Spetsprojektet

Effektiva åtgärder mot luftföroreningar genom visualiserad ny kunskap

Projektet som var finansierat av AFA Försäkring och Högskolan Dalarna syftade till att kommunicera kunskap kring sambandet mellan luftföroreningar och specifika arbetssituationer. Målet var att skapa ett underlag till motivation och handlande för praktiska åtgärder mot luftföroreningar. På arbetsplatser kan en betydande del av exponeringen för luftföroreningar uppkomma under kort tid beroende på att den oftast varierar mycket kraftigt. I många fall kan mer en hälften av en daglig exponeringsdos förklaras av händelser som bara representerar kort tid. Informationen kring detta döljs helt vid konventionella yrkeshygieniska mätningar eftersom endast medelvärden för längre tidsavsnitt kan redovisas.

Projektet genomfördes i samverkan med parterna på arbetsmarknaden, och ett flertal prioriterade områden valdes för vidare arbete. PIMEX (PIcture Mix EXposure) – metoden var central i projektet. I metoden används direktvisande mätinstrument som gör det möjligt att detaljstudera exponeringsvariationen vid olika arbetsmoment. Genom att kombinera sådana med video enligt PIMEX-metoden är det möjligt att visa hur exponeringen varierat och orsakerna till detta. En fördel är att insatser för minskad exponering kan sättas in mer effektivt genom att fokusera på de mest belastande momenten. En annan fördel är den pedagogiska effekten i att se sambanden istället för att läsa om dem.

Resultaten analyserades och bearbetades till kortare eller längre videofilmer. Hur resultaten i form av videofilmer bäst kunde användas var en viktig del av projektet. Utveckling, utprovning och utvärdering skedde därför parallellt, interaktivt och fortlöpande under projektets gång. Samverkan med tilltänkta användare som exempelvis gymnasielärare och arbetsmiljöansvariga på företag var då centralt. Primära målgrupper inom projektet var läkemedels -, trä -, plast -, verkstads och stenindustrin, men också elever och studenter vid gymnasier och högskolor med aktuella inriktningar.

I projektets senare del har utvärderingar i form av intervjuer och enkäter genomförts för att se nyttan av insatserna.

En följejournalist är också knuten till projektet. Artiklar kring projektet publiceras bland annat på arbetsmiljoforskning.se. Resultat från projektet visades på Gilla Jobbet 2013 där en demonstration av PIMEX-metoden också genomfördes. 

Projektet avslutades december 2013

Producerade PIMEX-filmer 

PIMEX-mätningar har utförts vid träbearbetning på träindustrier och vid gymnasieskolor, inom stenindustrin, på en läkemedelsindustri, på en plastindustri samt i samband med svetsning.

Under respektive rubrik i menyn till vänster presenteras en utförlig beskrivning av PIMEX-filmerna. Här beskrivs vad som mätts, var, hur men också en kortare bakgrund kring de hälsorisker som är förknippade med de aktuella exponeringarna.

Samtliga PIMEX-filmer har producerats av Ing-Marie Andersson, Gunnar Rosén och Karl Gummesson, Högskolan Dalarna. Vi vill framföra vårt varma tack till lärare och elever i skolor samt personal och chefer vid de företag som så generöst medverkat till produktionen.

Toppars betydelse

Filmer från läkemedelsindustrin - Läkemedelsdamm

Varför läkemedelsdamm

Av naturliga skäl innehåller läkemedel biologiskt aktiva substanser. En grundförutsättning vid läkemedelstillverkning är därför att personalen måste skyddas från exponering. Vid tillverkning av tabletter kommer alltid läkemedelsdamm att finnas i luften. Skyddsåtgärder i form av noggranna rutiner och krav på skyddsdräkt är därför självklara. Trots skyddsdräkten är det angeläget att minimera spridning av damm i arbetsluften.

Använt mätinstrument

Det mätinstrument som användes för läkemedelsdamm var en TSI DustTrackII. Instrumentet bars i en ryggsäck av den som utförde aktuellt arbete. En mätsond var kopplad till instrumentet och prov togs utanför skyddsdräkten. Mätningen visar därmed den dammexponering som varit aktuell om inte skyddsdräkt används. Instrumentet reagerar sekundsnabbt på förändrad dammkoncentration.

Besökta arbetsplatser

Mätningar har utförts på ett större läkemedelsföretag. Aktuella arbetsprocesser var bland annat satsning och blandning av råvaror fölr tablettillverkning samt slagning av tabletter och förekommande rengöringsmoment.

Strategier för produktion av studiematerial baserat på PIMEX-filmer

Produktionen av PIMEX-filmer har skett i samråd med företagets arbetsmiljöingenjör och företagsläkare samt produktionsansvariga och personal på berörd avdelning. Utgångspunkten för produktionen var att PIMEX-filmerna skulle kunna användas dels för personalutbildning men också som underlag för diskussioner om förbättringsmöjligheter.

Filmer från tryckning på plast - Lösningsmedel

Varför lösningsmedel

Exponering för organiska lösningsmedel förekommer i många sammanhang trots stora insatser för att eliminera, minska användningen eller söka mindre farliga alternativ. Ett viktigt skäl att illustrera lösningsmedelsexponering i några olika sammanhang är att det finns goda möjligheter att minska exponeringen genom att arbeta klokt och använda bra hjälpmedel.
Organiska lösningsmedel är en stor grupp av kemiska ämnen som har det gemensamt att inandning av ångor från dem innebär hälsorisker av olika grad beroende på vilket lösningsmedel som är aktuellt. I Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Hygieniska gränsvärden” anges gränsvärden för ett stort antal lösningsmedel. Mer om riskerna beskrivs på i Arbetsmiljöverkets publikation Hygieniska gränsvärden.   

Använt mätinstrument

Det mätinstrument som användes för lösningsmedel var ett ljusspridningsinstrument  MiniRae 2000. Genom att instrumentet bars i en ryggsäck av den som utförde aktuellt arbete och en mätsond kopplad till instrumentet tog provet nära munnen registrerar den aktuella koncentrationen av aktuella lösningsmedel i andningsluften. Instrumentet reagerar sekundsnabbt på förändrad lösningsmedelskoncentration.

Besökta arbetsplatser

Mätningar har utförts på ett företag som tillverkar polyetenfilm som används till exempelvis plastkassar och förpackningsmaterial till hushållspapper och liknande.  På plastfilmen trycks företagsnamn, varunamn etc i större tryckpressar. Tryckfärgen innehåller olika typer av organiska lösningsmedel som trots utsug på tryckerimaskinerna sprids till arbetsluften och orsakar exponering. Lösningsmedel används också separat i stor omfattning för att späda tryckfärgen och för rengöring av tryckvalsar, andra maskindelar och verktyg.

Strategier för produktion av studiematerial baserat på PIMEX-filmer

Produktionen av PIMEX-filmer har skett i samråd med företagets huvudskyddsombud och produktionsansvariga. Utgångspunkten för produktionen var att PIMEX-filmerna skulle kunna användas dels för personalutbildning men också som underlag för diskussioner om förbättringsmöjligheter.  Efterson företaget hade flera liknande produktionsanläggningar på andra orter var syftet också att kunna använda filmerna där. Huvudskyddsombudet var dessutom regionalt skyddsombud och en avsikt var att han i den rollen skulle kunna använda filmerna.

Filmer från träindustrin - Trädamm

Varför trädamm

Viktiga skäl till att trädamm valdes ut i spetsprojektet är att exponering för trädamm är mycket vanligt förekommande inom all typ av snickeriverksamhet som förekommer i exempelvis möbelindustrin men också vid mer hantverksmässig produktion. Inandning av trädamm innebär en hälsorisk vilket bland annat innebär att ett gränsvärde för yrkesmässig exponering finns fastlagt i Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Hygieniska gränsvärden”.

Använt mätinstrument

Det mätinstrument som användes för trädamm var en TSI DustTrackII. Genom att instrumentet bars i en ryggsäck av den som utförde aktuellt arbete och en mätsond kopplad till instrumentet tog provet nära munnen registreras den aktuella koncentrationen av damm i andningsluften. Instrumentet reagerar sekundsnabbt på förändrad dammkoncentration.

Besökta arbetsplatser

Mätningar har utförts på tre olika snickerier. En tillverkar fönster, en trälist och en trappor. Dessutom har mätningar utförts vid två gymnasieskolor med träteknikutbildning. Valet av arbetsoperationer för mätning gjordes i samråd med chefer och personal på företagen samt med lärarna på gymnasieskolorna. Urvalet gjordes så att flertalet vanliga maskiner som används för träbearbetning kom att ingå.

Strategier för produktion av studiematerial baserat på PIMEX-filmer

Två olika strategier har tillämpats.  På snickeriet som tillverkade trappor fördes diskussioner med VD om lämpligaste form att använda materialet. Det resulterade i en enkel PowerPoint-presentation med PIMEX-filmer som användes av VD i samband med en utbildningsdag för personalen. Diskussionerna kring detta lades till grund för fortsatt planering av åtgärder mot dammexponering. På gymnasieskolorna diskuterades lämplig användning tillsammans med en grupp av lärare från tre gymnasier. Utgångspunkten var att förse lärarna med ett material som de själva ansåg skulle fungera i undervisningen. Lärare på gymnasieskolan i Falun och Leksand har kompletterat filmerna med frågor. Ett urval av filmerna ska användas i det internetbaserade "Maskinkörkortet"

Filmer från svetsning - Svetsrök

Varför svetsrök

Viktiga skäl till att svetsning valdes ut i spetsprojektet är att exponering för svetsrök är mycket vanligt förekommande inom verkstadsindustrin men också i flera andra branscher. Inandning av svetsrök innebär en hälsorisk vilket bland annat innebär att  gränsvärden för yrkesmässig exponering för till exempel metaller finns fastlagt i Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Hygieniska gränsvärden”. Mer om riskerna med svetsrök finns på svetsaratt.se.

Använt mätinstrument

Det mätinstrument som användes för svetsrök var en TSI DustTrackII. Genom att instrumentet bars i en ryggsäck av den som utförde aktuellt arbete och en mätsond kopplad till instrumentet tog provet nära munnen registreras den aktuella koncentrationen av rök i andningsluften. Instrumentet reagerar sekundsnabbt på förändrad rökkoncentration.

Besökta arbetsplatser

Mätningar har utförts på en mekanisk industri utvald av Teknikföretagen. Företaget tillverkar allt från traversbanor och maskinkonstruktioner till avancerat bygg- och konstsmide. Valet av arbetsoperationer för mätning gjordes i samråd med ansvariga för innehållet i "svetsarätt".

Strategier för produktion av studiematerial baserat på PIMEX-filmer

Urvalet gjordes för att kunna ingå som kompletterande övningar i det internetbaserade materialet "svetsarätt". Diskussioner fördes med skyddsombudet om vilka olika arbetsmoment som förekom och vilka hjälpmedel som användes för att minska exponeringen för svetsrök. Bland annat filmades arbetsmoment som visade arbete med och utan utsug.

Filmer från stenindustrin - Stendamm

Varför stendamm

Viktiga skäl till att stendamm valdes ut i spetsprojektet är att exponering för stendamm är vanligt förekommande i stenbrott och inom stenhuggeribranschen. Beroende på vilket stenmaterial som bryts och bearbetas är riskerna olika. Kvarts kan medföra en potentiellt stor hälsorisk. Detta har medfört hårda regler kring åtgärder mot exponering inkluderande krav på regelbundna mätningar. Ett gränsvärde för yrkesmässig exponering finns fastlagt i Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Hygieniska gränsvärden”. Mer om riskerna med stendamm finns på www.av.se/teman/stendamm.

Använt mätinstrument

Det mätinstrument som användes för stendamm var en TSI DustTrackII. Instrumentet bars i en ryggsäck av den som utförde aktuellt arbete. En mätsond var kopplad till instrumentet och prov togs nära munnen. Mätningen visar därmed aktuell dammmedelsexponering. Instrumentet reagerar sekundsnabbt på förändrad dammkoncentration.

Besökta arbetsplatser

Mätningar har utförts på två stenbrott och tre stenhuggerier. I stenbrotten utvanns råmaterial som i stenhuggerierna bearbetades vidare till olika typer av prydnadssten samt sten för gatubeläggning. Valet av arbetsoperationer för mätning gjordes i samråd med representanter för Sveriges Stenindustriförbund och utbildningsansvarig vid Stenforsaskolans stenhuggarutbildning. Urvalet gjordes så att vanliga maskiner och arbetsoperationer som förekommer kom att ingå.

Strategier för produktion av studiematerial baserat på PIMEX-filmer

Ett studiematerial inriktat på arbetsmiljöfrågor avsett att användas på stenindustrier och vid utbildning av stentekniker. Materialet har utarbetats av Högskolan Dalarna i samarbete med representanter för Sveriges Stenindustriförbund.

Senast granskad:
Senast granskad: