Eva Söderberg

Personlig presentation av Eva Söderberg

Universitetslektor svenska
Svenska Institutionen för språk, litteratur och lärande

Mina undervisnings- och forskningsområden utgörs av litteraturvetenskap, främst barn- och ungdomslitteratur, samt litteraturdidaktik. Som ledamot i UFN arbetar jag med frågor som rör kvalitet i utbildning och forskning. 

Nämnder

Ledamot i utbildnings- och forskningsnämnden

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av utbildning

Bakgrund

I grunden har jag en ämneslärarexamen i språk från Uppsala universitet 1984. Min doktorsexamen i litteraturvetenskap erhöll jag vid Umeå universitet 2004. Både före och efter disputationen arbetade jag vid Mittuniversitetet och från ht 2013 till vt 2020 vid Stockholms universitet. Vidare har jag varit koordinator för Forum för genusvetenskap (MIUN) och vikarierande föreståndare för Centrum för barnkulturforskning (SU). Sedan ht 2020 arbetar jag som lärare och forskare vid Högskolan Dalarna inom Svenska med didaktisk inriktning.

Jag har sedan starten 2017 varit representat i det nationella litteraturdidaktiska nätverket LDN och är en av grundarna till FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies.

Undervisning

Den undervisning jag bedriver är huvudsakligen inom ämnet svenska med didaktisk inriktning inom grundlärar- och ämneslärarprogrammen. Det rör sig bland annat om kurser i barn- och ungdomslitteratur, litteraturvetenskap och vetenskapligt skrivande. Vidare handleder och examinerar jag examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.

Forskning

Min forskning spänner över områdena barn- och ungdomslitteratur, litteraturdidaktik och Girlhood Studies.  Vid Högskolan Dalarna är jag forskningsledare för den litteraturdidaktiska sektionen inom SLUM (Språkdidaktik, Litteraturdidaktik och Utbildning i Mångfaldsperspektiv).

Publikationer