ULF-projektet

ULF - Utveckling, Lärande, Forskning - är en riksomspännande försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning på uppdrag av regeringen som pågår 2017-2021.

Försöksverksamheten ska utveckla och pröva modeller som ger långsiktiga och hållbar samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän. Uppdraget är baserat på tre områden: utveckling, lärande och forskning (ULF).

Försöksverksamheten vill medverka till att yrkesverksamma i skola får en aktiv roll i kunskapsproduktion, forskning och utvecklingsarbete. Uppdraget vill även underlätta ett närmare samarbete mellan disputerade lärare hos skolhuvudman och forskare på lärosäten att bedriva praktiknära forskning i samverkan. Projektet ska även medföra att lärarstuderandes kunskaper om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utvecklas genom praktik och teori i förskollärar- och lärarutbildningen. 

Utmärkande för ULF-projektet är att verksamheten på ett systematiskt sätt ska pröva samverkansmodeller, lära av erfarenheterna och föreslå långsiktigt hållbara lösningar. 

Kort om vad vi gör vid Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna är ett av 25 lärosäten som ingår i försöksverksamheten och kommer tillsammans med xxxxxx.

 

Senast granskad:
Senast granskad: