Lärcirklar digital kompetens

Lärcirklar vänder sig till yrkesverksamma lärare och lärarutbildare. Under sammanlagt sex tillfällen under året får deltagare ta del av inspirerande och relevant kompetensutveckling. Lärcirklar ger inga akademiska poäng.

I samhället och i skolan blir digitala färdigheter allt viktigare. Våren 2017 fattade regeringen beslut att skolans läroplaner, kursplaner och ämnesplaner skulle betona vikten av digital kompetens. Förändringarna träder i kraft 1 juli år 2018. Beslutet är en politisk signal för skolor att redan nu prioritera så att tid och andra resurser läggs på digital utrustning och på digital didaktisk kompetensutveckling. För många av landets skolor innebär beslutet samtidigt en stor utmaning.

Genom en pedagogisk form som kallar lärcirklar vänder vi oss till yrkesverksamma lärare och lärarutbildare. I en lärcirkeln är lärarnas kollegiala lärande ett verktyg för att höja den didaktiska kompetensen, men lärcirklarna innebär också att lärarnas individuella ämneskompetens höjs genom mer traditionella kursinslag som till exempel föreläsningar och laborationer. En lärcirkel pågår under ett läsår, från september till april/maj. Deltagare från en skolenhet, eller en kommun, bildar en lärgrupp (bestående av fem till åtta individer). Till varje lärgrupp knyts en skolledare och en lärledare.

I samband med de aktiviteter som sker vid Högskolan Dalarna träffas olika lärgrupper. Under dessa halvdagsmöten - där föreläsningar, seminarier, workshops varvas - möter lärare från olika lärgrupper lärarutbildare samt forskare vid Högskolan Dalarna. Mellan de gemensamma halvdagsträffarna på högskolan i Falun träffas de respektive lärgrupperna enskilt vid ett eller två tillfällen för att genom ett kollegialt lärande planera, diskutera och reflektera över olika aktiviteter/modeller/uppgifter som lärcirkeln resulterat i.

Hösten 2018 startar vi två lärcirklar. En vid namn "Digital kompetens med fokus på programmering". Den vänder sig till ämneslärare och lärarutbildare i matematik och teknik (årskurs sju till och med gymnasiet). I den får deltagare kunskap och underlag för att själva arbeta med den logik som digitalisering, och i synnerhet programmering, innebär.

Den andra lärcirkeln, "Digital kompetens med inslag av programmering", vänder sig till alla lärare och lärarutbildare från förskoleklass till årskurs nio. I den är fokus på färdighetsträning i digitala allmändidaktiska redskap och hur ämnet programmering kan introduceras för till exempel yngre barn eller nybörjare.

Fokus i båda lärcirklarna är hur deltagarna själva kan hantera de utmaningar, och samtidigt nyttja de möjligheter, som datorer och digitala verktyg har för den egna undervisningen. I projektet förenas den yrkesverksamma lärarnas perspektiv med lärarutbildarens, forskarens och andra pedagogers perspektiv.

Samarbetspartner i detta projekt är Science Center 2047, beläget i Borlänge. Hela projektet har kommit till stånd för att Ljungbersfonden valt att investera i den här breda kompetensutvecklingen av lärare i regionen. Projektet är treårigt. 

Mer information om de två spåren hittar du nedan.

Senast granskad:
Senast granskad: