Metoder

Skapa motivation och engagemang

LogotypBegreppet Moveit har utvecklats som ett samlingsbegrepp för metoder som inriktas mot att skapa säkra, attraktiva och effektiva arbetsmiljöer. Att skapa motivation och engagemang för arbetsplatsutveckling är inte helt lätt. Det kan flera företagare intyga. Många av de investeringar som gjorts har inte fått avsedd effekt. Tema Arbetsliv har i olika projekt undersökt hur man kan motivera och engagera medarbetare med hjälp av olika metoder.

ProcessbeskrivningMetoderna som tagits fram fungerar som startmotor och bidrar till ett engagemang på en arbetsplats, samtidigt som de ökar motivationen att medverka till förändring. Metoderna har det gemensamt att de sätter igång processer och utgår från personalens egna erfarenheter och omdömen.

En frågeformulär för att mäta motivation för arbetsmiljöarbete har tagits fram och validerats. Verktyget är nu klart att användas.

 

 

Attraktivt Arbete

Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft ökar och är ett aktuellt problem. Företag och organisationer behöver erbjuda attraktiva arbetsplatser i sina ansträngningar för att hitta lämplig arbetskraft. För att skapa ett attraktivare arbete är det viktigt att utgå ifrån de som arbetar där, det egna arbetet och den egna arbetsplatsens förutsättningar.

En modell som visar vilka kvaliteter som bidrar till att göra arbete attraktivt har utvecklats med hjälp av intervjuer med ett stort antal anställda på olika typer av arbetsplatser. Modellen består av tre huvudområden; arbetsförhållanden, arbetsinnehåll och arbetstillfredsställelse, vilka tillsammans innehåller ett 80-tal kvaliteter. För att kunna mäta hur viktiga de olika kvaliteterna är har ett frågeverktyg "Frågor om Attraktivt arbete" utvecklas. Med frågeverktyget mäts också hur väl de olika kvaliteterna uppfylls i nuvarande arbete. I samarbete med Värdeskaparna AB har en webbaserad version av frågeverktyget "Frågor om attraktivt arbete" utvecklats.

Med frågeformuläret som grund har en förändringsprocess för utveckling av attraktivare arbeten "Processen Attraktivt Arbete" utvecklats. Utifrån personalens uppfattning, om hur de ser på ett attraktivt arbete och hur de upplever sitt nuvarande arbete, diskuterar de tillsammans med stöd av en processledare fram en handlingsplan för vad som kan göras för att öka attraktiviteten.

En annan metod som bygger på modellen av Attraktivt Arbete kallas "Fokusgrupper Attraktivt Arbete". En grupp arbetstagare diskuterar vad som är attraktivt i nuvarande arbete, identifierar vad som är viktigast att förbättra, samt ger förslag på vad som kan göras för att öka attraktiviteten. Som hjälpmedel används en whiteboard med modellen av attraktivt arbete där innehållet går att rangordna.

Bildredigering

Bildredigering är en metod där man med datorns hjälp gör lättillgängliga illustrationer av förändringar i befintliga miljöer. Man kan på ett enkelt och tydligt sätt visa på resultatet av olika arbetsmiljöförbättrande åtgärder innan dessa genomförs i verkligheten.

Framförallt har Bildredigering egenskaper som bidrar till att involvera anställda och chefer i diskussioner om arbetsförhållanden, arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöarbete.

Folk på stan

Metoden bygger på att "ute på stan" samla in underlag för diskussioner, om attraktiva arbetsplatser. Dessa används sedan för gruppdiskussioner på företagen. Diskussionsunderlaget skapades genom att 41 kvinnor och män i blandade åldrar, svarade spontant på ett antal frågor om industrins betydelse för Dalarna, arbetsmiljö, attraktiva arbetsplatser, industriarbete, industriutbildning samtidigt som de videofilmades. Intervjuerna sammanställdes och presenterades på arbetsplatserna.

Det var inte känt inom företagen att människor i allmänhet hade en relativt negativ bild av arbetsmiljön på industriarbetsplatserna, att man hade stora krav på företagsledare och arbetskamrater, men att man samtidigt tyckte att industrin var viktig för Dalarna. Det stod nu klart att arbetsplatserna måste utvecklas för att bli attraktiva.

Ordning och Reda

Oordning skapar ofta vantrivsel och ineffektivitet på en arbetsplats. När det saknas gemensamma regler för, t.ex. hur material och utrustning ska placeras, hur information ska hanteras eller hur förhållningssättet gentemot en kund ska vara, uppstår ofta onödig irritation. Det leder i sin tur lätt till arbetsmiljöproblem.

OR-processen ger företagets personal hjälp att skapa bättre ordning och reda. Detta leder till mätbara förbättringar av produktivitet, kvalitet och trivsel. Olycksfall förebyggs, det dagliga arbetet löper mer effektivt och arbetsmiljön förbättras. Sammantaget kan OR-processen komma att bidra till en förbättring av företagets lönsamhet.

SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete)

SAM-processen är en arbetsmetod som är utvecklad i samverkan med småföretag där företaget med sina chefer och medarbetare kan gå från att helt sakna ett Systematiskt Arbetsmiljöarbete till att ha ett fullt ut fungerande SAM*.

Metoden engagerar samtliga på företaget vilket ökar förutsättningarna för en organisatoriskt hållbar implementering. Med ett fungerande SAM möter företaget de krav som arbetsmiljölagen ställer på arbetsgivarens skyldighet att systematiskt arbeta med arbetsmiljön inom den egna organisationen.

*SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete är en föreskrift utgiven av Arbetsmiljöverket. Den trädde i kraft den 1 juli 2001.

Visit

Visit är en metod som bygger på att man besöker sin egen arbetsplats. Den delas upp i ett antal sektioner som granskas kritiskt. Fotografier kan tjäna som stöd för minnet i diskussioner om vad som kan förbättras, varför det ska göras samt hur det bör ske.

Granskningen utgår från olika perspektiv – anställd, kund, leverantör, arbetssökande, PRAO, familjemedlem etc.

PIMEX

För många av de faktorer som skapar problem i arbetsmiljön är det inte alltid självklart vad som skall göras för att minska problemen. Vilka insatser är effektivast för att förbättra luften? Hur kan vi minska buller och vibrationer? På vilket sätt skall vi arbeta för att minska risken för belastningsskador?

Ofta är det möjligt att minska problemen en hel del utan större investeringar, bara man kan gör orsakerna synliga. Med PIMEX-metoden görs detta tydligt genom att videofilma och mäta på arbetsplatsen så att orsakerna till exempelvis utsläpp av luftföroreningar på arbetsplatsen kan spåras. PIMEX har visat sig vara ett effektivt hjälpmedel för att genomföra arbetsmiljöförbättringar.

Mer information om Picture Mix Exposure (PIMEX) metoden

 

 

Bedömning av kemiska arbetsmiljörisker

Stoffenmanager®

Stoffenmanager® ett webbaserat verktyg för att hålla koll på de kemiska arbetsmiljöriskerna.

Stoffenmanager cirkel

Att arbeta med farliga ämnen på ett säkert och hälsosamt sätt ställer krav. Det kan exempelvis handla om kemiska processer, limning men också bearbetning av trä och sten som ger luftföroreningar. Lagstiftning, produkter och arbetsplatsen förändras ständigt, vilket innebär en utmaning vid hanteringen av kemiska ämnen. Det holländska företaget Cosanta tillhandahåller programmet Stoffenmanager® som underlättar steget från komplicerade frågor kring hur arbete med kemiska ämnen skall utföras säkert till konkret information kring hur det säkra arbetet kan skapas. Allt detta kan hanteras online via webben. I Stoffenmanager® matas relevant information om använda kemiska ämnen, arbetsprocessen, arbetslokalen etc. in och ut kommer en vetenskapligt grundad riskbedömning.

I de svenska föreskrifterna om Kemiska arbetsmiljörisker nämns Stoffenmanager® som ett alternativ. Beräkningsmodellen för exponering som används i Stoffenmanager® accepteras av den Holländska yrkesinspektionen som en metod för att utvärdera exponeringen för kemiska ämnen på arbetsplatser. Den rekommenderas också i den Europeiska kemikaliemyndighetens vägledning för exponeringsbedömning. Stoffenmanager® är utvecklat för att kunna användas av såväl experter på stora företag som ansvariga för arbetsmiljön på mindre företag.

Stoffenmanger® finns nu på svenska. Få tillgång till programmet för att själv kunna genomföra en riskbedömning.

Broschyr Stoffenmanager (pdf)

"Säkra och hälsosamma arbetsplatser" (pdf)

För mer information kontakta:

Gunnar Rosén grs@du.se 0706567030

Ing-Marie Andersson ima@du.se 0706567020

Senast granskad:
Senast granskad: