Ungas introduktion i arbetslivet

Betydelsen av arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöintroduktion för goda arbetsförhållanden och säkert arbete.

Bra arbetsmiljö har en avgörande betydelse både för att minska negativa hälsoeffekter i arbetet och ge förutsättning för individen att utvecklas i arbetet. Det gäller både fysiska arbetsförhållanden såväl som arbetsorganisation och ledarskap.

 Projekt skall bidra till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro genom att studera hur elever på yrkesinriktade gymnasieutbildningar i undervisning och praktiktjänstgöring förbereds för att möta de arbetsmiljöutmaningar som yrket medför. Ett fokus läggs också på den arbetsmiljöintroduktion som ges då eleverna får anställning i yrken de utbildats för. Projektet avser att följa en årskull elever inom de yrkesförberedande programmen: Industri, Restaurang, Transport och Trä i gymnasieskolans årskurs 3. Ett urval av de som efter avslutad utbildning går ut i arbetslivet ska följas på sina respektive arbetsplatser.

Metoder som användas är enkätundersökningar och kvalitativa studier såsom intervjuer av enskilda personer och fokusgrupper, samt observationer. Projektet ska ge svar på vad man får med sig av arbetsmiljökunskaper från studietiden och vilken nytta man har av dem i arbetet. Det ska också ge svar på vilken arbetsmiljöintroduktion arbetsplatser ger samt hur dessa genomförs för nyanställda unga. Resultaten kommer också att visa hur de ungas uppfattning om attraktiviteten i det arbete de utbildar sig för påverkas då man tar steget ut i arbetslivet.

Projektet pågår i tre år och genomföras i samverkan med en referensgrupp bestående av IF-Metall, Teknikföretagen GS-facket, TMF, TYA, Hotell och Restaurangfacket, Visita, Arbetsmiljöverket och Skolverket.

Resultaten från projektet kommer att spridas genom seminarier med berörda grupper, vetenskapliga och populära artiklar samt vid möten och konferenser nationellt och internationellt.

Projektet är ett samarbete mellan Tema Arbetsliv, Högskolan Dalarna och Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet och finansieras av AFA Försäkring.

Projektläge

En slutrapport lämnades in till AFA under december 2015.

2015

Två Temadagar har anordnats en i Borlänge och en i Uppsala. Alla som deltagit i projektet bjöds in. På programmet fanns redovisning av resultat från projektet och diskussioner dessutom deltog flera läromedelsproducenter genom att visa upp aktuellt undervisningsmaterial. 

Elever som deltog i undersökningen 2013 har svarat på en uppföljande enkät om attraktivt arbete under 2015.

I samband med den internationella konferensen IOHA under April 2015 i London höll projektmedarbetarna ett föredrag med titeln ”What pupils in vocational schools learn about risk at work”. I konferensen deltog forskare från ett 50-tal länder.

Projektet har fortlöpande bidragit med information och kunskap till ett Nordiskt projekt om unga som letts från Statens Arbetsmiljö Institut i Norge med syfte att sammanställa aktuell kunskap. Det nordiska projektet avslutades med en workshop i Köpenhamn under november 2015. Vårt projekt bidrog till programmet under rubriken ” How to cooperate for a healthy and safe work environment for young workers

2014

Den 22 oktober 2014 medverkade  projektet på "Gilla Jobbet" som är Sveriges största mötesplats om arbetsmiljö. En uppföljning av de elever som ingår i undersökningen har genomförts under våren 2014. Sjutton av dessa elever och deras arbetsgivare har kontaktats för en intervju och en datainsamling om det systematiska arbetsmiljöarbetet samt säkerhetsklimatet på arbetsplatsen. 

2013

Under våren 2013 medverkade elever och lärare på 20 skolor i datainsamling. Ett urval av APL-handledare på företag samt skolornas rektorer intervjuades sedan under hösten. Projektets referensgrupp träffas två gånger per halvår. Under Almedalsveckan 2013 presenterades projektet vid ett seminarium anordnat av AFA Försäkring.

Senast granskad:
Senast granskad: