Picture Mix Exposure (PIMEX) metoden

Genom att visualisera arbetsmiljöproblem skapar vi förståelse för problemen och bidrar därmed till ett gott samhälle.

Det är svårt att på ett begripligt sätt förmedla hälsorisker som orsakas av luftföroreningar, buller, vibrationer, muskelbelastning och elektromagnetiska fält. Skriftliga rapporter har sin begränsning.

Skapa förståelse med visualisering

Med hjälp av PIMEX–metoden kan nu arbetsmiljöproblem göras synliga. Metoden bygger på att man videofilmar och mäter när en person utför sitt dagliga arbete. Mätresultatet presenteras grafiskt i videofilmen.

Att använda sig av film har visat sig vara mycket framgångsrikt, inte bara för att undersöka orsakerna till miljöproblem, utan även för att få igång ett utvecklingsarbete på en arbetsplats.

Större acceptans till förändringar

PIMEX är överlägsen skrivna rapporter. Det säger både ledning och anställda där metoden använts. Videofilmen skapar helt enkelt större förståelse för orsakssammanhang menar de.

Personalen har stimulerats att förändra både sina arbetsrutiner och sina tekniska hjälpmedel. De har också blivit mycket mer intresserade av arbetsmiljöarbete när de förstår att de kan vara med och påverka. Även ledningens motivation har ökat bland annat eftersom lösningarna ofta inte behöver bli så dyra.

Senast granskad:
Senast granskad: