 27/3 kl 15-17 i Kavaljeren och/eller Zoom 
  • 25/4 kl 13-15 i Kavaljeren och/eller Zoom 
  • 20/5 kl 13-15 i Kavaljeren och/eller Zoom 
  • 5/6 kl 13-15 i Valborg och/eller Zoom 
Senast granskad:
Ledare för forskargruppen
Tarja Alatalo
Professor pedagogiskt arbete
Senast granskad: