IT och lärande som stöd för skolutveckling

Kursens övergripande mål är att utveckla kunskap om hur förskolans och skolans lärandemiljöer kan utvecklas med hjälp av IT. Kursen är på 7,5 hp.

Innehåll

I kursen behandlas förskolans och skolans styrdokument med fokus på professions- och skolutveckling med hjälp av IT och nätbaserade lärresurser. I kursen diskuteras och problematiseras etiska aspekter av användandet av IT och nätbaserade resurser. Digital dokumentation används som ett verktyg för att uppmuntra till reflektion över den egna professionsutvecklingen samt som ett stöd i förskolans och skolans utveckling. I kursen belyses digitala lärresurser och estetiska uttryckssätt samt deras pedagogisk-didaktiska betydelse.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • använda och värdera några olika IT-verktyg och deras funktion i förskola och skola
  • visa förmåga att kritiskt granska och värdera olika källor på Internet
  • analysera och diskutera förskollärares och lärares yrkesetiska dilemman i relation till IT och Internet
  • använda digitala lärresurser och estetiska uttryckssätt samt visa teoretisk insikt om deras pedagogisk-didaktiska betydelse

Kursplan för PE1058

Senast granskad:
Senast granskad: