Kurs PE1058

IT och lärande som stöd för skolutveckling

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet är att utveckla kunskap om hur förskolans och skolans lärandemiljöer kan utvecklas med hjälp av IT.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • använda och värdera några olika IT-verktyg och deras funktion i förskola och skola
  • visa förmåga att kritiskt granska och värdera olika källor på Internet
  • analysera och diskutera förskollärares och lärares yrkesetiska dilemman i relation till IT och Internet
  • använda digitala lärresurser och estetiska uttryckssätt samt visa teoretisk insikt om deras pedagogisk-didaktiska betydelse