Tidigare nummer

Här finner du tidigare utgåvor av tidskriften Utbildning och lärande.

Vol 17, nr 4 2023

Omslag till tidskriften

Ladda ner hela numret (Vol 17, nr 4 2023)

Årets fjärde nummer av Utbildning & Lärande är ett temanummer vid namn Digitalisering i förskolan. Det består av sex artiklar och en introduktion skriven av gästredaktörerna Malin Nilsen och Susanne Kjällander.

I detta temanummer presenteras forskning från forskare som tillhör det Nationella forskarnavet digitalisering i förskolan. Numret publiceras i en tid då debatten om barns skärmanvändning är särskilt aktuell. Här bjuds vi alla in att läsa ny svensk forskning inom detta högaktuella område.

Redaktionen tackar gästredaktörer och författare för gott samarbete under processen att ta fram detta nummer. Vi är övertygade om att numrets artiklar erbjuder sina läsare spännande och angelägen läsning!

Introduktion

Digitalisering i förskolan
Malin Nilsen & Susanne Kjällander

Artiklar 

Digital högläsning för flerspråkande i förskolan
Malin Nilsen, Petra Petersen & Kristina Danielsson

Barns hållbarhetsfrågor i digitala och fysiska gränssnitt - transduktionskedja som ett didaktiskt verktyg
Cecilia Caiman, Susanne Kjällander, Eva Norén & Farzaneh Moinian

”Titta, jag ser dig!” – kameran som resurs för delaktighet i förskolan
Lena O Magnusson, Karin Forsling & Kristina Walldén Hillström

Barns berättelser i rörelse och förflyttning: Actionkameror i förskolans undervisning
Anniqa Lagergren & Kalle Jonasson

Förskoleklasselever utforskar kombinatorik genom digitala animeringar
Andreas Ebbelind, Hanna Palmér, Kristina Danielsson, Emelie Patron & Marina Wernholm

Barns hybrida lek i förskolan
Marina Wernholm, Sara Hvit Lindstrand & Susanne Kjällander

Vol 17, nr 3 2023

Omslag till tidskriften

Ladda ner hela numret (Vol 17, nr 3 2023)

Det tredje numret av Utbildning & Lärande 2023 samlar fyra vetenskapliga artiklar som tidigare publicerats löpande, med tillägg av Marit Nybelius problematiserande text om källkritik i framför allt digitala medier i skolan. Nybelius text belyser vikten av att hålla den kritiskt granskande diskussionen levande - något som Utbildning & Lärande vill verka för som en öppet tillgänglig tidskrift som kan nås av alla som vill ta del av utbildningsvetenskaplig forskning. Vi är stolta över att vårt lärosäte, Högskolan Dalarna, gör det möjligt att ge ut denna tidskrift!

Den forskning vi får ta del av i numrets vetenskapliga artiklar berör villkor för rektorers arbete, omsorg i elevers kamratrelationer, lärares pedagogiska utveckling samt kunskap som kan uppstå i en forskningscirkel.

Redaktionen tackar numrets författare för gott samarbete under processen att publicera dessa texter. Vi är övertygade om att numrets artiklar erbjuder sina läsare spännande och angelägen läsning!

Introduktion

Redaktionen har ordet
Sara Irisdotter Aldenmyr

Artiklar 

Rektorers rörlighet i Sverige: En kunskapsöversikt
Katina Thelin & Sandra Lund

Den partiska omsorgen i elevrelationer 
Mimmi Norgren Hansson

Kroppsøvingslæreres credo
- deres refleksjoner i lys av van Manens begrep om pedagogisk takt
Ove Olsen Sæle, Bjørg Oddrun Hallås & Gunn Helene Engelsrud

Uppdrag forskningscirkel: Ett ULF-projekt på landsbygden
Josefina Eliaso Magnusson & Per Nordén

Medie- och informationskunnighet är mer än bara källkritik och tekniskt kunnande. Vilka behov är det som behöver mötas och hur?
Marit Nybelius

Vol 17, nr 2 2023

Omslag till tidskriften

Ladda ner hela numret (Vol 17, nr 2 2023)

Årets andra nummer av Utbildning & Lärande är det första numret som ges ut via Publicera, den nationella digitala plattformen för publicering, som byggts upp och förvaltas av Kungliga biblioteket. Detta är ett led i att ytterligare synliggöra tidskriften och göra den än mer tillgänglig!

Föreliggande nummer är ett temanummer vid namn Komparativ ämnesdidaktik: Transformationer som utvecklar kraftfull kunskap. Det består av fem artiklar och en introduktion skriven av gästredaktörerna Martin Stolare, Christina Olin-Scheller och Yvonne Liljekvist. I temanumret riktas intresset mot komparativ ämnesdidaktisk forskning med utgångspunkten att kunskapsinnehållet spelar roll för hur undervisning och lärande kan ske. Den komparativa utgångspunkten bidrar till att, som gästredaktörerna själva skriver i introduktionen, ”lyfta blicken från ett enskilt ämnesdidaktiskt fält, att utforska och pröva olika teoretiska och metodologiska ramar vilket möjliggör jämförelser och erfarenhetsutbyten över ämnesgränser.” Redaktionen tackar gästredaktörer och författare för gott samarbete under processen att ta fram detta nummer. Vi är övertygade om att numrets artiklar erbjuder sina läsare spännande läsning!

Introduktion

Komparativ ämnesdidaktik: Transformationer som utvecklar kraftfull kunskap
Martin Stolare, Christina Olin-Scheller & Yvonne Liljekvist

Artiklar 

Vad kan en elev som kan prata engelska? Didaktisk transposition av muntlig färdighet i lärares matriser för bedömning av det nationella provet
Liliann Byman Frisén, Erica Sandlund & Pia Sundqvist

Att introducera språklig mångfald och migration som tema på mellanstadiet
Anna Lindholm, Lise Iversen Kulbrandstad & Birgitta Ljung Egeland

Semantiska vågor i undervisningen: Likheter och skillnader i skolämnena matematik och samhällskunskap
Martin Jakobsson, Jorryt van Bommel, Ann-Christin Randahl & Niclas Modig

Fotosyntesundervisning 2.0: Kraftfull kunskap och en vidgad syn på fotosyntesundervisning
Anders Eriksson, Niklas Gericke, & Daniel Olsson

Föreställningar om kunskap och lärande i lärares planeringssamtal i matematik och historia
Ann-Christin Randahl, Yvonne Liljekvist, Martin Jakobsson & Kenneth Nordgren

Vol 17, nr 1 2023

Omslag till tidskriften

Ladda ner hela numret (Vol 17, nr 1 2023)

Årets första nummer av Utbildning & Lärande blir det sista i raden av nummer som givits ut via Högskolan Dalarnas egna publiceringskanaler. Från och med nästa nummer påbörjas en ny era vad gäller möjligheter för läsare och forskare att ta del av och lämna bidrag till tidskriften. Vi övergår då till Publicera, den nationella digitala plattformen för publicering, som byggts upp och förvaltas av Kungliga biblioteket. Detta är ett led i att ytterligare synliggöra tidskriften och göra den än mer tillgänglig.

Föreliggande nummer 1 2023, består av fyra artiklar som beskriver forskning kring lärarutbildning som ett demokratiskt rum, fritidshemspersonals tal om barns fysiska aktivitet, folkbildningsmässig särart i idrottsrörelsen samt digitalisering beskriven av yrkeslärarstudenter i relation till lektionsplanering och elevers lärande. Vid en första anblick kan de fyra artiklarna uppfattas som väldigt olika men ett återkommande tema är att det handlar om utbildningars diskursiva perspektiv identifierade i relation till sina olika forskningsområden.

Vi är övertygade om att numrets artiklar erbjuder spännande läsning!

Introduktion

Utbildningars olika diskursiva perspektiv som konfliktarena och mötesplats för diskussion
Jörgen Dimenäs

Artiklar 

Lärarutbildningen som demokratiskt rum – medvetet engagemang och erbjudanden om ömsesidighet
Helen Knutes Nyqvist och Kristina Holmberg

Om folkbildningsmässig särart i idrottsrörelsens studieförbund SISU Idrottsutbildarna
Johan Söderman

Fritidshemspersonals tal om barns fysiska aktivitet – samhällelig påverkan och möjliga implikationer
Jonas Johansson och Johan Söderman

Legitimation of digitalisation in education. A case study of vocational student teachers´ lesson plans
Marie Nordmark

Vol 16, nr 2 2022

Omslag till tidskriften

Ladda ner hela numret (Vol 16, nr 2 2022)

Årets andra nummer av Utbildning & Lärande anknyter till vår strävan att vara ett forum för ett vetenskapligt samtal inom områden som berör pedagogik, pedagogiskt arbete och utbildningsvetenskap. Bidragen i detta nummer belyser, om än på lite olika sätt, såväl förutsättningar och processer som lärande genom nedslag i olika pedagogiska praktiker från förskoleklass till högre utbildning. Det innehåll som behandlas inbegriper även didaktiska grundfrågor om utbildningens mål, innehåll och metoder utifrån olika skolaktörers perspektiv – skolhuvudmän, rektorer, lärare av olika kategorier och studenter.

Introduktion: Forskning om förutsättningar, processer och lärande i skilda pedagogiska praktiker (pdf)
Jan Håkansson

Artiklar

Rektorers och skolhuvudmäns meningsskapande om förskoleklassens position i utbildningslandskapet (pdf)
Helena Ackesjö, Sven Persson & Lina Lago

One size fits all – utveckling av lärmiljöer för nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser (pdf)
Anna Johansson

Food Literacy: Matens betydelse för hälsa som undervisningsinnehåll (pdf)
Emma Oljans

Reflekterande handledning – en plattform för studenters och lärares gemensamma lärande (pdf)
Susanne Gustavsson & Mia Berglund

Vol 16, nr 1 2022

Omslag till tidskriften

Ladda ner hela numret (Vol 16, nr 1 2022)

Årets första nummer av Utbildning & Lärande publiceras under en tid då Högskolan Dalarnas lokaler åter igen börjar fyllas med människor efter pandemiårens folktomma tillvaro. Med hjälp av olika digitala redskap har vi dock bibehållit och vidareutvecklat våra möteskulturer, på lärosäten och i andra pedagogiska verksamheter runtom i landet och världen. Vi har lärt oss att skapa dynamik och hantera turtagning över nätet, vi har skapat mötespraxis som gör att geografiska avstånd inte längre uppfattas som ett hinder för samtal – och vi har också insett vilka kvalitéer som möten i samma fysiska rum möjliggör. Samtidigt har livet i andra pedagogiska praktiker pågått som vanligt, med skillnaden att möten med barns och elevers vårdnadshavare förlagts till nätet eller utomhusmiljöer. I detta nummer får just möten stå som de fem olika artikelbidragens gemensamma beröringspunkt.

Redaktören har ordet:

Forskning om och genom möten mellan människor, praktiker och fenomen
Sara Irisdotter Aldenmyr

Artiklar 

Att utveckla undervisningen i förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: Förskollärares professionella lärande i ett aktionsforskningsprojekt
Ulrika Bergmark & Susanne Westman

”Räknas detta också som text?” Lässtrategier i ett ämnesintegrerat arbete med läromedelstexter
Robert Walldén

Läsundervisning i en språkligt heterogen lågstadieklass
Susanne Duek, Anna Lindholm & Birgitta Ljung Egeland

Inclusion as mental models: Learning processes among educational teams in special classes
Johan Edin

Det ”okunniga museets” potential: Att möjliggöra alternativa lärmiljöer på Världskulturmuseet
Helen Arfvidsson

 

Vol 15, nr 3 2021

Omslag till tidskriften

Ladda ner hela numret (Vol 15, nr 3 2021)

Välkommen till ett nytt nummer av Utbildning & Lärande. Själva titeln till denna tidskrift är hoppingivande; den handlar om att fördjupa perspektiv, fortsätta forska och formulera nya frågor. Ibland kan den forskning som publiceras här och i andra vetenskapliga tidskrifter också ha bäring på utbildningssystemet och dess utveckling.

Den första artikeln belyser frågan om differentierad undervisning och vikten av att ta hänsyn till de förhållanden som krävs för att åstadkomma en tillgänglig undervisning för eleverna. Den andra artikeln behandlar förskolepersonals syn på att uppmärksamma särskild begåvning i förskolan och därefter följer en studie av ämnesspecifik fortbildning som belyser professionens roll i översättningsprocessen. Den fjärde artikeln behandlar hur subtil exkludering i klassrummet kan synliggöras genom att ta hänsyn till olika perspektiv. Slutligen, i den femte artikeln, presenteras en undersökning av förändringar i rektorers pedagogiska ledarskap efter tre års gemensam kompetensutveckling

Introduktion

Introduktion
Madeleine Michaëlsson, medlem i redaktionsrådet

Artiklar 

Differentierad undervisning och integrerade digitala verktyg i förskola och skola: En storskalig studie
Johanna Lundqvist, Margareta Sandström, Karin Franzén, Gun-Marie Wetso, Ulrika Larsdotter Bodin, Petra Runström Nilsson & Ann-Charlotte Munter

Förskolepersonals syn på att uppmärksamma särskild begåvning i förskolan
Malin Ekesryd Nordström

“As a teacher, you have to take the initiative”: An intertextual study of the enactment of subject-specific professional development for teachers of Modern Languages/Spanish
Débora Rottenberg

Inte så farligt egentligen: Hur subtil exkludering blir osynlig i klassrummet
Layal Kasselias Wiltgren

Förändringar i rektorers pedagogiska ledarskap efter tre års gemensam kompetensutveckling
Mette Liljenberg

 

Vol 15, nr 2 2021

Omslag till tidskriften

Läs hela numret (Vol 15, nr 2 2021)

Detta temanummer av består av utvalda artiklar som alla har sitt ursprung i forskningskonferensen ”Litteraturdidaktik: Litteraturstudiers samhällsrelevans”, anordnad den 7–8 november 2019 av Högskolan Dalarna i samarbete med Jönköping University och Litteraturdidaktiskt nätverk, LDN.

De tio utvalda artiklar som återfinns i temanumret synliggör frågor om litteraturstudiers roll och syfte, dess innehåll och utformning, men även dess plats inom och utanför skolan samtidigt som de visar på olika sätt att förhålla sig till litteraturundervisningens relevans i samhället. Brännande frågor som tas upp i de olika artiklarna är litteraturens potential att utveckla språkförmågor hos individen, att erbjuda läsupplevelser och främja en förståelse för omvärlden och individens plats däri, liksom de möjligheter som litteraturen öppnar upp för att diskutera frågor om exempelvis demokrati och hållbar utveckling.

Introduktion 


Tema: Litteraturdidaktik – Litteraturstudiers relevans för skola och samhälle
Mattias Aronsson, Katherina Dodou & Anette Svensson, temaredaktörer

Vetenskapliga artiklar 

Integrating competence and Bildung through dystopian literature: Teaching Malorie Blackman’s Noughts & Crosses and democracy and citizenship in the English subject
Marit Elise Lyngstad

Klimatkrisen i klassrummet: Reflektioner kring användning av litteratur i undervisning om hållbar utveckling
Ulrika Andersson Hval & Celia Aijmer Rydsjö

Ett drömspel: En lärarstudent utmanar gymnasieelever att tolka Strindberg
Katarina Rejman & Elisabeth Zetterholm

Alla läser! Empiriska perspektiv på frågan om litteraturens samhälleliga relevans
Olle Nordberg

Why study literature in English? A syllabus review of Swedish primary teacher education
Katherina Dodou

Musiklyrik i läroböcker i franska för den svenska skolan
Mattias Aronsson

Spel som berättelser
Stefan Lundström

Från finrummet till vardagsrummet: Transmedialt berättande som litteraturdidaktisk underhållning
Anette Svensson & Jenny Malmqvist

Promoting EFL literacy through shared and individual classroom reading experiences of literature
Ion Drew

Övrigt vetenskapligt 

Litteraturläsning som upplevelse och livskunskap
Pär-Yngve Andersson

 

Vol 15, nr 1 2021

Ladda ner hela numret (Vol 15, nr 1 2021)

I detta nummer av Utbildning & Lärande återfinns olika perspektiv på pedagogiskt arbete från såväl fritidshem, förskola som grund- och gymnasieskola. Alla artiklarna har beröringspunkter till praxisnära frågor rörande pedagogiskt arbete i olika skolformer. Artiklarna visar att olika skolformer påverkas av statlig ideologisk styrning och förändringsinitiativ som utmanar lärare i sin roll av att just vara lärare. Sammanfattningsvis berör tidskriftens alla artiklar specifika inslag som förs in i skolverksamheterna och på olika sätt påverkar och utmanar arbetet i förskola och skola.

Texterna har gemensamma beröringspunkter kring en skola i förändring där lärare förhåller sig till nya införda begrepp och som utmanar rollen att vara lärare.

Introduktion
Jörgen Dimenäs, medlem i redaktionsrådet

Artiklar

Lärares (digitala) kompetens före, under och efter covid-19: Skärvor av förståelse från skolor i Sverige
Linnéa Stenliden, Anna Martín Bylund, Lena Landkvist, Linda Ekström Lind, Susanna Kellgren Lundberg, Hannes Stenmark & Cornelia Wilhelmsson

Bedömning och sambedömning i förskola enligt förskollärares, chefers och rektorers skriftliga beskrivningar
Ann-Christine Vallberg Roth

Gymnasielärares uppfattningar av kvalitet i gymnasiearbetet
Maria Calissendorff & Ylva Ståhle

Fritidspedagogisk undervisning: En fråga om intentionalitet, situationsstyrning och inbäddning
Helena Ackesjö & Björn Haglund

Vol 14, nr 1 2020

Omslag till tidskriften Utbildning & Lärande, volym 14, nr 1

Ladda ner hela numret (Vol 14, nr 1 2020)

Numret innehåller artiklar som behandlar läraryrket som profession ur olika aspekter och berör frågor om kollegialitet, samverkan, professionalitet och handledarskap. Dessutom ställs didaktiska frågor inom religionskunskapsämnet och historieämnet i relation till varandra och från förskoleområdet presenteras en analys av reflektionsverktyg samt en studie av föräldraundersökningar i relation till förskolechefers professionalitet.

Redaktören har ordet
Åsa Wedin, huvudredaktör

Artiklar

“Därför blir det som det blir, när vi gör som vi gör”. En kvalitativ fallstudie av lärares uppfattningar om kollegialt lärande
Andreas Jacobsson & Michael Laurell

Avhopp och framtidstro: En jämförande studie av två lärargenerationer
Ulla Karin Nordänger & Per Lindqvist

Lärarstudenters utsagor om kvalitetsaspekter i handledning under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen
Helena Anderström, Lena Manderstedt, Johan Bäcklund & Rebecka Florin Sädbom

Identitet, etik och historiemedvetande: En analys av filmen Sameblod som potentiellt undervisningsmaterial i ämnena religionskunskap och historia
Maria Deldén & Gull Törnegren

En god utbildning för alla: En litteraturstudie om reflektionsverktyg som kan understödja utveckling av inkluderande förskolor
Ulrika Larsdotter Bodin & Johanna Lundqvist

Styrerblikk på foreldreundersøkelser i barnehagen
Ann Kristin Larsen & Mette Vaagan Slåtten

”Vi har väldigt lite tid för varandra här”. Temporala och spatiala förutsättningar för samverkan mellan grundskola, förskoleklass och fritidshem
Lina Lago & Helene Elvstrand

Vol 13, nr 1 2019

Vol12 framsida.jpg

Ladda ner hela numret (Vol 13, nr 1 2019)

I det här numret av tidskriften Utbildning & Lärande presenteras praktiknära forskning från fyra olika sammanhang: idrottsundervisning i Norge, lärarutbildning för lärare mot grundskolans tidigare år, grundläggande vuxenutbildning i svenska som andraspråk samt litteraturundervisning i årskurs nio.

Redaktören har ordet
Åsa Wedin, huvudredaktör

 

Artiklar

Literacy and Multimodality in Swedish Teacher Education: Understanding and Bringing Together Theory and Practice
Catarina Schmidt & Margaretha Häggström

Timesignaturer i kroppsøvingsundervisning med utgangspunkt i data fra den norske studien Kvalitet i opplæringa
Ove Olsen Sæle, Hege Wergedahl, Sigurd Botnevik Solberg & Bjørg Oddrun Hallås

Att lära om och genom metaforer: litteraturarbete med vuxna andraspråksinlärare
Robert Walldén

”Då får man typ en annan bild ibland som hjälper en.” Elever i årskurs nio resonerar om litteratursamtal.
Eva Hesslow

Vol 12, nr 2 2018

Vol12 framsida.jpg

Ladda ner hela numret (Vol 12, nr 2 2018)

I detta nummer av Utbildning & Lärande, som är det andra som ges ut i Högskolan Dalarnas regi, behandlas utbildningsverksamhet inom högskola, förskola och grundskolans tidigare år. Texterna problematiserar vetenskapliga förhållningsätt, verksamhetsförlagd undervisning, genus och skolprestation, läsning som bildning och slutligen kritikens (uteblivna) roll i förändringsprocesser.

Redaktören har ordet
Åsa Wedin, huvudredaktör

 

Artiklar

Förberedd för högskolestudier? En studie av hur ”vetenskapligt grundat arbetssätt” tar skriftspråklig form i svenska gymnasiearbeten inom samhällsvetenskapsprogrammet
Eva Svärdemo Åberg, Maria Calissendorff & Ylva Ståhle

Gör det någon skillnad? Universitetslärares erfarenheter av en verksamhetsintegrerad lärarutbildning
Jens Gardesten & Ulla-Karin Nordänger

Nordic research on boys’ learning and school performance: A systematic literature review
Ingela Åhslund

Bortom horisonten: Litteraturläsandets kroppsliga och bildande dimensioner
Djamila Fatheddine & Catarina Schmidt

Förändringsprocesser i förskola och skola belyst genom ett implementeringsperspektiv
Désirée von Ahlefeld Nisser & Maria Olsson

vol 12, nr 1 2018 

Tema: Praktiknära forskning

Vol12 framsida.jpg

Ladda ner hela temanumret (vol 12, nr 1 2018)

I och med detta temanummer av tidskriften Utbildning & Lärande tar Högskolan Dalarna över ansvaret för tidskriften efter Högskolan i Skövde. Detta introducerande temanummer inriktas mot praktiknära forskning, vilket står i samklang med lärosätets ambitioner inom såväl grundutbildning som på forskningsnivå, där undervisning, lärande, fostran och omsorg är tongivande kunskapsobjekt.

Introduktion
Ledningsgruppen för forskningsprofilen Utbildning och Lärande

Artiklar

En samtida diskurs om hjärnans betydelse för undervisning och lärande: Kritisk analys av artiklar i lärarfackliga tidskrifter
Magnus Levinsson & Anita Norlund

Lärares medverkan i praktiknära forskning: Förutsättningar och hinder
Inger Eriksson

Vikten av teori i praktiknära forskning: Exemplet aktionsforskning och teorin om praktikarkitekturer
Karin Rönnerman

Pedagogisk rytm: Ett begrepp om och för lärares arbete
Sören Högberg

Med rörelse och engagemang: En sociomateriell hållning till praktiknära skolforskning
Karin Gunnarsson               

Forskning i samverkan: Att vara nära men se med nya ögon
Lena Nilsson & Daniel Olof Wiedel  

Opponenten recenserar

Opponenten recenserar: Anna Henriksson Perssons licentiatuppsats
Christina Osbeck

Vol 11, nr 1 2017

Tema: Studiekulturer i högre utbildning - Design av flexibla lärandemiljöer

Ladda ner hela temanumret (Vol 11, nr 1 2017)

Temaredaktör: Anita Kjellström

Temapresentation

Studiekulturer i högre utbildning - Design av flexibla lärandemiljöer
Anita Kjellström

Artiklar

Pedagogisk rum-tid och strategier för aktivt lärande i högre utbildning
Lisbeth Lundahl, Ewa Gruffman Cruse, Bengt Malmros, Ann-Kristin Sundbaum & Åse Tieva

Värderelationell reflektion med stöd av digital spegling
Berit Willén Lundgren & Linda Reneland-Forsman

Designing for active supporting learning cultures
Linda Reneland-Forsman

Organisationsmodell för teamlärande - Tema: Fler män i förskolan
Mia Heikkilä

Yrkeslärare som värdebalanserare: värdekonflikter mellan skolans och arbetsplatsens läroplan i lärlingsutbildning
Emma Arneback & Mattias Nylund

Vol 10, nr 1 2016

Tema: Den reflekterande handledaren - myt eller  verklighet?

Ladda ner hela temanumret (Vol 10, nr 1 2016)

Temaredaktör: Tomas Grysell

Temapresentation

Den reflekterande handledaren - myt eller verklighet?
Tomas Grysell

Artiklar

Handledare, vägledare eller kontrollant
Vanja Carlsson, Petra Svensson, Vicki Johannson och Stig Montin

Ingredients of good PhD supervision: Evidence from a student survey at Stockholm University
Radosveta Dimitrova

Peer reflection on inclusive supervision - A study circle as a space for collegial learning
Åsa Cajander & Ulrike Schnaas

Krav, uppmaningar och frågor: en autoetnografisk reflektion över handledning av självständiga arbeten
Anita Eriksson & Susanne Gustavsson

Vol 8, nr 1 2014

Tema: Livslångt och Livsvitt lärande

Temaredaktör: Annelie Andersén

Ladda ner hela temanumret (Vol 8, nr 1 2014)

Temanumret behandlar livslångt och livsvitt lärande ur ett globalt-, ett teknologiskt- och ett genus perspektiv som ökar kunskapen om de tematiska begreppen.

Temapresentation:

Livslångt och livsvitt lärande
Annelie Andersén

Artiklar:

Vilka betydelser har internet för organiserade kvinnor inom kvinnorörelsen i Ecuador?
Maria Svenning & Henrik Nordvall

Wikipedia som lärkontext: Ett resonemang om hur engagemanget i Wikiproduktionen bidrar till det livslånga lärande
Maria Mattus

Rationales for learning in later life
Sigvart Tösse

Vol 7, nr 1 2013

Tema: Perspektiv på gymnasial yrkesutbildning

Temaredaktör: Susanne Gustavsson

Ladda ner hela temanumret (Vol 7, nr 1 2013)

Temanumret belyser gymnasial yrkesutbildning som fenomen och som praktik. Sammantaget kräver yrkesutbildningens roll och särprägel en tydlighet vad gäller dess utbildningsmål, samhällsfunktion och roll i den enskilda individens liv.

Temapresentation

Perspektiv på gymnasial yrkesutbildning
Susanne Gustavsson

Artiklar

Frafald fra erhvervsuddannelserne – mod en mere nuanceret forståelse
Christian Helms Jørgensen & Klaus Nielsen

Vidgade kunskapsklyftor? – fiktionernasfunktioner i läromedel efter gymnasiereformen 2011
Caroline Graeske

Hur lär sig elever på sex olika yrkesprogram? – en studie om skillnader och likheter i lärstilar
Lena Boström

Blivande yrkeslärares beskrivningarav yrkesämnets didaktik
Susanne Gustavsson

Den nya yrkeslärarutbildningen – utkomster i form av yrkeskompetens
Annelie Andersén

Vol 6, nr 1 2012

Tema: Utmaningar och perspektiv på verksamhetsförlagt lärande

Temaredaktör: Jörgen Dimenäs

Ladda ner hela temanumret (Vol 6, nr 1 2012)

I denna utgåva av tidskriften Utbildning & Lärande presenterar vi bidrag som på
olika sätt berör tematiken verksamhetsintegrerat lärande. Verksamhetsintegrerat
lärande fungerar som ett professionsöverskridande samlingsbegrepp för olika
pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv.

Temapresentation

Utmaningar och perspektiv på verksamhetsförlagt lärande
Jörgen Dimenäs

Artiklar

Att bygga gemensamma miljöer: Delaktighet och lärande genom dialogplanering
Margaretha Herrman & Lena Nilsson

Utbildade för filmproduktion: Hinder och möjligheter för etablering
Margaretha Herrman

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU): en arena för lärarstudenter att utveckla sin ledarskapsförmåga?
Ina von Schantz Lundgren & Mats Lundgren

Att undersöka processhandledning av lärares handledning
Ingrid Nilsson & Ewa Wictor

Att skärpa den praktiska blicken: Handledares erfarenheter av försök att stärka kvalitet i VFU
Ulla Karin Nordänger & Per Lindqvist

Retorikens beprövade erfarenhet ur yrkesverksamma lärare- och sjuksköterskehandledares perspektiv
Jörgen Dimenäs, Margereth Björklund, Kristin Häggkvist, Ingamay Larsson, Annika Malm, Monica Rundgren & Agneta Welin Mod

Senast granskad:

Nyhetsbrev

Senast granskad: