Forskningsprojekt: Differentierad undervisning - för att följa och främja förskoleklasselevers skriftspråksutveckling

Projektledare
Cecilia Wijnbladh
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Förskoleklasselever har kommit olika långt i sin skriftspråksutveckling, vissa läser böcker och andra skriver, medan andra inte visar något större intresse för text. Tidigare forskning och utvärderingar visar att undervisningen i förskoleklass ger utrymme för lek och kreativt arbete men att skriftspråksundervisningen är likriktad. Det innebär att de att elever ofta får samma uppgifter trots att de har varierande behov av stöd och stimulans. Studiens fokus är att undersöka om och hur undervisningen i språk och kommunikation samt lek leder till differentierad skriftspråksundervisning där eleverna får möjlighet att utveckla förmågor som har betydelse för skriftspråklig utveckling. Studien syftar till att bidra med kunskap om hur lärare planerar, genomför och utvärderar undervisning som följer och främjar förskoleklasselevers skriftspråksutveckling.


Datainsamlingen har genomförts under läsåret 21/22 och innefattar videoobservationer med fältanteckningar samt intervjuer med undervisande lärare. Syftet är att bidra med kunskap om hur undervisningen i språk och kommunikation samt lek differentieras.
Nyckelord
skriftspråksutveckling, förskoleklass, differentierad undervisning, literacy, differentiated instruction, preschool class
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Vetenskapsrådet