Författarinstruktioner

Artikelmanus som sänds in till Utbildning & lärande förväntas vara utformade enligt följande anvisningar.

Omfång

Manuskripten ska vara mellan 5 000–8 500 ord, inklusive referenser och exklusive abstract. Artiklar som överstiger 8 500 ord kommer att bedömas särskilt kritiskt när det gäller omfång.

Språk

Manuskript kan skrivas på svenska, danska, norska eller engelska. För engelska texter tillämpas brittisk engelska (UK).

Abstract skrivs på brittisk engelska om artikeln är på svenska, danska eller norska. Om manuskriptet är skrivet på engelska skrivs sammanfattningen på svenska.

Nyckelord skrivs på samma språk som abstractet.

Författarens tillhörighet och titel skrivs på samma språk som abstractet.

Insända artiklar på annat språk än modersmålet ska vara språkgranskade. Författaren uppmanas att själv stå för denna kostnad. Språkgranskningsmedel finns att söka löpande hos bland annat Vetenskapsrådet.

Struktur

Manuskriptet ska följa följande ordning:

 • titel
 • sammanfattning eller abstract (100-200 ord)
 • nyckelord (3-5 st)
 • huvudtext (max tre rubriknivåer)
 • tackord/information om finansiär ifråga (eventuellt)
 • referenser
 • slutnoter
 • bilagor (eventuella)

Abstract (sammanfattning) och nyckelord

Ett abstract (sammanfattning) ska inkluderas och bestå av mellan 100-200 ord. Ange även nyckelord, tre till fem stycken.

Filformat och layout

Manuskript ska skickas in i Word-format (.docx).

Brödtexten ska skrivas i Times New Roman, 12 punkter, 1,5 radavstånd.

Rubriker behöver markeras så att de tydligt visar olika rubriknivåer. Använd gärna Words inbyggda formatmallar (rubrik 1 för artikelns titel och rubrik 2, 3 och 4 för tre rubriknivåer i själva artikeltexten).

Om ord eller uttryck ska betonas, använd kursiv stil och inte enkla citattecken. Undvik även fetstil och understruken text.

Skriv ut förkortningar i löpande text. Alltså, istället för att skriva ”d.v.s.”, skriv ”det vill säga”.

Använd blankrad vid nytt stycke, ej indrag. Använd gärna funktionen ”lägg till avstånd efter stycket” i stället för att manuellt ange blankrad.

Använd slutnoter, inte fotnoter.

Tabeller, figurer och bilder

Tabeller utan bilder kan infogas direkt i dokumentet.  

Figurer, diagram och bilder skickas som separata filer för bästa återgivning och bör vara högupplösta och av god kvalité.

Referenshantering

Det är viktigt att samtliga författare använder nedanstående riktlinjer för referens­hantering. För referenser används den sjunde utgåvan av APA:s referenssystem.

Referenser till artikelförfattarna

Vid inlämning bör artikeltexten vara anonymiserad så att författaren/författarna inte går att identifiera. I källhänvisningar och referenslista används då, i stället för namnangivelser, Författare 1, Författare 2 etc.

Förändringar i APA 7 jämfört med den tidigare upplagan

 • Om en bok har tre eller fler författare nämns endast den första författarens namn följt av ”et al.” redan första gången boken nämns.
 • Förlagsort anges inte längre i referenslistan.
 • Om DOI-nummer finns ska det alltid anges, även för tryckta källor, och formateras som URL-adresser med början https://doi.org. Du behöver inte skriva ut ”DOI:”.
 • URL-länkar skrivs direkt i referenslistan utan att det först står ”Hämtad från”.
 • E-böcker behandlas som vanliga böcker. Format eller plattform behöver inte längre anges.

Referenser i löpande text

 • Texthänvisningar i löpande text skrivs så här: (Biesta, 2006) eller när du refererar till en särskild sida: (Johansson & Persson, 2005, s. 78).
 • Vid referens till två författare anges båda namn. Till exempel: (Johansson & Persson, 2005)
 • Vid referens till tre eller flera författare nämns första författaren och därefter ”et al.”. Till exempel:  (Andersson et al., 2008).
 • När du refererar till publikationer som utgivits samma år av en författare så skilj dem åt genom bokstavsangivelse efter årtalet. Till exempel: (Bauman, 2000a; 2000b).
 • Använd alltid ”&”, inte ”och” mellan två författarnamn i referensparanteser. Till exempel: (Englund & Quennerstedt, 2008).
 • När du refererar till olika författare så skilj författarna åt med ”;”. Till exempel:  (Andersén, 2011; Stenbäck, 2011; Lundahl & Beach, 2011).
 • Om författaren är en organisation eller institution och det finns en vedertagen akronym så visa hela namnet första gången du använder den i texten, med akronymen i parentes. Använd därefter bara akronymen. Till exempel den första gången, '...' (European Commission [EC], 2001) och andra gången '...' (EC, 2001).
 • Vid citat i löpande text används dubbla citationstexten, inte enkla.
 • I blockcitat anges punkten efter referensangivelsen, inte innan.

Referenser i referenslistan

För svenska och engelska titlar används endast stor bokstav först i huvud- respektive underrubrik, inte som enligt engelsk norm i alla innehållsord. Använd kolon ":" mellan huvudrubrik och underrubrik, inte bindestreck.

Tidskriftsartiklar

Biesta, G. (2006). What's the point of lifelong learning if lifelong learning has no point? On the democratic deficit of policies for lifelong learning. European Educational Research Journal, 5(3-4), 169-80. https://doi.org/10.2304/eerj.2006.5.3.169

Clarke, M. & Patrickson, M. (2008). The new covenant of employability. Employee relations, 30(3), 121-141. https://doi.org/10.1108/01425450810843320

Böcker

Hedke, R. & Zimenkova, T. (Red.) (2012). Education for Civic and Political Participation: A Critical Approach.  Routledge.

Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research (2:a uppl.). Sage Publications.

Bokkapitel

Jacobsson, G. (2004). A European politics for employability: The political discourse of employability of the EU and the OECD. I C. Garsten & K. Jacobsson (Red.), Learning to be employable: New agendas on work, responsibility and learning in a globalized world (s. 42-62). Palgrave Macmillan.

Lundahl, L. (2010). Valet, vägarna och samhällets stöd. I U. Gruffman, J. Honkanen, L. Lidström, A. Lovén, L. Lundahl, G. Nilsson, G. Schedin (Red.), Att bana vägen mot framtiden: Karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv (s. 215-232). Studentlitteratur.

Stern, S. L. (2007). On solid ground: Essential properties for growing grounded theory. I A. Bryant & K. Charmaz (Red.), The SAGE handbook of grounded theory (s. 114-126). Sage Publications.

Rapporter, utredningar

SOU 1998:51. Vuxenutbildning och livslångt lärande: Situationen inför och under första året med Kunskapslyftet. Utbildningsdepartementet.

Avhandlingar

Ceder, S. (2015). Cutting through water: Towards a posthuman theory of educational relationality. Doktorsavhandling. Lunds universitet

Högberg, R. (2009). Motstånd och konformitet: Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena. LiU Press.

Lindahl, K. (2015). Vocational English in Policy and Practice. Licentiatuppsats. Göteborgs universitet.

Webbsidor

AoIR (Association of Internet Researchers) (2002). Ethical decision-making and Internet research. Recommendations from the AoIR ethics working committee. http://www.aoir.org/reports/ethics.pdf

Dagstidningsartiklar

Clarke, K. (2007, 28 januari). Lifelong Learning for all. World news, s. 22.

Sundbeck, J. (12 april 2021) Tre elever om högskolevalet: Svårt att veta om man ska följa magkänslan eller tänka strategiskt. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/ekonomi/tre-elever-om-hogskolevalet-svart-att-veta-om-man-ska-folja-magkanslan-eller-tanka-strategiskt/

Senast granskad:
Kontakt
Redaktionen för Utbildning & Lärande
Ladda ner manusanvisningar som PDF
Överenskommelse för artikelpublicering
Senast granskad: