Kursplan

IT och lärande som stöd för skolutveckling

Kurskod
PE1058
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogik (PEA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2013-02-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-01.
Reviderad
Reviderad 2013-03-06.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-04-01.

Lärandemål

Det övergripande målet är att utveckla kunskap om hur förskolans och skolans lärandemiljöer kan utvecklas med hjälp av IT.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • använda och värdera några olika IT-verktyg och deras funktion i förskola och skola
  • visa förmåga att kritiskt granska och värdera olika källor på Internet
  • analysera och diskutera förskollärares och lärares yrkesetiska dilemman i relation till IT och Internet
  • använda digitala lärresurser och estetiska uttryckssätt samt visa teoretisk insikt om deras pedagogisk-didaktiska betydelse

Innehåll

I kursen behandlas förskolans och skolans styrdokument med fokus på professions- och skolutveckling med hjälp av IT och nätbaserade lärresurser. I kursen diskuteras och problematiseras etiska aspekter av användandet av IT och nätbaserade resurser. Digital dokumentation används som ett verktyg för att uppmuntra till reflektion över den egna professionsutvecklingen samt som ett stöd i förskolans och skolans utveckling. I kursen belyses digitala lärresurser och estetiska uttryckssätt samt deras pedagogisk-didaktiska betydelse.

Examinationsformer

Bedömning av deltagarnas kunskaper och färdigheter baseras på aktivt deltagande i seminarier och workshops samt genom individuella och kollaborativa tillämpningsuppgifter vilka görs via olika medieringssätt.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, workshops och grupparbeten. Mellan träffarna ägnar sig kursdeltagarna åt läsning och bearbetning av kursens litteratur samt åt arbetsuppgifter som ingår och tar avstamp i kursens innehåll och förhållanden i den egna verksamheten.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Tillgång till dator med Internetuppkoppling och viss vana att arbeta nätbaserat är en förutsättning för att kunna delta i kursen. Kursen ges som uppdragsutbildning.

Kursen ingick i huvudområdet pedagogik till och med 2014-03-31.