Kurs GSV2P9

Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskaper om barns läs- och skrivutveckling utifrån ett första- och andraspråksperspektiv samt didaktiska och metodiska kunskaper och förmågor för undervisning i läsning och skrivning.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och diskutera vetenskapligt grundade teorier om elevers läs- och skrivutveckling i första- och andraspråksperspektiv med särskilt fokus på förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
 • redogöra för och reflektera över läs- och skrivundervisningens innehåll, traditioner och institutionella villkor med fokus på styrdokument och kursplaner i svenska gällande förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
 • reflektera över barns skriftbruk i och utanför skolan samt hur samspel däremellan kan få betydelse för undervisningen
 • diskutera hur olika medieformer kan användas för såväl elevers läs- och skrivutveckling som för utvecklandet av nya former av läs- och skrivundervisning
 • reflektera över och använda metoder i läs- och skrivundervisning samt förklara och värdera hur undervisningen skapar möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling
 • bedöma elevers läs- och skrivförmåga och visa förståelse för hur bedömning av läsning och skrivande kan genomföras i förskoleklass och i skolan och hur denna bedömning förhåller sig till övrig undervisning
 • beskriva aspekter av läs- och skrivsvårigheter samt reflektera över individualiserad läs- och skrivundervisning så att elever med olika språklig bakgrund och olika förutsättningar inkluderas
 • sammanställa och diskutera kursinnehållet utifrån ett vetenskapligt och kritiskt granskande förhållningssätt
 • självständigt tala och skriva i olika genrer på väl fungerande svenska.

Extra information:

ålgrupp: Målgrupp för uppdragsutbildningen är personer med förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, som är anställda för undervisning i förskoleklassen.

Startar och slutar:
v35, 2021 - v22, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.
Anmälningskod:
HDA-H3A2F
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 3, 2022

Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskaper om barns läs- och skrivutveckling utifrån ett första- och andraspråksperspektiv samt didaktiska och metodiska kunskaper och förmågor för undervisning i läsning och skrivning.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och diskutera vetenskapligt grundade teorier om elevers läs- och skrivutveckling i första- och andraspråksperspektiv med särskilt fokus på förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
 • redogöra för och reflektera över läs- och skrivundervisningens innehåll, traditioner och institutionella villkor med fokus på styrdokument och kursplaner i svenska gällande förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
 • reflektera över barns skriftbruk i och utanför skolan samt hur samspel däremellan kan få betydelse för undervisningen
 • diskutera hur olika medieformer kan användas för såväl elevers läs- och skrivutveckling som för utvecklandet av nya former av läs- och skrivundervisning
 • reflektera över och använda metoder i läs- och skrivundervisning samt förklara och värdera hur undervisningen skapar möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling
 • bedöma elevers läs- och skrivförmåga och visa förståelse för hur bedömning av läsning och skrivande kan genomföras i förskoleklass och i skolan och hur denna bedömning förhåller sig till övrig undervisning
 • beskriva aspekter av läs- och skrivsvårigheter samt reflektera över individualiserad läs- och skrivundervisning så att elever med olika språklig bakgrund och olika förutsättningar inkluderas
 • sammanställa och diskutera kursinnehållet utifrån ett vetenskapligt och kritiskt granskande förhållningssätt
 • självständigt tala och skriva i olika genrer på väl fungerande svenska.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.
Anmälningskod:
HDA-V3BAJ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig