Handledare – VFU inom sjuksköterskeprogrammet

Här finns information till dig som ska handleda studenter i VFU inom sjuksköterskeprogrammet.

VFU sker bara i verksamheter som Högskolan Dalarna har avtal med.
Avtal finns med Dalarnas samtliga kommuner, Norbergs kommun, Region Dalarna samt med Torsby kommun för studenter antagna till studieort Torsby. Det är inte möjligt för studenter att ordna egen VFU-plats, varken inom, eller utanför, Dalarnas län.

Att handleda studenter är utvecklande och spännande, men kan också vara utmanande. Här hittar du information om handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Studenten ansvarar för att legitimera sig för handledare vid första lämpliga tillfälle vid VFU-periodens början. Studenten ansvarar också för att ta del av den information som lämnas av kursansvarig, kontaktlärare, handledare och annan personal på VFU-platsen. Kontaktlärare är den lärare från Högskolan som har kontakt med handledare och student och medverkar vid bedömning av studentens måluppfyllelse under VFU.  

Juridisk information från Region Dalarna till studenter och handledare (pdf)

Att handleda studenter

Många olika delar som planering, bedömning och kommunikation ingår i handledningen och behöver utföras på olika nivåer utifrån studentens lärandemål

Handledningen innefattar allt från att undervisa i en faktisk vårdsituation till att reflektera tillsammans med studenten. Att reflektera är en viktig del eftersom det är grundläggande för studentens lärande och utveckling.

Det är med hjälp av reflektionen som studenten kan utveckla sin förståelse för hur teori och praktik hör samman. Värdefullt för studenten är om reflektion kan ske efter varje pass. Detta behöver inte ta mer än 5-10 minuter och följande frågor kan vara till hjälp vid reflektionen:

 • Vad har jag lärt mig idag?
 • Vad har vi gjort bra idag?
 • Vad kunde vi gjort bättre?
 • Finns det några risker i/med vårt arbete idag?
 • Hur har vi kommunicerat idag?

Som handledare behöver du ge studenten återkoppling – både positivt såväl som konstruktivt tillrättavisande – det är en viktig del av VFU. Återkoppling underlättar inlärningen och gör det möjligt för studenten att upptäcka vilka arbetssätt och färdigheter som kan utvecklas och förstärkas.

Introducerande webbutbildning för handledare

För att underlätta för dig som handledare finns en webbutbildning på KI:s medarbetarwebb. Vi vill förtydliga att Verksamhets Integrerat lärande (VIL) är en annan benämning som KI använder för Verksamhets Förlagd Utbildning (VFU) i detta sammanhang. Den kan hjälpa dig i att stötta studentens lärande genom din handledning. 

Webbutbildning, KI:s (medarbetare.ki.se)

Följ den angivna länken till Canvas för att komma till webbutbildningen. 

Handledning inom vård 7,5 Hp

Handledarkurs på Högskolan Dalarna, handledning inom vård 7,5HP

Peer learning som handledningsmodell

Region Dalarna, Dalarnas kommuner och Högskolan har enats om att använda handledningsmodellen peer learning. Den pedagogiska utgångspunkten i peer learning är att kunskap utvecklas i samspel med andra och att studenter lär av och med varandra. Modellen utgår från ett studentaktivt lärande där studenterna samarbetar i par under handledning av en sjuksköterska. Reflektion och återkoppling mellan både studenter och handledare är centralt. Handledning sker i patientnära situationer men också med hjälp av i förväg formulerade strukturerade läraktiviteter som är relevanta för den aktuella kursen och verksamheten. I arbetet med de strukturerade läraktiviteterna ingår att studentparet gemensamt planerar, genomför och utvärderar en aktivitet. Reflektion och återkoppling med handledaren är centralt genom hela processen.

Handledning enligt peer learning bidrar till att:

 • Studenterna ansvarar för sitt eget lärande.
 • Studenterna problematiserar och reflekterar kring olika lärsituationer.
 • Studenterna aktivt söker kunskap.
 • Samverkan, stöd, kritiskt tänkande och återkoppling samt reflektion
 • Nyckelorden för peer learning är samverkan, stöd, kritiskt tänkande, återkoppling samt reflektion.
 • Eftersom peer learning även betonar kommunikativ kompetens tränas studenterna att formulera egna ställningstaganden, uttrycka samt bemöta olika problem. Detta leder till att studenternas lärande och självständighet utvecklas.

Patienten är utgångspunkten för studenternas lärande. Studenterna arbetar i par och uppmuntras att använda varandra som resurser för att utvecklas i sin kommande profession, både teoretisk och praktisk. Studennterna tar delansvar för ett begränsat antal utvalda patienter som de följer under vårdtiden. Studentparet samverkar med andra professioner för att träna på problemlösning vid olika patientsituationer.

Till följd av denna metod utvecklar studenterna en helhetssyn på patientens behov av vård och medicinsk behandling. På detta sätt främjas personcentrerad vård, som eftersträvar att synliggöra hela patientens andliga, sociala, psykiska och fysiska behov.

Loggbok, daglig återkoppling och reflektion kring lärandemål är en viktig del av handledarmodellen. Studenterna och handledarna ställer sig kontinuerligt frågan vad som fungerar bra i relation till kursmålen och vad som kan vidareutvecklas i det egna handlandet. Loggboken fylls i dagligen och är ett underlag för att sammanställa läranderesultat.

Mer information om peer-learning finns att ta del av på KI's hemsida: peer-learning guide

Riktlinjer för studenter under VFU

Studenten ansvarar för att under den första VFU-veckan informera om och tillhandahålla följande dokument:

 • Utdrag ur Belastningsregistret
 • Ifylld Hälsodeklaration
 • Utskriven AssCe-formulär som underlag vid bedömning
 • Utskrivet instruktionsdokument till AssCe-formular
 • Personligt inlärningsplan
 • Utskriven närvarolista

Hälsodeklaration, personlig inlärningsplan och närvarolista finns tillgängliga för studenterna i respektive digitala kursrum.

Bedömningsformulär

Bedömning sker med hjälp av AssCE-formulär under verksamhetsförlagd utbildning

Syftet med AssCE-formulären är att utgöra ett stöd och förtydligande av lärandemålen då studentens utveckling skall bedömas. AssCE-formulären kan även användas som stöd för att ge kontinuerlig feedback under utbildningsperioderna, samt när studenterna formulerar egna lärandemål för en utbildningsperiod.

För varje student på VFU ska ett bedömningsformulär fyllas i och signeras av både student och handledare. Den ifyllda och signerade bedömningsformulären tillsammans med närvarolista skickas av handledaren per post till kursansvarig lärare på Högskolan Dalarna.

Instruktion AssCE-formuläret (pdf)

Film om bedömningssamtalet Högskolan Gävle

Bedömningsformulär AssCE (pdf)

Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet

Nationell Klinisk Slutexamination (NKSE)

Högskolan Dalarna är ett av flertalet lärosäten i Sverige som samverkar kring Nationell klinisk slutexamination (NKSE), en examination som stöds av Svensk sjuksköterskeförening. Examinationen utgår från de mål för sjuksköterskeexamen som återfinns i högskoleförordningen (SFS 1993:100) och de mål för utbildning på grundnivå som anges i högskolelagen (SFS 1992:1434). NKSE genomförs under termin sex och består av ett skriftligt prov och ett praktiskt prov. Det skriftliga provet genomförs som salstentamen på campus och det praktiska provet genomförs på en VFU-plats.

Under det praktiska provet ska studenten under tre timmar så självständigt som möjligt vårda en patient. Studenten följs av en bedömningsansvarig sjuksköterska som observerar och gör noteringar i ett nationellt bedömningsunderlag. Examinationen avslutas med ett bedömningssamtal där student, bedömningsansvarig sjuksköterska och lärare från högskolan deltar. För att vara förberedd på vad som ingår i det praktiska provet är det viktigt att studenten tar del av aktuell version av bedömningsunderlaget som återfinns i det digitala programrummet. Beslut om betyg för det praktiska provet fattas av examinator, baserat på underlag från läraren och den bedömningsansvariga sjuksköterskan.

Mer information återfinns i det digitala programrummet samt via NKSE:s hemsida:

Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE)

Länkar till Kursplaner 

Kontakt med VFU-samordnare i Region Dalarna

Studentansvariga inom Region Dalarnas verksamheter hänvisas till Region Dalarnas VFU-samordnare eller studierektor gällande VFU-placering via mejl: praktiksamordnare.ssk@regiondalarna.se

För dig som studentansvarig i Dalarnas kommuner samt Norbergs kommun

Studentansvariga inom Dalarnas kommuner samt Norberg hänvisas till högskolans kommunsamordnare Marie Olsen moe@du.se

Senast granskad:
Kontakt
VFU-samordnare sjuksköterskeprogrammet
Senast granskad: