Tidskriften Utbildning & Lärande

Utbildning & Lärande är en vetenskaplig tidskrift inom områden som berör pedagogik, pedagogiskt arbete och utbildningsvetenskap.

Utbildning & Lärande

Om tidskriften

Utbildning & Lärande är en vetenskaplig tidskrift som startade hösten 2005. Sedan 2018 har värdskapet för tidskriften flyttats från pedagogikämnet vid Högskolan i Skövde till Högskolan Dalarna. Redaktionen består av Jörgen Dimenäs, Jan Håkansson, Iris Ridder och Jonathan White med huvudredaktör Sara Irisdotter Aldenmyr. Det första numret i högskolan Dalarnas regi publicerades den 19 december 2018. Här kan du se lanseringen av Högskolan Dalarnas första nummer.

Tidskriften Utbildning & Lärande strävar efter att utgöra ett forum för ett vetenskapligt samtal inom områden som berör pedagogik, pedagogiskt arbete, utbildningsvetenskap med mera. Tidskriften utkommer med 1-2 nummer per år. Tidigare nummer som har publicerats finns tillgängliga via denna webbsida. Varje nummer har ett forskningsorienterat upplägg och behandlar frågor inom skilda pedagogiska praktiker och professionella, yrkesorienterade sammanhang.  Vårt ISSN-nummer är 2001-4554.

Vid frågor går det bra att använda e-postadressen utbildning-och-larande@du.se. Då når man såväl tidskriftens huvudredaktör Sara Irisdotter Aldenmyr som dess tekniska redaktör Sofia Lindén. Insändning av manuskript sker via redaktionen via Kungliga bibliotekets digitala plattform, Publicera. Registrera dig och lämna in manus här: https://publicera.kb.se/ul/about/submissions  

Syftet med tidskriften är att:

  • Vara meningsfull för den praxisnära verksamheten samt bidra till utvecklingen av det angivna forsknings- och kunskapsområdet
  • Ge upphov till idégivande, innovativ och kreativ utveckling och förnyelse av olika typer av pedagogiska projekt inom utbildning och forskning
  • Bidra till ökad professionsutveckling för blivande och verksamma lärare samt för andra yrkesgrupper

Vad kan publiceras?

Arbeten som publiceras ska bygga på vetenskaplig grund. Det kan exempelvis röra sig om:

  • Vetenskapliga artiklar
  • Övrigt av vetenskaplig karaktär som inte faller inom ramen för ovanstående punkter, men som uppfyller tidskriftens uppställda kvalitetskriterier och äger relevans i relation till tidskriftens övergripande målsättning och syfte.

Vetenskapliga artiklar är sakkunniggranskade medan övriga texter inte genomgår sakkunniggranskning.

Vem kan publicera?

  • Nationella och internationella forskare och lärare samt andra personer, vars arbeten bedöms passande och intressanta i förhållande till uppställda kvalitetskriterier, innehållstematik och policy för tidskriften

Vilka är de tänkta läsarna?

Tidskriften vänder sig till verksamma forskare och lärare i skilda skolformer och till yrkesverksamma i professionsorienterade utbildningsverksamheter, samt studerande vid högskolor och universitet.

Open Access

Creative Commons-licensAllt material i tidskriften Utbildning & Lärande publiceras med öppen tillgång (open access) under Creative Commons CC-BY 4.0  (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives).

Det innebär att allt innehåll är fritt tillgängligt att kopiera och vidaredistribuera så länge som du anger namnet på författaren eller författarna och länkar till artikeln. Du får däremot inte ändra i innehållet eller använda materialet för kommersiella ändamål.

Upphovsrätten till innehållet tillhör respektive författare och tidskriften.

Redaktion

Redaktionen för Utbildning & Lärande

Huvudredaktör

Professor pedagogiskt arbete

 

Redaktionsråd

Senior professor pedagogiskt arbete
Professor pedagogiskt arbete
Docent i litteraturvetenskap Institutionen för språk, litteratur och lärande
Universitetslektor och docent

Teknisk redaktör

Universitetsadjunkt svenska som andraspråk
Doktorand i språkdidaktik
Senast granskad:
Kontakt
Redaktionen för Utbildning & Lärande

Nystart i mottagande av nya manus

Den 15 mars 2023 börjar vi ta emot manus igen, men då via det nya systemet: 

https://publicera.kb.se/ul/about/
submissions

Nu flyttar tidskriften Utbildning & Lärande

Nu flyttar tidskriften Utbildning & Lärande till Publicera, Kungliga bibliotekets nationella digitala plattform för publicering av öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. Hemsidan här på Högskolan Dalarnas webb finns kvar men vi länkar dig som författare och läsare vidare till Publicera när du önskar ta del av tidskriftens artiklar eller skicka in ett manus för publicering. Vill du gå direkt på Publicera-webben är adressen: https://publicera.kb.se/ul

Vi är glada över att nu kunna arbeta på ett mer transparent och smidigt sätt med dig som författare och granskare, samt också synliggöra och tillgängliggöra tidskriften på ett bättre sätt.

/Redaktionsrådet Utbildning & Lärande

Nyhetsbrev

Senast granskad: