De samhällsorienterande ämnenas didaktik

Ambitionen med denna kollegiala mötesplats är att utgöra en plattform för forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande, där utvecklandet och spridandet av lärosätets samlade kunskap vad gäller de samhällsorienterande ämnenas didaktik står i centrum.

Gruppens ambition är att bidra med samlat och vidgat vetande rörande elevers erövran av so-ämnesknutna kunskaper, förmågor och färdigheter i vår tid och samhällssituation. Det innebär att aktivt verka för att kvalificera so-ämneskunskapande på ett sätt som bidrar till elevers möjligheter att genom detta kunskapade vara och verka i världen och i samhället som  unika varelser och samhällsmedlemmar.

Textseminarier och produktion av olika typer av undervisnings- och forskningsbidrag är centrala aktiviteter.

Mötestider hösten 2021

Alla tillfällen är lagda klockan 9.00 - 16.00, som skrivardagar, med sedvanliga seminarier där texter behandlas eller inbjudna gäster ansvarar för innehållet.

Seminarierna äger som regel rum kl 13.00-15.00, men avvikande tider kan förekomma.

  • Vecka 46: tisdag 23 november klockan 9.00 - 16.00:
    Thomas Nygren, Malin Tväråna, Kajsa Kramming, Stefan Bengtsson, Malin Löfstedt och Robert Thorp, Uppsala universitet, lägger fram ett artikelmanus med arbetstiteln ”Lärarstudenters so-ämnesdidaktiska perspektiv”. Artieln baseras på en studie där författarna undersökt lärarstuderandes (både grundlärarstudenter och ämneslärarstudenter) beskrivningar av vad som är centralt i respektive SO-ämne i skolan, vad elever kan tänkas ha svårt för, och vilka undervisningsstrategier de tänker är mest lämpliga i sammanhanget.
  • Vecka 50: torsdag 16 december klockan 9.00 - 16.00:
    Anna Henriksson Persson, doktorand i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna, lägger fram avhandlingskapitel.

Forskargruppens träffar är i första hand fysiska, och äger rum på plats på Campus Falun (när detta är möjligt enligt rekommendation). Möjlighet finns dock även att delta digitalt via zoom: https://du-se.zoom.us/j/6059657695

För kontakt, sänd ett mail till Maria maol@du.se.

Forskargruppens medlemmar

Universitetsadjunkt religionsvetenskap
Anders Persson
Universitetslektor historia
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Universitetslektor utbildningsvetenskap
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Karin Årman
Doktorand pedagogiskt arbete
Ingela Visuri
Universitetslektor religionsvetenskap
Professor pedagogiskt arbete
Marit Nybelius Stub
Universitetslektor idrotts- och hälsovetenskap
Anders Blomqvist
Universitetslektor historia
Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: