Kompetensförsörjning och attraktivt arbete

En undersökning om kompetensförsörjning genomförs under 2013 inom projektet Fokus InnoWent, vilket finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna.

Syftet med undersökningen är ökad kunskap om synen på arbete inom profilområdena Turism/besöksnäring, Materialutveckling, Energi & Miljö samt IT & Media.

Frågeställningar som kommer att besvaras är:

  • Vilken syn har studenter på framtida yrke inom respektive profilområde.
  • Viken syn har arbetstagares på nuvarande arbetes attraktivitet.
  • Vad ser arbetsgivare som en attraktiv arbetskraft för dem.
  • Vilka indikationer finns på likheter och skillnader mellan de tre olika grupperna samt mellan de olika branscherna.

20 företagsledare inom de fyra profilområdena har intervjuats om kompetensförsörjning och anställda har besvarat enkäter om arbetets attraktivitet. Företagsspecifika resultat från enkäterna har skickats ut till deltagande företag.

Studenter vid utbildningsprogram kopplade till profilområdena har besvarat enkäter om arbetets attraktivitet. Programspecifika resultat har återkopplats till studenterna.

Branschvisa träffar har anordnats under hösten 2013 där såväl företags- som utbildningsrepresentanter bjudits in. Resultaten har diskuterats och utvecklingsområden identifierats. Resultaten finns att läsa i en omfattande rapport och i en sammanfattande folder.

Studenters, anställdas och företags syn på arbete – En pilotstudie av Turism/Besöksnäring, Material, Energi & Miljö samt IT & Media

Folder: Arbete – viktigt och attraktivt för studenter!

Senast granskad:
Senast granskad: