Forskningsprojekt: Förskollärares uppfattningar om högläsningens potential som skriftspråksutvecklande pedagogik

Projektledare
Tarja Alatalo
Deltagare
Anna Strid
Barbro Westlund, Institutionen för språkdidaktik Stockholms universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det är visat att barns skriftspråkliga utveckling börjar i den talspråkliga miljön under förskoleåren. Ordförråd och läsförståelsestrategier har funnits ha en stark och entydig koppling till förmågan att förstå textens innehåll. Det kan därför anses vara motiverat att exempelvis arbete med muntliga läsförståelsestrategier introduceras och medvetandegörs redan i förskolan. Syftet med studien är att med hjälp av fokusgruppmetod undersöka förskollärares uppfattningar om vad som är god didaktik i samband med högläsning och vad man grundar sina uppfattningar på. Intentionen är att bidra till forskningen om förskolans potential att stimulera varje barns skriftspråkliga utveckling. Eftersom lärares metaspråk kan påverka barns lärande ingår i syftet att studera med vilken medvetenhet förskollärare talar om skriftspråklig utveckling.
Följande forskningsfrågor har formulerats:

• Vilken högläsningsdidaktik verkar vara vanligast förekommande i förskolan?
• Vilka argument används för att underbygga egna uppfattningar om god pedagogik i samband med högläsning?
• Med vilken medvetenhet talar förskollärare om barns skriftspråkliga utveckling?
Nyckelord
Förskola, högläsning, språkutveckling, språklig medvetenhet, läsförståelse, fokusgrupp
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Publikationer