Attraktiv gruva för alla

För att utveckling av arbeten i gruvbranschen skall ses som attraktiva för alla grupper skall förutsättningarna för en bred, utvecklingsinriktad samverkan undersökas i ett pilotprojekt.

I det konsortium som skapats ingår gruvbranschens centrala organ SveMin och GRAMKO, utbildningscentret för gruvarbete i Garpenberg, två gruvföretag samt representanter från de två berörda kommunernas näringslivsenheter förutom Innovationssystemet Triple Steelix och projektledningen vid Högskolan Dalarna.

En attraktiv arbetsplats ger bra möjligheter att locka till sig kompetent arbetskraft av båda könen vilket ger goda förutsättningar att öka branschens innovationskraft längs hela värdekedjan. Ett antal begränsade insatser med utvalda metoder skall genomföras med syftet att identifiera arbetssätt som kan förväntas var effektiva för att öka intresset för att unga av båda könen inte bara skall söka sig till utbildning och anställning i branschen utan också för att engagera sig i arbetet. Vilken roll den till dels simulatorbaserade utbildningen i Garpenberg kan spela för att utveckla yrkets attraktivitet och bidra till att förmedla en korrekt bild är en av många frågeställningar som skall belysas.


Projektet skall ledas av en forskargrupp inom arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna i samverkan med Triple Steelix. Forskarna har lång erfarenhet av interaktiv forskning och samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Konkret innebär det interaktiva förhållningssättet i detta pilotprojekt att forskargruppen tillsammans med representanterna för branschen, kommuner och utbildningsgivare skall analyserna resultaten från gjorda insatser. Forskarens roll blir att bistå samt kritiskt reflektera i syfte att skapa hållbar förändring och ny kunskap.

Arbetet utförs inom det Strategiska innovationsprogrammet "Gruv och metallutvinning" som finansieras av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten.

Pilotprojektet avslutas i februari 2015.

Sammanfattning av resultatet

I ett pilotprojekt har ett antal begränsade insatser genomförts med syftet att identifiera arbetssätt som kan förväntas var effektiva för att öka intresset för att unga av båda könen skall söka sig till utbildning och anställning i branschen. Resultaten indikerar behov av en samverkan mellan arbetsvetenskaplig forskning och gruvbranschen inom olika fokusområden. En fördjupad kunskap och förståelse har skapats för vilka insatser som kan vara aktuella för att öka branschens attraktivitet som arbetsgivare bland unga av båda könen. Simulatorbaserad undervisning satt i relation till underjordspraktik visar nya möjligheter. En djupare bild av säkerhetsarbete och säkerhetskultur har börjat växa fram. 

Fokusområden som tydligt träder fram och är viktiga för ett fortsatt arbete handlar om vilken bild som finns i samhället av arbetet i gruvor, hur utbildningar skall organiseras för att långsiktigt möta branschens behov, om det finns en speciell gruvkultur som kan vara ett hinder för en utveckling, om insatser behövs kring kunskaper och motivation för att minimera risker och säkerställa en attraktiv arbetsmiljö samt att de entreprenörer som är verksamma i gruvorna agerar med samma utgångspunkter för att skapa attraktiva gruvor för alla. Projektet har gett en grund för att i ett breddat konsortium förverkliga de behov och möjligheter som identifierats.

Senast granskad:
Senast granskad: