Svenska

Svenska talas av ungefär 10 miljoner människor och är det officiellt lagstadgade språket i Sverige. Det talas också i Finland, med en särskilt stark ställning på Åland, och i delar av Estland.

Svenska är ett nordiskt språk och är nära släkt med danska, norska, isländska och färöiska; dessa fem språk har ett gemensamt ursprung i urnordiskan. Likheten med danska och norska är fortfarande stor, och med lite god vilja är dessa språk ömsesidigt begripliga.

Språkkunskaper öppnar nya dörrar

Det svenska språket är en av nycklarna till att kunna delta i och bli en integrerad del av det svenska samhället. Det ställs allt högre krav på såväl muntlig som skriftlig kommunikationsförmåga liksom att kunna ta del av och värdera information via olika kanaler. Svenskan är därför av största vikt för att kunna klara av utbildning, arbetsliv och andra medborgerliga uppgifter, som att kunna utöva sina demokratiska rättigheter. Dessutom ger kunskaper i svenska en möjlighet att ta del av en rik kultur via exempelvis litteratur och musik.

Våra kurser i svenska

I I kurserna berörs bland annat svenskans struktur, språkets sociala sammanhang, barns språkutveckling, textanalys, stilistik och retorik. Du får också studera hur man argumenterar och hur en berättelse skrivs. Tyngdpunkten ligger främst på nusvenska, men i några av kurserna berörs även språkhistoria och de nordiska grannspråken. 

Du kan framför allt läsa svenska inom grund och ämneslärarutbildningarna.

Studera utomlands

Inom Erasmusprogrammet erbjuder vi dig möjlighet att studera vid något av våra partneruniversitet i Europa.

Examen

Du kan avlägga ämneslärarexamen mot 7-9 eller gymnasiet inom svenska. 

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Andra kurser inom ämnet

Här kan du även hitta kursplaner till kurser som inte är aktuella för denna sökomgång. 

Ämnesföreträdare

Åsa Wedin
Professor pedagogiskt arbete

Vägledning

Vi erbjuder studie- och karriärvägledning, både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan påbörjat dina studier.

Studie- och karriärvägledning
Senast granskad:
Senast granskad: