Tidigare nummer

Här finner du tidigare utgåvor av tidskriften Utbildning och lärande.

Vol 15, nr 2 2021

Omslag till tidskriften

Läs ner hela numret

Detta temanummer av består av utvalda artiklar som alla har sitt ursprung i forskningskonferensen ”Litteraturdidaktik: Litteraturstudiers samhällsrelevans”, anordnad den 7–8 november 2019 av Högskolan Dalarna i samarbete med Jönköping University och Litteraturdidaktiskt nätverk, LDN.

De tio utvalda artiklar som återfinns i temanumret synliggör frågor om litteraturstudiers roll och syfte, dess innehåll och utformning, men även dess plats inom och utanför skolan samtidigt som de visar på olika sätt att förhålla sig till litteraturundervisningens relevans i samhället. Brännande frågor som tas upp i de olika artiklarna är litteraturens potential att utveckla språkförmågor hos individen, att erbjuda läsupplevelser och främja en förståelse för omvärlden och individens plats däri, liksom de möjligheter som litteraturen öppnar upp för att diskutera frågor om exempelvis demokrati och hållbar utveckling.

Introduktion 


Tema: Litteraturdidaktik – Litteraturstudiers relevans för skola och samhälle
Mattias Aronsson, Katherina Dodou & Anette Svensson, temaredaktörer

Vetenskapliga artiklar 

Integrating competence and Bildung through dystopian literature: Teaching Malorie Blackman’s Noughts & Crosses and democracy and citizenship in the English subject
Marit Elise Lyngstad

Klimatkrisen i klassrummet: Reflektioner kring användning av litteratur i undervisning om hållbar utveckling
Ulrika Andersson Hval & Celia Aijmer Rydsjö

Ett drömspel: En lärarstudent utmanar gymnasieelever att tolka Strindberg
Katarina Rejman & Elisabeth Zetterholm

Alla läser! Empiriska perspektiv på frågan om litteraturens samhälleliga relevans
Olle Nordberg

Why study literature in English? A syllabus review of Swedish primary teacher education
Katherina Dodou

Musiklyrik i läroböcker i franska för den svenska skolan
Mattias Aronsson

Spel som berättelser
Stefan Lundström

Från finrummet till vardagsrummet: Transmedialt berättande som litteraturdidaktisk underhållning
Anette Svensson & Jenny Malmqvist

Promoting EFL literacy through shared and individual classroom reading experiences of literature
Ion Drew

Övrigt vetenskapligt 

Litteraturläsning som upplevelse och livskunskap
Pär-Yngve Andersson

 

Vol 15, nr 1 2021

Läs ner hela numret

I detta nummer av Utbildning & Lärande återfinns olika perspektiv på pedagogiskt arbete från såväl fritidshem, förskola som grund- och gymnasieskola. Alla artiklarna har beröringspunkter till praxisnära frågor rörande pedagogiskt arbete i olika skolformer. Artiklarna visar att olika skolformer påverkas av statlig ideologisk styrning och förändringsinitiativ som utmanar lärare i sin roll av att just vara lärare. Sammanfattningsvis berör tidskriftens alla artiklar specifika inslag som förs in i skolverksamheterna och på olika sätt påverkar och utmanar arbetet i förskola och skola.

Texterna har gemensamma beröringspunkter kring en skola i förändring där lärare förhåller sig till nya införda begrepp och som utmanar rollen att vara lärare.

Introduktion
Jörgen Dimenäs, medlem i redaktionsrådet

Artiklar

Lärares (digitala) kompetens före, under och efter covid-19: Skärvor av förståelse från skolor i Sverige
Linnéa Stenliden, Anna Martín Bylund, Lena Landkvist, Linda Ekström Lind, Susanna Kellgren Lundberg, Hannes Stenmark & Cornelia Wilhelmsson

Bedömning och sambedömning i förskola enligt förskollärares, chefers och rektorers skriftliga beskrivningar
Ann-Christine Vallberg Roth

Gymnasielärares uppfattningar av kvalitet i gymnasiearbetet
Maria Calissendorff & Ylva Ståhle

Fritidspedagogisk undervisning: En fråga om intentionalitet, situationsstyrning och inbäddning
Helena Ackesjö & Björn Haglund

Vol 14, nr 1 2020

Omslag till tidskriften Utbildning & Lärande, volym 14, nr 1

Läs ner hela numret

Numret innehåller artiklar som behandlar läraryrket som profession ur olika aspekter och berör frågor om kollegialitet, samverkan, professionalitet och handledarskap. Dessutom ställs didaktiska frågor inom religionskunskapsämnet och historieämnet i relation till varandra och från förskoleområdet presenteras en analys av reflektionsverktyg samt en studie av föräldraundersökningar i relation till förskolechefers professionalitet.

Redaktören har ordet
Åsa Wedin, huvudredaktör

Artiklar

“Därför blir det som det blir, när vi gör som vi gör”. En kvalitativ fallstudie av lärares uppfattningar om kollegialt lärande
Andreas Jacobsson & Michael Laurell

Avhopp och framtidstro: En jämförande studie av två lärargenerationer
Ulla Karin Nordänger & Per Lindqvist

Lärarstudenters utsagor om kvalitetsaspekter i handledning under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen
Helena Anderström, Lena Manderstedt, Johan Bäcklund & Rebecka Florin Sädbom

Identitet, etik och historiemedvetande: En analys av filmen Sameblod som potentiellt undervisningsmaterial i ämnena religionskunskap och historia
Maria Deldén & Gull Törnegren

En god utbildning för alla: En litteraturstudie om reflektionsverktyg som kan understödja utveckling av inkluderande förskolor
Ulrika Larsdotter Bodin & Johanna Lundqvist

Styrerblikk på foreldreundersøkelser i barnehagen
Ann Kristin Larsen & Mette Vaagan Slåtten

”Vi har väldigt lite tid för varandra här”. Temporala och spatiala förutsättningar för samverkan mellan grundskola, förskoleklass och fritidshem
Lina Lago & Helene Elvstrand

Vol 13, nr 1 2019

Vol12 framsida.jpg

Läs ner hela numret

I det här numret av tidskriften Utbildning & Lärande presenteras praktiknära forskning från fyra olika sammanhang: idrottsundervisning i Norge, lärarutbildning för lärare mot grundskolans tidigare år, grundläggande vuxenutbildning i svenska som andraspråk samt litteraturundervisning i årskurs nio.

Redaktören har ordet
Åsa Wedin, huvudredaktör

 

Artiklar

Literacy and Multimodality in Swedish Teacher Education: Understanding and Bringing Together Theory and Practice
Catarina Schmidt & Margaretha Häggström

Timesignaturer i kroppsøvingsundervisning med utgangspunkt i data fra den norske studien Kvalitet i opplæringa
Ove Olsen Sæle, Hege Wergedahl, Sigurd Botnevik Solberg & Bjørg Oddrun Hallås

Att lära om och genom metaforer: litteraturarbete med vuxna andraspråksinlärare
Robert Walldén

”Då får man typ en annan bild ibland som hjälper en.” Elever i årskurs nio resonerar om litteratursamtal.
Eva Hesslow

Vol 12, nr 2 2018

Vol12 framsida.jpg

Ladda ner hela numret

I detta nummer av Utbildning & Lärande, som är det andra som ges ut i Högskolan Dalarnas regi, behandlas utbildningsverksamhet inom högskola, förskola och grundskolans tidigare år. Texterna problematiserar vetenskapliga förhållningsätt, verksamhetsförlagd undervisning, genus och skolprestation, läsning som bildning och slutligen kritikens (uteblivna) roll i förändringsprocesser.

Redaktören har ordet
Åsa Wedin, huvudredaktör

 

Artiklar

Förberedd för högskolestudier? En studie av hur ”vetenskapligt grundat arbetssätt” tar skriftspråklig form i svenska gymnasiearbeten inom samhällsvetenskapsprogrammet
Eva Svärdemo Åberg, Maria Calissendorff & Ylva Ståhle

Gör det någon skillnad? Universitetslärares erfarenheter av en verksamhetsintegrerad lärarutbildning
Jens Gardesten & Ulla-Karin Nordänger

Nordic research on boys’ learning and school performance: A systematic literature review
Ingela Åhslund

Bortom horisonten: Litteraturläsandets kroppsliga och bildande dimensioner
Djamila Fatheddine & Catarina Schmidt

Förändringsprocesser i förskola och skola belyst genom ett implementeringsperspektiv
Désirée von Ahlefeld Nisser & Maria Olsson

vol 12, nr 1 2018 

Tema: Praktiknära forskning

Vol12 framsida.jpg

Ladda ner hela temanumret

I och med detta temanummer av tidskriften Utbildning & Lärande tar Högskolan Dalarna över ansvaret för tidskriften efter Högskolan i Skövde. Detta introducerande temanummer inriktas mot praktiknära forskning, vilket står i samklang med lärosätets ambitioner inom såväl grundutbildning som på forskningsnivå, där undervisning, lärande, fostran och omsorg är tongivande kunskapsobjekt.

Introduktion
Ledningsgruppen för forskningsprofilen Utbildning och Lärande

Artiklar

En samtida diskurs om hjärnans betydelse för undervisning och lärande: Kritisk analys av artiklar i lärarfackliga tidskrifter
Magnus Levinsson & Anita Norlund

Lärares medverkan i praktiknära forskning: Förutsättningar och hinder
Inger Eriksson

Vikten av teori i praktiknära forskning: Exemplet aktionsforskning och teorin om praktikarkitekturer
Karin Rönnerman

Pedagogisk rytm: Ett begrepp om och för lärares arbete
Sören Högberg

Med rörelse och engagemang: En sociomateriell hållning till praktiknära skolforskning
Karin Gunnarsson               

Forskning i samverkan: Att vara nära men se med nya ögon
Lena Nilsson & Daniel Olof Wiedel  

Opponenten recenserar

Opponenten recenserar: Anna Henriksson Perssons licentiatuppsats
Christina Osbeck

Vol 11, nr 1 2017

Tema: Studiekulturer i högre utbildning - Design av flexibla lärandemiljöer

Ladda ner hela temanumret

Temaredaktör: Anita Kjellström

Temapresentation

Studiekulturer i högre utbildning - Design av flexibla lärandemiljöer
Anita Kjellström

Artiklar

Pedagogisk rum-tid och strategier för aktivt lärande i högre utbildning
Lisbeth Lundahl, Ewa Gruffman Cruse, Bengt Malmros, Ann-Kristin Sundbaum & Åse Tieva

Värderelationell reflektion med stöd av digital spegling
Berit Willén Lundgren & Linda Reneland-Forsman

Designing for active supporting learning cultures
Linda Reneland-Forsman

Organisationsmodell för teamlärande - Tema: Fler män i förskolan
Mia Heikkilä

Yrkeslärare som värdebalanserare: värdekonflikter mellan skolans och arbetsplatsens läroplan i lärnlingsutbildning
Emma Arneback & Mattias Nylund

Vol 10, nr 1 2016

Tema: Den reflekterande handledaren - myt eller  verklighet?

Ladda ner hela temanumret

Temaredaktör: Tomas Grysell

Temapresentation

Den reflekterande handledaren - myt eller verklighet?
Tomas Grysell

Artiklar

Handledare, vägledare eller kontrollant
Vanja Carlsson, Petra Svensson, Vicki Johannson och Stig Montin

Ingredients of good PhD supervision: Evidence from a student survey at Stockholm University
Radosveta Dimitrova

Peer reflection on inclusive supervision - A study circle as a space for collegial learning
Åsa Cajander & Ulrike Schnaas

Krav, uppmaningar och frågor: en autoetnografisk reflektion över handledning av självständiga arbeten
Anita Eriksson & Susanne Gustavsson

vol 9, nr 2 2015 

Vol 8, nr 1 2014

Tema: Livslångt och Livsvitt lärande

Temaredaktör: Annelie Andersén

Ladda ner hela temanumret

Temanumret behandlar livslångt och livsvitt lärande ur ett globalt-, ett teknologiskt- och ett genus perspektiv som ökar kunskapen om de tematiska begreppen.

Temapresentation:

Livslångt och livsvitt lärande
Annelie Andersén

Artiklar:

Vilka betydelser har internet för organiserade kvinnor inom kvinnorörelsen i Ecuador?
Maria Svenning & Henrik Nordvall

Wikipedia som lärkontext: Ett resonemang om hur engagemanget i Wikiproduktionen bidrar till det livslånga lärande
Maria Mattus

Rationales for learning in later life
Sigvart Tösse

Vol 7, nr 1 2013

Tema: Perspektiv på gymnasial yrkesutbildning

Temaredaktör: Susanne Gustavsson

Ladda ner hela temanumret

Temanumret belyser gymnasial yrkesutbildning som fenomen och som praktik. Sammantaget kräver yrkesutbildningens roll och särprägel en tydlighet vad gäller dess utbildningmål, samhällsfunktion och roll i den enskilda individens liv.

Temapresentation

Perspektiv på gymnasial yrkesutbildning
Susanne Gustavsson

Artiklar

Frafald fra erhvervsuddannelserne – mod en mere nuanceret forståelse
Christian Helms Jørgensen & Klaus Nielsen

Vidgade kunskapsklyftor? – fiktionernasfunktioner i läromedel efter gymnasiereformen 2011
Caroline Graeske

Hur lär sig elever på sex olika yrkesprogram? – en studie om skillnander och likheter i lärstilar
Lena Boström

Blivande yrkeslärares beskrivningarav yrkesämnets didaktik
Susanne Gustavsson

Den nya yrkeslärarutbildningen – utkomster i form av yrkeskompetens
Annelie Andersén

Vol 6, nr 1 2012

Tema: Utmaningar och perspektiv på verksamhetsförlagt lärande

Temaredaktör: Jörgen Dimenäs

Ladda ner hela temanumret

I denna utgåva av tidskriften Utbildning & Lärande presenterar vi bidrag som på
olika sätt berör tematiken verksamhetsintegrerat lärande. Verksamhetsintegrerat
lärande fungerar som ett professionsöverskridande samlingsbegrepp för olika
pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv.

Temapresentation

Utmaningar och perspektiv på verksamhetsförlagt lärande
Jörgen Dimenäs

Artiklar

Att bygga gemensamma miljöer: Delaktighet och lärande genom dialogplanering
Margaretha Herrman & Lena Nilsson

Utbildade för filmproduktion: Hinder och möjligheter för etablering
Margaretha Herrman

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU): en arena för lärarstudenter att utveckla sin ledarskapsförmåga?
Ina von Schantz Lundgren & Mats Lundgren

Att undersöka processhandledning av lärares handledning
Ingrid Nilsson & Ewa Wictor

Att skärpa den praktiska blicken: Handledares erfarenheter av försök att stärka kvalitet i VFU
Ulla Karin Nordänger & Per Lindqvist

Retorikens beprövade erfarenhet ur yrkesverksamma lärare- och sjuksköterskehandledares perspektiv
Jörgen Dimenäs, Margereth Björklund, Kristin Häggkvist, Ingamay Larsson, Annika Malm, Monica Rundgren & Agneta Welin Mod

Senast granskad:

Nyhetsbrev

Senast granskad: