Forskningsprojekt: Läs- och skrivutvecklande praktiker i förskolan

Projektledare
Sofia Jusslin, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Åbo akademi
Deltagare
Tarja Alatalo
Cecilia Wijnbladh
Hilde Hofslundsengen, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking Högskulen på Vestlandet, Norge
Maria Magnusson, Institutionen för didaktik och lärares praktik Linnéuniversitetet
Hanne Næss Hjetland, Institutt for spesialpedagogikk Universitetet i Oslo
Martina Norling, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Örebro universitet
Sofie Tjäru, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Åbo akademi
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Barns tidiga läsutveckling och skrivutveckling sker för det mesta samtidigt och utifrån samma grundläggande förmågor, såsom bokstavskunskap, fonologisk medvetenhet och ordförråd. Den skriftspråkliga utvecklingen börjar i den talspråkliga miljön under förskoleåren. Ordförråd och läsförståelsestrategier har funnits ha en stark och entydig koppling till förmågan att förstå textens innehåll. Det kan därför anses vara motiverat att exempelvis undervisning om muntliga läsförståelsestrategier introduceras och medvetandegörs i samband med högläsning redan i förskolan. Förskolans pedagogiska miljö behöver vara språkutvecklande och tillhandahålla material även för barns skriftliga kommunikation i form av pennor, papper, olika material att klippa och klistra i, etc. samt digitala verktyg som stöttar barnens kommunikativa förmåga. Dessutom är lärarens stöttning, uppmuntran och respons av betydelse för hur barnens skriftspråkliga förmåga utvecklas. I det här forskningsnätverket studerar vi didaktiska perspektiv i förskolans språk-, läs- och skrivutvecklande miljö.
Nyckelord
Förskola, högläsning, språkutveckling, läsförståelse, skrivutveckling
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Publikationer