För dig som letar forskare

På sidan lägger vi ut "krokar" från forskare på Högskolan som vill komma i kontakt med lärare, arbetslag eller skolor för att gemensamt driva utveckling och forskning. Ta kontakt med Mattias Gradén (mga@du.se) för att få ytterligare information om respektive område och uppgifter om kontaktpersoner.

1) Är du och din skola intresserade av forskning och utveckling av formativ bedömning inom matematik och naturvetenskap?

Formativ bedömning kan fungera som ett redskap för lärande och utveckling av undervisning. Genom att lärare och elever är involverade i arbete med formativ bedömning tillsammans med forskare, finns det möjlighet att på ett systematiskt sätt utveckla och studera betydelsen av formativ bedömning för undervisning och elevers lärande.

I detta forskningsprojekt erbjuds ni att tillsammans med forskare och lärarutbildare från Högskolan Dalarna identifiera områden inom formativ bedömning som upplevs som intressanta eller problematiska. Genom ett kollegialt lärande i fokusgrupper får ni chans att reflektera kring och utveckla era kunskaper och er praktik i formativ bedömning inom matematik och naturvetenskap

Publicerades på hemsida 19 januari 2018.

2) Är du och din skola intresserade av film i undervisningen, kopplat till tema om mänskliga rättigheter?

SO-didaktiker söker samarbete med en gymnasieskola i PUD-regionen för ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt om användning av film i undervisning om temat mänskliga rättigheter i ämnena historia och religionskunskap. I detta projekt vill forskare samarbeta med verksamma lärare för att utforska berättelsers roll för elevers känslo- och tankemässiga förståelse av etiska och existentiella frågor, kopplade till temat mänskliga rättigheter.

Så snabbt som möjligt vill forskarna knyta kontakt med lärare i historia och religion på en gymnasieskola för att gemensamt forma ett projekt som kan vara till gagn för såväl skolans praktik som den so-didaktiska forskningen. Kontakt önskas snarast. Om finansiering till projektet beviljas är tidsplan att under våren 2018 planera en studie som genomförs under höstterminen 2018.

Publicerades på hemsida 24 januari 2018.

3) Lärare med historieintresse söks för gemensamt projekt om skolsamlingar under 1800- och 1900-talet!

Vi är tre historiker i Uppsala, Stockholm och Falun som håller på att utforma ett forskningsprojekt om skolsamlingar och bibliotek på läroverk och gymnasieskolor under 1800- och 1900-talet. Som ett pilotprojekt skulle vi även vilja undersöka en specifik skolsamling tillsammans med lärare och elever. Vi är intresserade av att utveckla frågor och metoder som rör användandet av historiska samlingar och artefakter i undervisning i skolan idag. Det kan röra sig om att lära elever att tänka globalhistoriskt, hur hamnade etnologiskt material från Afrika eller andra världsdelar på min skola? Eller vetenskapshistoriskt, att förstå varför man samlade, torkade och kategoriserade växter, och vad skolskelett säger om hur man tänkte kring människor förr. Vi är också intresserade av hur skolbibliotek byggdes upp; varifrån kom böcker och tidskrifter?

Vad vi söker är lärare som utifrån en skolsamling har lust att arbeta med oss för utveckla sätt att utforska och förstå kunskapshistoria tillsammans sina elever. Hör av er till pud så kan vi därefter prata vidare om hur vi skulle kunna jobba ihop.

 

Publicerades på hemsidan 29 januari 2018

Senast granskad:
Senast granskad: