Samordnare för nyanländas utbildning

Högskolan Dalarna är värd för Skolverkets nätverk av samordnare för nyanländas utbildning. Ett nätverk för att stödja huvudmannen i arbetet med att systematiskt följa upp, analysera, planera och utveckla arbetet med nyanlända elevers lärande.

Så går arbetet i samordnaruppdraget till

Skolverket erbjuder samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare för att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever. I nuläget har 230 huvudmän tackat ja till erbjudandet.

Huvudman ansvarar för att utse samordnare. Samordnarens roll är att stödja och representera huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever.

För intresse att delta mejla till samordnare@skolverket.se 

Så går arbetet till från nulägesbeskrivning till utvecklingsplan

Det är viktigt att huvudmannens och rektorns val av utvecklingsinsatser bygger på en behovsanalys som har gjorts i verksamheten och att arbetet med nyanlända elever blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet

 1. Nulägesbeskrivning:
  Skolverket har tagit fram ett underlag för nulägesbeskrivning som samordnarna kan använda som ett komplement till andra underlag som används hos huvudmannen. Nulägesbeskrivningen är ett stöd för huvudman och samordnare för att beskriva nuläget i arbetet med nyanlända elever på alla nivåer i styrkedjan. Underlaget är bara till för huvudmannen och ska inte redovisas till Skolverket
 2. Analys och nulägesbedömning:
  Med hjälp av nulägesbeskrivningen tar huvudmannen,med stöd av samordnaren, fram en behovsanalys och en utvecklingsplan.
 3. Utvecklingsplan :
  Tas fram utifrån underlaget och analysen och lämnas till RUC i de regionala nätverken. Varje RUC sammanställer sedan de utvecklingsbehov som finns och vidarebefordrar dem till Skolverket. På det sättet kan Skolverket ta fram kompetensutvecklingsinsatser och utvecklingsstöd som möter de faktiska behov som finns i landet.
 4. Planera, genomföra, följa upp och utvärdera insatser (utifrån villkoren)
 5. Huvudmannen ansvarar för att följa upp utvecklingsarbetet kontinuerligt.
   
Senast granskad:
Kontakt
Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD)
Senast granskad: