Fortbildning för rektorer (FFR): Rektors pedagogiska ledarskap och systematiska kvalitetsarbete HT 2023 - VT 2024

Stimulerande föreläsningar, kvalificerat erfarenhetsutbyte, och praktikutveckling vid den egna förskolan eller skolan

Syftet med fortbildningen

Syftet med fortbildningen (FFR) är att ge rektorer ökad kunskap och förmåga att bedriva det pedagogiska ledarskapet samt att leda det systematiska kvalitetsarbetet. Fortbildningen genomförs i form av digitala föreläsningar och kvalificerat erfarenhetsutbyte samt fokusgrupper med handelning utifrån valt utvecklingsområde

I fortbildningens fyra träffar per termin genomförs stimulerande föreläsningar och ”kvalificerat erfarenhetsutbyte”, vilket markerar att vi utgår från relevant forskning i kombination med deltagarnas erfarenheter. Deltagarna får också ta del av anknytande litteratur, forskningsartiklar eller liknande. Inför varje träff kommer därför förslag på stimulerande läsning -kombinerat med en anknytande praktikinriktad fråga.

Tillsammans med huvudmannen analyserar rektor tänkbara utvecklingsområden till exempel utifrån kvalitetsrapporter eller liknande och väljer sedan ett avgränsat utvecklingsområde som behandlas i fokusgrupperna.

Här är höstens program för föreläsningarna och introduktionen av fokusgrupperna med start den 16 september 2021.

imagevjcoa.png

Deltagande och genomförande:

1.    Deltagaren ska tillsammans med skolchef eller andra relevanta diskutera och välja ett utvecklingsområde inom området rektors pedagogiska ledarskap och systematiska kvalitetsarbete. Efter val av område placeras deltagaren i en fokusgrupp med andra rektorer som valt samma eller liknande område. Vardera fokusgrupp får handledare från Högskolan Dalarna eller annat lärosäte. Syftet är att deltagaren tillsammans med berörda ska få förutsättningar att analysera och utveckla det valda området. 

2.    Deltagaren deltar i minst hälften av de digitala träffarna, det vill säga minst 2 per termin.  Utöver de digitala nätversträffarna (ca fyra/termin deltar man i cirka fyra fokusgruppsträffar (ca 3 timmar) under vardera termin ht -21 och vt -22.  Handledaren för varje grupp organiserar och initierar träffarna samt deltar med forskningsbaserade inspel. Rektorerna själva turas om att leda gruppen. Introduktion är den 16 sept kl 16-16.30, efter nätverksträff nr 1.

3.    Mellan fokusgruppträffarna arbetar rektor med det valda området. Arbetet sker i samverkan med skolchef och andra relevanta t ex förstelärare, arbetslagsledare, elevhälsa, lärare, barn och elever. Handledaren konsulteras vid behov.

4.     Vid fokusträffarna analyseras och utvecklas deltagarnas utvecklingsarbete. Relevant litteratur (viss gemensam men det mesta är anpassat till området) läses och används på lämpligt sätt. Handledaren biträder med forskningsinspel och med relevant anpassad litteratur.

5.    I slutet av vt -22 genomförs en digital träff med samtliga fokusgrupper då deltagarna får ta del av varandras utvecklingsarbeten inom valda områden. Även övriga i det digitala nätverket deltar då (det vill säga de som inte deltar i FFR)

6.    För de som önskar tillgodoräkna sig 7, 5 hp på avancerad nivå genomförs en examination i form av en kortare dokumentation, som redovisas och diskuteras. Denna dokumentation får formen av exempel på hur rektors pedagogiska ledarskap och arbete med systematiskt kvalitetsarbete har genomförts samt vilka lärdomar och resultat arbetet lett fram till. Efter godkännande av examinator kompletteras också med handledarens reflektioner kring viktiga lärdomar av arbetets genomförande och resultat samt kopplingar till relevant forskning.

7.    Dokumentationen görs tillgänglig för spridning till andra intresserade t ex Skolverket, huvudmän och andra rektorer. 

Behörighet:

Genomgått Rektorsprogrammet 30 hp med godkänt resultat och arbetat som rektor eller motsvarande minst ett år efter Rektorsprogrammet alternativt arbetat som rektor eller motsvarande under minst ett år före Rektorsprogrammet. Även biträdande rektorer är välkomna att delta.

Anmälan:

Senast 15 augusti på denna länk: länk stängd

Obs även om du anmält dig till de digitala föreläsningarna måste du anmäla dig här till FFR.

Avgift:

Ingen avgift. Skolverket finansierar.

Kursplan: 

Rektors pedagogiska ledarskap och systematiska kvalitetsarbete

 

 

 

 

 

 

 

Senast granskad:

Ansvarig

Ulf Nytell
Utbildningschef
PUD
Senast granskad: