Forskningsprojekt: Att läsa eller inte läsa: En studie av grundskolans läspraktiker

Projektledare
Monika Vinterek
Deltagare
Tarja Alatalo
Mats Tegmark
Mikael Winberg, Umeå universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Denna studie avser att undersöka hur grundskolans läspraktiker faktiskt ser ut, det vill säga vad lärare och elever gör när det gäller läsning av sammanhängande text. I ett första steg görs en totalundersökning av omfattningen av elevers läsning av sammanhängande text inom ramen för grundskolans samtliga ämnen under en vanlig skoldag i årskurs 6 och 9 i en hel region. Motsvarande hur många sidor sammanhängande text, skönlitteratur såväl som sakprosa, läser eleverna inom ramen för skolarbetet? Vad är det som får dem att läsa och hur upplever de läsningen i de olika ämnena? Ett urval av skolor och elevgrupper som utmärker sig genom att läsa eller inte läsa sammanhängande texter kommer sedan att följas upp genom en serie klassrumstudier som undersöker sambanden mellan skolans förutsättningar i form av personella, materiella och tidsmässiga resurser, lärarnas utformande och genomförande av undervisning, samt elevernas läsning och bearbetning av de lästa texterna. Vad är det som gör att vissa elevgrupper i vissa skolor läser mer sammanhängande text än andra? Vad kännetecknar undervisningen i dessa skolor och hur lyckas lärarna motivera sina elever att läsa mer än andra inom ramen för grundskolans olika ämnen? Hur tar dessa elever sig an och behandlar de olika texterna? Hur ser den specifika relationen ut mellan lärares undervisande handlingar och elevernas läsning? Finansiär: Vetenskapsrådet, 2016-04747.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer