Kurs ASV2A2

Examensarbete i svenska för ämneslärarexamen, inriktning grundskolans årskurs 7–9

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2024

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i en svenskämnesdidaktisk frågeställning. Vidare förväntas den studerande visa ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat svenskämnesdidaktiskt område omfattande områdets centrala forskningsproblem, forskningsbehov och forskningsmetodik
  • formulera en svenskämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor utifrån fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
  • självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och diskutera tidigare forskningsresultat utifrån svenskämnesdidaktiska och vetenskapsteoretiska perspektiv
  • genomföra en självständig problemorienterad empirisk studie med tydlig teoretisk anknytning samt relevant empiri och analysmetod
  • visa fördjupad förmåga att föra sammanhängande resonemang som vilar på vetenskaplig grund och forskningsetiska överväganden
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat svenskämnesdidaktiskt område av betydelse för yrkesutövningen samt visa fördjupad kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • visa fördjupad förmåga att i tal och skrift beskriva och argumentera för den empiriska studien samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett konstruktivt sätt
  • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av kvalificerad respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Svenska med didaktisk inriktning I, 30 hp, Svenska med didaktisk inriktning II, 30 hp samt Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JTK
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Marie Nordmark