Forskningsprojekt: Att läsa historia online, enligt lärares och elevers erfarenheter

Projektledare
Deltagare
Karen Stormats
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I projektet undersöks lärares och deras elevers erfarenheter av att läsa skriven text som medel för att lära sig historia i gymnasiet. Studien, som utgår från socialkonstruktivistisk teoribildning, bygger på semistrukturerade intervjuer.
Nyckelord
läsning, historiedidaktik, historielitteracitet, didaktik, pedagogisk övertygelse, reading, history didactics, history literacy, didactics, pedagogical beliefs
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer