VFU inom sjuksköterskeprogrammet

Denna information vänder sig till sjuksköterskestudenter vid Högskolan Dalarna inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Informationen kring VFU är gemensam för hela sjuksköterskeprogrammet. Här finns också information som är specifik för respektive kurs i programmet.

VFU som en del av sjuksköterskeprogrammet

I sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna bedrivs VFU för närvarande under 38 veckor av utbildningen. Dessa veckor fördelas mellan termin 2 (3 veckor), termin 4 (15 veckor), termin 5 (15 veckor) samt termin 6 (5 veckor). VFU genomförs under handledning inom geriatrisk, somatisk och psykiatrisk vård samt akutsjukvård och primärvård eller öppen hälso- och sjukvård. 

Från höstterminen 2024 följer sjuksköterskeprogrammet EU-direktivets krav om utökad VFU. Det innebär att den verksamhetsförlagda delen omfattas av 43 veckor i utbildningen.

VFU sker bara i verksamheter som Högskolan Dalarna har avtal med

Avtal finns med Dalarnas samtliga kommuner, Norbergs kommun, Region Dalarna samt med Torsby kommun för studenter antagna till studieort Torsby. Det är inte möjligt för studenter att ordna egen VFU-plats, varken inom, eller utanför, Dalarnas län.

Terminer och kurser med VFU (för er som startade utbildningen VT2024 eller tidigare)

Termin 2: 3 veckor VFU

GVÅ2RA-Människans grundläggande omvårdnadsbehov

Termin 2 har en tre veckor lång VFU-period inom en av Dalarnas kommunala vård- och omsorgsboenden.

Termin 4: 15 veckor VFU

VÅ1062 – Personcentrerad vård inom somatisk vård

 • Kursen har en tio veckor lång VFU-period inom somatisk vård.
 • VFU-platserna är förlagda på en av Dalarnas fyra sjukhus i Falun, Mora, Avesta eller Ludvika.

GVÅ2HM- Personcentrerad vård inom psykiatrisk vård

 • Kursen har en fem veckor lång VFU-period inom psykiatrisk vård.
 • VFU-platserna är förlagda på olika sjukhus och öppenvårdsmottagningar inom Region Dalarnas eller kommunal/privat regi.

Termin 5: 15 veckor VFU

GVÅ35Q – Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang

Akutsjukvård

 • Fem veckor lång VFU-period varav första veckan är campusförlagd med träning på det kliniskt träningscentrum (KTC).
 • Akutsjukvårdsplatserna är förlagda på olika akutverksamheter fördelad över Dalarnas fyra sjukhus eller inom ambulanssjukvården i Dalarnas län.

Primärvård

 • Fem veckor lång VFU-period.
 • Primärvårdsplatserna är förlagda på vårdcentraler eller Palliativa Team i Dalarna.

Geriatrisk vård

 • Fem veckor lång VFU-period där första veckan är campusförlagd med olika seminarier.
 • Geriatrikplatserna är förlagda inom Dalarnas och Norbergs kommunala vårdboenden eller hemsjukvården.

Termin 6: 5 veckor VFU

GVÅ2ZG – Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad

 • Fem veckor lång VFU-period inom somatisk vård.
 • VFU-platserna är förlagda på en av Dalarnas fyra sjukhus i Falun, Mora, Avesta eller Ludvika.
 • Under denna VFU-period gör du den Nationella Kliniska slutexaminationen för sjuksköterskeexamen (NKSE). Läs mer om NKSE (nkse.se)

Inledande information

Organisation och samverkan kring VFU

VFU inom kommunal verksamhet

Högskolan och Dalarnas 15 kommuner samt Norbergs kommun samverkar för att kunna erbjuda platser för studenter som ska göra VFU i termin 2 (grundläggande omvårdnad) och termin 5 (geriatrik). På högskolan finns en samordnare för VFU inom kommunal verksamhet som har nära kontakt med studentansvariga i varje kommun. För att stärka samarbete och kvalitet i VFU inom kommunal verksamhet hålls också möten där kursansvariga, högskolans samordnare för VFU och ledningen för sjuksköterskeprogrammet träffar studentansvariga inom de olika kommunerna.

VFU inom Region Dalarna

Ett samarbetsavtal finns upprättat för samverkan mellan högskolan och Region Dalarna eller annan vårdgivare som har avtal med Region Dalarna i syfte att erbjuda studenter vid högskolans vårdutbildningar en VFU av hög kvalitet inom Region Dalarna.

Region Dalarna och högskolan har ett ömsesidigt intresse av en väl fungerande VFU med en stabil struktur och har ett gemensamt ansvar för kvalitetsutveckling av densamma. Som ett led i detta finns kliniska lektorer och kliniska adjunkter:

 • Kliniska lektorer har övergripande ansvar för samverkan mellan högskolan och Region Dalarna kring forskning, kvalitets- och utvecklingsarbete samt kompetensutveckling och utbildning med fokus på VFU.
 • Kliniska adjunkter har kontinuerlig kontakt med och stödjer verksamheternas handledare samt studenter under VFU. Kliniska adjunkter kan också vara involverade i kvalitets- och utvecklingsarbete samt kompetensutveckling med fokus på VFU. 

Kliniskt träningscentrum (KTC)

På KTC genomförs träning och examination i kliniska färdigheter kontinuerligt i olika VFU-kurser under programmet, inklusive teoretiska kurser. Mer information finns att läsa i det digitala kursrummet för respektive kurs där de kliniska övningsmomenten ingår. Ni hittar KTC på campus i Falun.

Rättigheter och skyldigheter för studenter i VFU

Studenten ansvarar för att legitimera sig för handledare vid första lämpliga tillfälle vid VFU-periodens början. Studenten ansvarar också för att ta del av den information som lämnas av kursansvarig, kontaktlärare, handledare och annan personal på VFU-platsen. Kontaktlärare är den lärare från Högskolan som har kontakt med handledare och student och medverkar vid bedömning av studentens måluppfyllelse under VFU.  

Juridisk information från Region Dalarna till studenter och handledare (pdf)

Sekretess och tystnadsplikt

Under all VFU gäller offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Studenter ansvarar för att känna till denna lags innebörd och ska inför varje VFU-placering skriva under en sekretessblankett. Respektive VFU-plats ansvarar att blanketten skrivs under av studenten.

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

Patienters medverkan i klinisk undervisning ska baseras på ett frivilligt informerat samtycke. Detta innebär att patienter ska informeras om att det finns studenter som deltar i vården och att de har rätt att tacka nej. Patienter ska kunna känna sig fria att tacka nej till medverkan och särskilt då det gäller till exempel träning av kroppsundersökningar eller andra tekniska färdigheter eller medverkan i samtal med patient som rör känsliga uppgifter. Om patienter uttrycker önskan att studenter överhuvudtaget inte involveras i vården ska detta respekteras.

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i vården

Funktionsnedsättning

Du som Student med funktionsnedsättning ansvarar för att själva kontakta avdelningen för studentservice för dialog kring eventuella behov av stödinsatser i samband med VFU.  

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning 

Du som student ansvarar också för att informera kursansvariga och kontaktlärare inför varje VFU-period för dialog kring vilka anpassningar och stödinsatser som kan behövas och vilka som är praktiskt genomförbara. Det är också viktigt att du har dialog med handledare på VFU-platsen.

Diskriminering och kränkande särbehandling

Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder ska alla bemötas med medmänsklighet och respekt. Både studenter och anställda omfattas av arbetsmiljölagen (SFS1977:1160). Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2015:4) ska den som upplever kränkande särbehandling snabbt få hjälp och stöd. Om en student upplever diskriminering eller kränkande särbehandling på VFU-platsen kan studenten vända sig till chefen på aktuell VFU-plats eller till kontaktlärare. För att få stöd kan studenten vända sig till studenthälsan, högskolans mångfaldssamordnare, studentombud eller ordförande i studentkåren.

Regler mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Nationell klinisk slutexamination (NKSE)

Högskolan Dalarna är ett av flertalet lärosäten i Sverige som samverkar kring Nationell klinisk slutexamination (NKSE), en examination som stöds av Svensk sjuksköterskeförening. Examinationen utgår från de mål för sjuksköterskeexamen som återfinns i högskoleförordningen (SFS 1993:100) och de mål för utbildning på grundnivå som anges i högskolelagen (SFS 1992:1434). NKSE genomförs under termin sex och består av ett skriftligt prov och ett praktiskt prov. Det skriftliga provet genomförs som salstentamen på campus och det praktiska provet genomförs på en VFU-plats.

Under det praktiska provet ska studenten under tre timmar så självständigt som möjligt vårda en patient. Studenten följs av en bedömningsansvarig sjuksköterska som observerar och gör noteringar i ett nationellt bedömningsunderlag. Examinationen avslutas med ett bedömningssamtal där student, bedömningsansvarig sjuksköterska och lärare från högskolan deltar. För att vara förberedd på vad som ingår i det praktiska provet är det viktigt att studenten tar del av aktuell version av bedömningsunderlaget som återfinns i det digitala programrummet. Beslut om betyg för det praktiska provet fattas av examinator, baserat på underlag från läraren och den bedömningsansvariga sjuksköterskan.

Mer information återfinns i det digitala programrummet samt via NKSE:s hemsida.

Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE)

Inför VFU

Att förbereda inför VFU

E-tjänstekort för VFU inom Region Dalarna

För VFU inom Region Dalarna behöver du som student ett E-tjänstekort som används under samtliga VFU-perioder inom Region Dalarna. För att få tillgång till E-tjänstekort ansvarar du som student för att följa anvisningar från ledningen för sjuksköterskeprogrammet och representanter för Region Dalarna. Detta sker i termin 3. Du ansvarar för att spärra E-tjänstekort vid förlust eller misstanke om att koder kommit i orätta händer. Efter att sista VFU-perioden i sjuksköterskeprogrammet är avslutad får du information om återlämning av E-tjänstekortet.

Kontakt via mejl till: ekort.vfussk@regiondalarna.se

Utdrag ur belastningsregistret

Region Dalarna och vissa kommuner kräver att personal och studenter som har direkt eller regelbunden kontakt med barn och ungdomar uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Även vissa kommuner ställer krav på ett utdrag från belastningsregistret för nyanställd vårdpersonal och studenter i VFU som har patientkontakt. Varje student behöver själv begära ut registerutdrag från belastningsregistret och visa upp detta på VFU-platsen.

Ansökan görs via Polisens hemsida: Blanketter – barn i annan verksamhet | Polismyndigheten (polisen.se)

Om studenten inte kan uppvisa ett utdrag från belastningsregistret eller har andra registreringar som bedöms utgöra hinder så kan det innebära att VFU-platsen inte ger studenten tillåtelse att genomföra VFU inom deras verksamhet. Högskolan kan därmed inte garantera att VFU kan genomföras om studenten inte kan uppvisa registerutdraget eller om studenten har registreringar i belastningsregistret som högskolans samverkanspartner bedömer utgör hinder för VFU.

Hälsodeklaration

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska all vård vara av en god hygienisk standard. All vårdpersonal är skyldig att följa Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner inom hälso- och sjukvård (SOSFS 2015:10) och att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren föreskriver. Samma krav ställs på studenter under VFU.

Som student ansvarar du för att ta del av information från Smittskyddsenheten gällande föreskrifter kring hygien och skyddsutrustning som finns skriven på ”Hälsodeklarationen för studenter”. Som student ska du på varje ny VFU-plats kunna uppvisa undertecknad blankett om att du har läst och förstått informationen.

Inför varje VFU-period ska du som student fylla i och underteckna en hälsodeklaration som på förfrågan ska kunna uppvisas på VFU-platsen. Ansvaret för att kontrollera dessa ligger på respektive VFU-plats. Som student ansvarar du för att hälsodeklarationen är aktuell, att fylla i en ny hälsodeklaration om någon förändring skett samt att vid behov kunna styrka vidtagna åtgärder, exempelvis vad gäller vaccination. 

Hälsodeklaration inför VFU (pdf)

Instruktion till hälsodeklarationen (pdf)

Adressuppgifter och kontaktuppgifter i LADOK

Kom ihåg att uppdatera din mejladress i Ladok till din högskolemejladress. Studenthandledarna skickar endast mejl till Högskolan Dalarnas mejladresser för att försäkra sig att informationsutbyte endast sker med registrerade studenter.

Har du en tillfällig bostadsadress kan du också uppge detta i Ladok.

Har du behov av en skyddad identitet under dina studier är det viktigt att du tar kontakt i god tid med ansvarig kontaktperson på ladok@du.se.

LADOK - Högskolan Dalarna (du.se)

KliPP

KliPP är ett webbbaserat verktyg där du kan hitta kontaktuppgifter till studentsamordnarna på din VFU-plats. Efter en VFU placeringsträff så kommer VFU samordnare vid Högskolan att påbörja arbetet i KliPP. Ambitionen är att placeringarna ska vara klara en vecka efter placeringsträffen har ägt rum. Med undantag för placeringar med VFU som startar första veckan under höstterminen. Dessa placeringar publiceras innan midsommar. Vi meddelar i det digitala programrummet när det är dags att titta i KliPP. Förändringar kan komma att ske även efter att placeringarna är klar. Om en förändring sker, så meddelas studenten personligt via mail eller telefon.

Studentkonto i KliPP aktiveras först i Termin 2, efter placeringarna är klara. För att logga in i KliPP, använd din högskolemejladress som användarnamn och lösenordet som finns i manualen. Följ manualen noggrant för att lyckas med inloggningen.

KliPP – manual för studenter (pdf)

Hemsida: https://klippdalarna.duoit.se/

För dig som får en placering inom kommunen (exempelvis vård och omsorgboende eller hemsjukvård) kommer endast att se vilken kommun ni har fått placering i. Det är samordnaren i respektive kommun som står som kontaktperson i KliPP och som placerar studenterna inom de olika verksamheter kommunen har. 

Vid eventuella frågor kring KliPP, vänligen mejla oss på vfu.ssk@du.se så hjälper vi er vidare.

Kontakta din VFU-plats

Ta kontakt med din VFU-placering senast två veckor innan VFU-start för mer information om schema med mera. Glöm inte att skicka ett presentationsbrev och din personliga inlärningsplan till din VFU-plats och din kontaktlärare vid Högskolan Dalarna. Vid kursstart kommer din kontaktlärare i kursen att skicka ett välkomstmejl till dig med mer information. Kontaktläraren är din kontakt med högskolan under den tiden du gör VFU.

Presentationsbrev (docx)

Namnskylt

Namnskylt delas ut vid programstartens introduktionsdag på campus i Falun. Behöver du en ny namnskylt kan du kontakta support@du.se för att beställa namnskylten hos högskolans vaktmästare.

Om du vårdats eller vistats på sjukhus/vårdinrättning utanför Norden

Du behöver ta särskilda prover för att kontrollera multiresistens om du varit på sjukhus eller vårdinrättning utanför Norden inom sex månader innan VFU startar.

Kontakta i god tid högskolans VFU-samordnare för vidare information.

 

Risk för jäv – meddela inför VFU-placeringsträff


Betyg är ett myndighetsbeslut som ska grundas på en objektiv bedömning och därför är jäv viktigt att beakta. Jäv handlar om partiskhet eller risk för partiskhet i samband med beslut. Betyg i VFU-kurser baseras på underlag från kontaktlärare och handledare på VFU-platsen. För att undvika risk för jäv behöver alla studenter delge information som kan innebära risk för jäv.

Inför VFU inom Region Dalarnas verksamheter samt privata vårdaktörer i Dalarnas län ska information som kan kopplas till jäv meddelas till vfu-samordnarna för sjuksköterskeprogrammet via e-post till vfu.ssk@du.se innan tilldelning görs av VFU-plats.

Inför VFU inom den kommunala vården ska information meddelas till studentsamordnaren i den kommun studenten har fått sin placering. Kontaktuppgifter till kommunernas studentsamordnare finns i KliPP.

Exempel på information studenter behöver delge inför VFU-placering:

 • Tidigare arbetsplats
 • Verksamhet där närstående eller nära vän arbetar 
 • Verksamhet där studenten är, eller har varit, vårdtagare
 • Verksamhet där närstående under en längre tid regelbundet varit vårdtagare

 

Åksjuka som kan hindra bedömning under VFU

I den mån det går kan tas hänsyn till svår åksjuka vid fördelning av VFU-plats inom akutsjukvård.

En förutsättning är att student meddalar VFU-samordnarna i god tid innan VFU-placeringsträffen att man är svår åksjuk. Läkarintyg kan krävas.

 

Tillträde till och tilldelning av VFU-plats

Ansökan till VFU-kurser sker senast 15 april inför kurs som läses på hösten och senast 15 oktober inför vårens kurs. Ansökan sker via www.antagning.se. Förkunskapskrav anges i respektive kursplan. Studenten ska vara behörig innan sista kompletteringsdagen angiven på www.antagning.se för att kunna tilldelas en VFU-plats.  Detta beror på att verksamheterna som tar emot studenter behöver tid att förbereda och planera. VFU-platser till de olika VFU-kurserna beställs från våra samverkanspartners till de studenter som ansökt. VFU-samordnare vid Region Dalarna och respektive kommun ansvarar för anskaffningen av VFU-platser inom sina verksamheter. Det är VFU-samordnarna som tillsammans med sina verksamheter avgör hur många studenter de kan ta emot varje termin.

Med utgångspunkt i de VFU-platser som finns att tillgå fördelas platserna till de studenter som sökt respektive kurs. Fördelning av platser genomförs under en placeringsträff där berörda studenter, högskolans VFU-samordnare och representant för Dalarnas studentkår deltar. Eventuellt deltar också representanter från våra samverkanspartners och kursansvariga.

Studenterna har vid denna träff möjlighet att framföra önskemål om VFU-plats. Så långt det är praktiskt möjligt tas hänsyn till framförda önskemål vid fördelningen av VFU-platser, men lottning tillämpas om allas önskemål inte kan uppfyllas. Vid lottning som innebär ökade kostnader för student, genereras en förtur till nästkommande placeringsträff. Förturen är personlig och kan inte överlämnas till annan student.

I händelse av att antalet studenter är fler än antalet tillgängliga VFU-platser hos högskolans samverkanspartners så genomförs en prioritering i samråd med ledningen för sjuksköterskeprogrammet.

Högskolan förbehåller sig rätten att frångå ovan nämnda riktlinjer om extraordinära omständigheter som kräver särskild anpassning för viss student.

VFU-placeringsträff

Efter den 15 april respektive 15 oktober så delas ni i grupper för respektive VFU-period. Grupplistor publiceras i det digitala programrummet två veckor innan planerad placeringsträff. Sök fram den lista där ditt namn finns med, där finns information om dag och tid för placeringsträffen. Det är många olika aspekter att ta hänsyn till vid bildandet av grupper, en jämn fördelning utifrån era bostadsorter eftersträvas. När grupperna är klara och presenterade i det digitala programrummet så kan ni inte byta grupper mellan varandra.

OBS! Om du inte hittar ditt namn på listan så kan det bero på att du sökt kursen efter den 15 april eller 15 oktober. Om du gjort en sen anmälan så kommer du att ställas på reservlista och tilldelas VFU-plats i den mån det finns ledig plats. Om du vet att du sökt kursen i rätt tid och är behörig men ändå inte finns med på listan eller om du inte ska göra VFU men finns med på listan meddela vfu.ssk@du.se.

Studenterna samlas i Zoom den tid som är angiven på grupplistan. Representant från Studentkåren samt VFU-samordnaren från högskolan deltar för att ge information och besvara eventuella frågor.  I Zoomrummet kommer det digitala verktyget Padlet att användas. I Padlet finns förteckning över antal VFU-platser i länets kommuner och i regionen som ska ta emot studenter. Alla studenter deltar på lika villkor vid fördelningen av VFU-platser. Privata omständigheter ger inte förtur till vissa platser. Om en student upplever att platsfördelningen inte har gått till på ett rättvist sätt kan det i efterhand kontrolleras.

Om du som student efter avslutad placeringsträff önskar byta VFU-plats med någon annan student så måste det ske inom en arbetsdag efter fördelningstillfället. VFU-ansvarig ska meddelas av båda studenterna till vfu.ssk@du.se.

Student som ej är närvarande på placeringsträffen

Student som inte kan närvara vid fördelningen har rätt att låta ett ombud föra sin talan. Student får själv ombesörja att anskaffa sitt ombud, förslagsvis en kurskamrat. Obs! personal vid högskolan kan inte vara ombud. En student som inte kan närvara och inte har ett ombud tilldelas ledig plats av de som finns kvar. En förutsättning för att få en av de lediga platser som kvarstår är att student finns med på listan samt meddelar vfu.ssk@du.se att hen önskar en ledig plats. Studenten måste meddela detta senast den dag då fördelningen sker.

En student som tidigare har varit registrerat på kursen, men som behöver göra om sin VFU för att uppnå betyget godkänt placeras på en VFU-plats rekommenderad av examinator/kursansvarig och behöver därmed inte delta vid placeringsträffen.

 

 

Vaccination för studenter

Under den första  terminen kommer Smittskyddssjuksköterska och vaccinationsansvarig sjuksköterska att informera studenter om smittorisk, hälsodeklaration och vaccinationer. Informationen spelas in och finns  i det digitala programrummet.

Om du önskar att bli vaccinerad kostnadsfritt mot Hepatit B finns möjligheten. Fyll i blanketten, hälsodeklaration och svara på frågorna. Det finns även möjlighet att bli vaccinerad mot mässling.
De kostnadsfria vaccinationerna sker på Vaccinationsmottagningen vid Falu Lasarett. För att det inte ska kosta dig något så måste Högskolan Dalarna göra beställningen. Om du väljer att vaccinera dig på annan ort så får du själv bekosta det.

Hälsodeklaration inför vaccination (pdf)

För att om möjligt få Hepatit B dos 1 och 2 på hösten så ska Hälsodeklarationen för vaccination vara oss på Högskolan tillhanda senast den 10 oktober.

För att om möjligt få Hepatit B dos 1 och 2 på våren så ska Hälsodeklarationen för vaccination vara oss på Högskolan tillhanda senast den 7 mars.

Hälsodeklarationen skickas in via post (ej e-post) till VFU-samordnaren för termin 2. Kontakt- och adressuppgifter samt mer information om tillvägagångssättet hittar du i det digitala programrummet.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg.

Folkhälsomynidghetens vägledning för personal inom vård och omsorg

Resor och boende under VFU

Dubbelt boende och resor under VFU bekostas av studenten. Dalarnas kommuner och i mån av plats även Region Dalarna erbjuder boenden som kan hyras under VFU. Några förslag om boenden, bokning och kostnad finns i det digitala programrummet.

Graviditet och VFU

Det finns särskilda restriktioner och riktlinjer för gravida under VFU inom vissa verksamheter med anledning av att verksamheten ansvarar för studentens säkerhet på VFU-platsen. Vid graviditet blir verksamheten ansvarig för att arbetsmiljön inte skadar den gravida eller fostret. Student som är gravid i vecka 16 eller mer under kommande VFU, rekommenderas att kontakta VFU-samordnare i god tid för individuell planering kring VFU.

 

Studieuppehåll

Vid funderingar på studieuppehåll inför en VFU-period vänligen kontakta snarast studierektor på studierektor.ssk@du.se. Observera att du behöver meddela eventuellt studieuppehåll senast fem veckor innan VFU-start, så att platsen kan gå till en annan student som saknar plats. 

Information samt ansökansblankett hittar du på följande sida: Studieuppehåll och avbrott - Högskolan Dalarna (du.se)

 

 

Studentombud

Har du som student behov av råd, stöd eller vägledning i samband med din VFU-placering eller VFU-bedömning är ni välkommen att ta kontakt med studentombud vid Högskolan Dalarna, Maria Taxell-Stoltz via mejl: studentombud@dalastudent.se

Studentkårens hemsida

Kontakta VFU-samordnarna

För dig som är student

Kontakta VFU-platssamordnarna via vfu.ssk@du.se. Skriv gärna i ämnesraden vilken VFU det gäller: Termin X/ Kurskod.

 

Under VFU

Handledning under VFU

Peer learning som handledningsmodell

Region Dalarna, Dalarnas kommuner och Högskolan har enats om att använda handledningsmodellen peer learning. Den pedagogiska utgångspunkten i peer learning är att kunskap utvecklas i samspel med andra och att studenter lär av och med varandra. Modellen utgår från ett studentaktivt lärande där studenterna samarbetar i par under handledning av en sjuksköterska. Reflektion och återkoppling mellan både studenter och handledare är centralt. Handledning sker i patientnära situationer men också med hjälp av i förväg formulerade strukturerade läraktiviteter som är relevanta för den aktuella kursen och verksamheten. I arbetet med de strukturerade läraktiviteterna ingår att studentparet gemensamt planerar, genomför och utvärderar en aktivitet. Reflektion och återkoppling med handledaren är centralt genom hela processen.

Handledning enligt peer learning bidrar till att:

 • Studenterna ansvarar för sitt eget lärande.
 • Studenterna problematiserar och reflekterar kring olika lärsituationer.
 • Studenterna aktivt söker kunskap.
 • Samverkan, stöd, kritiskt tänkande och återkoppling samt reflektion

Nyckelorden för peer learning är samverkan, stöd, kritiskt tänkande, återkoppling samt reflektion. Eftersom peer learning även betonar kommunikativ kompetens tränas studenterna att formulera egna ställningstaganden, uttrycka samt bemöta olika problem. Detta leder till att studenternas lärande och självständighet utvecklas.

Patienten är utgångspunkten för studenternas lärande. Studenterna arbetar i par och uppmuntras att använda varandra som resurser för att utvecklas i sin kommande profession, både teoretisk och praktisk. Studennterna tar delansvar för ett begränsat antal utvalda patienter som de följer under vårdtiden. Studentparet samverkar med andra professioner för att träna på problemlösning vid olika patientsituationer.

Till följd av denna metod utvecklar studenterna en helhetssyn på patientens behov av vård och medicinsk behandling. På detta sätt främjas personcentrerad vård, som eftersträvar att synliggöra hela patientens andliga, sociala, psykiska och fysiska behov.

Loggbok, daglig återkoppling och reflektion kring lärandemål är en viktig del av handledarmodellen. Studenterna och handledarna ställer sig kontinuerligt frågan vad som fungerar bra i relation till kursmålen och vad som kan vidareutvecklas i det egna handlandet. Loggboken fylls i dagligen och är ett underlag för att sammanställa läranderesultat.

Bedömning och betygsättning i VFU

I alla VFU-kurser ska bedömningsdiskussioner genomföras. Studenten ansvarar för att känna till och uppnå kursens lärandemål.  Under VFU bedöms studentens kunskaper  och färdigheter i förhållande till lärandemålen i respektive kursplan.  Bedömningen sker med stöd av  Bedömningsinstrumentet Assessment of Clinical Education (AssCE). AssCE formuläret kan med fördel användas löpande som ett diskussionsunderlag för en  kontinuerlig feedback mellan student och handledare, men är främst ett underlag vid halvtids- och slut bedömningar.  Inför  halvtids- och slutbedömningar ska studenten göra en självskattning i ett eget AssCe formulär. Handledare gör en egen bedömning av måluppfyllelsen i ett eget AssCeformulär. Under bedömningssamtalen så utgör studentens  och handledarens AssCe formulär  underlag för diskussion. Under bedömningsdiskussionen ansvarar studenten för att leda samtalet med stöd av AssCE-formuläret och ge konkreta exempel som stödjer självskattningen. Både studentens och handledares skattningar ligger till grund för diskussionen och ska syfta till en konstruktiv dialog och fungera stödjande för den fortsatta utvecklingen under VFU. Det är student, handledare och kontaktlärare som tillsammans ansvarar för att genomföra bedömningsdiskussionerna. Antalet bedömningsdiskussioner kan variera mellan kurser och anpassas efter individuella behov, men kontaktlärare från högskolan deltar alltid vid minst en bedömningsdiskussion. Se kurshandbok eller studiehandledning för respektive kurs. Bedömningen av måluppfyllelse i AssCe formuläret utgör underlag för examinators beslut om betyg.

Handledarens ifyllda och signerade AssCe formulär tillsammans med närvarolistan skickas efter slutbedömningen av din handledare till kursansvarig lärare på Högskolan Dalarna på nedanstående adress:

Högskolan Dalarna

Sjuksköterskeprogrammet

Namn Kursansvarig XXXXX

791 88 Falun

 

Instruktion till användning av AssCE formuläret, grundnivå (PDF)

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet (PDF)

Betyg i VFU

För att studenten ska kunna få godkänt betyg i en VFU-kurs ska lärandemålen  under VFU uppnått, studenten ska ha närvarat det antal timmar på VFU-platsen som anges för respektive kurs samt att övriga moment i kursen godkänts.  Examinator fattar beslut om betyg baserat på  underlag från handledare och kontaktlärare.

För att betyget ska kunna registreras i Ladok krävs att AssCE‐formuläret och närvaroregistrering är underskrivet av student och handledare samt mottagits av kontaktlärare.

Vid risk för underkänt betyg

Om studenten riskerar att inte uppnå lärandemålen behövs dialog mellan, student, handledare och kontaktlärare. Studentens utvecklingsbehov och planerad uppföljning dokumenteras i AssCE-formuläret, vid behov i separat bilaga. Kontaktlärare ansvarar för att ha dialog med kursens examinator och vid behov bjuda in examinator till möte medstudent och handledare.

Om studenten inte når lärandemålen inom ramen för ordinarie kurs kan det finnas möjlighet för examinator att fatta beslut om förlängning. Möjlighet till förlängning gäller endast första gången VFU genomförs i respektive kurs. Förutsättningar för förlängning är att studenten bedöms ha möjlighet att uppnå lärandemålen efter en förlängning samt att det är praktiskt genomförbart för högskola och VFU-plats. Bestämmelserna kan skilja mellan olika kurser, se respektive kursplan.

Vid underkänt betyg

Om studenten inte når lärandemålen vid VFU-periodens slut så sätts betyget underkänt. Om en student visar brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt så att det finns påtaglig risk för att annan person skadas fysiskt eller psykiskt så kan studenten efter beslut av examinator under pågående VFU-period bli underkänd i förtid. Studenten måste då avbryta sin VFU så snart detta meddelats.

I samband med ett underkänt betyg upprättas en utvecklingsplan som anger vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt studenten behöver tillägna sig för att bli behörig att återuppta sin VFU. Studenten hänvisas att så snart som möjligt efter att ett underkänt betyg meddelats kontakta studierektor vid sjuksköterskeprogrammet via mejl till studierektor.ssk@du.se för en individuell planering av fortsatta studier. För alla VFU-kurser gäller maximalt tre försök.

Jäv – objektiv bedömning under VFU

Betyg är ett myndighetsbeslut som ska grundas på en objektiv bedömning och därför är jäv viktigt att beakta. Jäv handlar om partiskhet eller risk för partiskhet i samband med beslut. Betyg i VFU-kurser baseras på underlag från kontaktlärare och handledare på VFU-platsen. För att undvika risk för jäv behöver alla studenter delge information som kan innebära risk för jäv.

Inför VFU inom Region Dalarnas verksamheter ska information som kan kopplas till jäv meddelas till ledningen för sjuksköterskeprogrammet via e-post till vfu.ssk@du.se innan tilldelning görs av VFU-plats.

Inför VFU inom den kommunala vården ska information meddelas till VFU-samordnaren i den kommun studenten har fått sin placering. Kontaktuppgifter till kommunernas VFU-samordnare finns i KliPP.

Exempel på information studenter behöver delge inför VFU-placering:

 • Tidigare arbetsplats
 • Verksamhet där närstående eller nära vän arbetar
 • Verksamhet där studenten är, eller har varit, vårdtagare
 • Verksamhet där närstående under en längre tid regelbundet varit vårdtagare

Studenthälsan för dig på VFU

Studenthälsan är till för dig som studerar vid Högskolan Dalarna och alla besök är kostnadsfria.

Studenthälsan - Högskolan Dalarna (du.se)

Skada eller olycksfall under VFU

Studenter vid Högskolan Dalarna är försäkrade via Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall och gäller under den tid som studenten deltar i verksamhet i högskolans regi vilket också inkluderar VFU. Försäkringen gäller också vid resor till och från VFU-platsen, dock inte olycksfall på fritiden. Studenten måste vara registrerad på kurs för att försäkringen ska gälla. 

Sjukdom och försäkringar

Kammarkollegiets skadeanmälningsblankett

Handläggning av stick- och skärskador under VFU
En student som ådrar sig stick- och/eller skärskada under VFU, ska omgående ta del av och följa de lokala anvisningar som finns på VFU-platsen. Studenten ansvarar för en eventuell uppföljning via primärvården. 

Rutin för rapportering av skada ska

 • Studenten skriver ner hur och var skadan uppkom, typ av skada samt följder av skadan tex behov av vård samt andra för händelsen viktiga uppgifter. Denna rapport skickas till support@du.se
 • Studenten anmäler händelsen som en arbetsskada till Försäkringskassan och gör en skadeanmälan till Kammarkollegiet. Arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan och skadeanmälan till Kammarkollegiet skickas till support@du.se efter underskrift av kommunen, regionen eller Högskolan Dalarna beroende av var skadan uppkom.
 • Studenten ansöker vid behov ersättning via studentförsäkringen hos Kammarkollegiet.

Arbetstider, närvaro och sjukfrånvaro

Arbetstiden för studenter under VFU är 32 timmar per vecka och en av förutsättningarna för godkänt betyg. Viss variation mellan kurser kan förekomma, det är därför viktigt att följa anvisningarna för respektive kurs. Studenten ansvarar för att antalet timmar under VFU överensstämmer med kursens anvisningar. Arbetstider under VFU innefattar både dag-, kvälls- och nattpass på vardagar, helger och röda dagar och ska planeras med hänsyn till arbetstidslagen (SFS 1982:673). För att progression och bedömning av färdigheter ska kunna ske är det viktigt att studenten följer det tilldelade schemat. Studenten har inte rätt till önskeschema eller att komprimera schemat efter egna önskemål.

Närvaro under VFU ska registreras i en närvarolista. Närvarolista för respektive kurs återfinns i det digitala kursrummet. Då närvarolistan är en del av underlaget för betygsättning ska den signeras av handledare och skickas till kontaktlärare efter avslutad VFU-period. Se anvisningar för respektive kurs. Frånvaro under VFU skall anmälas till VFU-platsen och till kontaktlärare.

Ett schema med arbetstider under VFU kan komma att skickas via brev eller e-post från aktuell VFU-plats. Det är därför viktigt att studentens kontaktuppgifter i KliPP är aktuella.

Senast granskad:
Kontakt
VFU-samordnare sjuksköterskeprogrammet
Senast granskad: