Fortbildning för rektorer (FFR) i förskolan HT 2024 - VT 2025

Fortbildningen vänder sig till rektorer i förskola som önskar öka sin professionella kompetens när det gäller att utvecklapedagogisk ledning genom organisering och distribuerat ledarskap.

Nytt intressant och aktuellt fokus:

Pedagogiskt ledarskap för rektorer i förskolan med fokus på förskolans utbildningsuppdrag

Rektors nyckelfunktion med fokus på förskolans utbildningsuppdrag

Rektor i förskolan har en nyckelfunktion som ledare för den pedagogiska utvecklingen och för förskolans utbildningsuppdrag. Det kan handla om att skapa samsyn kring mål, leda ett gemensamt lärande hos personalen, skapa systematik i kvalitetsarbetet och att organisera och skapa gynnsamma förutsättningar för barns lärande och utveckling utifrån förskolans uppdrag och mål.

Vid Högskolan Dalarna genomförs ht 2024 – vt 2025 en fortbildning för rektorer i förskolan kring detta område. Parallellt bygger vi också upp ett nätverk för verksamhetschefer med samma tema.

Fortbildningen genomförs under tre tvådagarsinternat samt cirka fyra tretimmars digitala träffar. Skolverket bekostar utbildningen och huvudmännen bekostar internaten.

Välkommen att delta i en digital träff om rektors pedagogiska ledarskap och samtal om fortbildningen

Den 13 mars kl 14-15.30 är du välkommen på en träff då vi behandlar vad rektors pedagogiska ledarskap med fokus på utbildningsuppdraget kan innebära i praktiken och vad det finns för utvecklingsbehov hos rektorer. Detta bidrar sedan till fortbildningens innehåll och form. Ingen anmälan behövs.

Seminarieledare från Högskolan Dalarna är Stefan Weinholtz Magnusson, Johanna Katrin och Ulf Nytell.

Länk här: https://du-se.zoom.us/j/61578099872

VÄLKOMMEN DEN 13 MARS!

Ulf Nytell, Utbildningschef vid Högskolan Dalarna/PUD/SOL

 

 

Info om fortbildningen för rektorer i förskolan

 

Mål 

Målet är att du som rektor i förskolan ska kunna:

analysera ditt eget pedagogiska ledarskap utifrån styrdokument och relevant forskning
utifrån lokal kontext analysera förutsättningarna för att leda och organisera utveckling av den egna förskolans kvalitet
undersöka hur ledningsfunktioner kan tydliggöras och organiseras för att skapa goda förutsättningar hållbar utveckling.
 

Innehåll

  • Rektor som chef och ledare i förskola  - krav och förväntningar i styrdokument och hos olika grupper
  • Analys av den egna förskolans förutsättningar för långsiktig och hållbar utveckling med fokus på barns lärande och utveckling med stöd i relevant forskning
  • Rektors ledning av utvecklingsarbete med fokus på barns lärande och utveckling
  • Organisering och ledning av distribuerat ledarskap och kollegialt lärande för utveckling av förskolans kvalitet
  • Rektor som ledare för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan
  • Roller och ansvar med ett pedagogiskt och didaktiskt utvecklingsfokus

 

Uppdragsutbildning med internat och digitala träffar

Kursen är uppdragsutbildning från Skolverket och genomförs som tre obligatoriska tvådagarsinternat på kursgård samt genom cirka fyra nätbaserade träffar (vardera tre timmar).

 

Behörighet och högskolepoäng

För deltagande krävs Rektorsprogrammet 30 hp.

Vid godkänd kurs ger fortbildningen 7,5 hp på avancerad nivå. För godkänd krävs aktivt deltagande vid träffarna och godkänt pm om det egna pedagogiska ledarskapet.

 

Anmälan

På Skolverkets hemsida 15 mars – 30 maj. Vi återkommer med länk.

 

Senast granskad:

Ansvarig

Ulf Nytell
Utbildningschef
PUD
Senast granskad: