SUDs nyhetsbrev juni 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I juni månads nyhetsbrev kan du ta del av återkopplingen av de examensarbeten som skrivits utifrån ämnesförslag från praktiken, kommande uppdragsutbildningar, SUDs nya arbetssätt "Lokal Praktikutveckling", samt avslutade och pågående projekt inom socialtjänstforskningsfonden.

Återkoppling examensarbeten

Under 2022 inhämtades ämnesförslag från praktiken för examensarbeten inom socionomprogrammet. Det resulterade i att två genomförda examensarbeten utifrån identifierade behov/frågeställningar i praktikens verksamheter. De två uppsatserna finns nu publicerade i Högskolan Dalarnas publikationsdatabas Diva där du kan läsa uppsatserna i sin helhet:

Bemötande i mellanmänskliga möten i socialt arbete : En fallstudie om bemötandet hos Familjerätten i Borlänge

Är belöning och ökad tolerans i missbruksvården ett vinnande koncept? : En kvalitativ intervjustudie av behandlares upplevelse kring belöning som arbetsmetod samt hur en mer tolerant syn på droganvändningsproblematik kan främja behandlingsprocessen och minska stigmatisering kring droganvändning

Ge ämnesförslag till kommande examensarbeten

Har du idéer om frågeställningar som är av intresse att undersöka i din verksamhet så finns nu möjlighet att anmäla förslag på ämnen till de examensarbeten som skrivs vårterminen 2024. Mallen för anmälan hittar du här och sista anmälningsdag är 20 september.

Uppdragsutbildningar hösten 2023

Under hösten kommer följande uppdragsutbildningar att genomföras:

·       Motiverande samtal, MI

·       Ledarskapsutbildning för socialtjänstens chefer

-          Ledarskap för effektivt samarbete, kurs 1 (7,5 hp)

-          Ny som ledare, ett alternativ till kurs 1 (7,5hp)

-          Ledarskapets juridik, kurs 3 (7,5 hp)

Ovanstående uppdragsutbildningar för hösten 2023 är fulltecknade.

Under augusti-september kommer information om datum och anmälan till uppdragsutbildningar som ges vårterminen 2024. Uppdragsutbildningar som planeras att genomföras är Motiverande samtal, MI och ASI, Addiction Severity Index samt ledarskapsutbildning för socialtjänstens chefer, kurs 4; Kommunal styrning och implementering (7,5 hp).

Lokal praktikutveckling- ett möte mellan forskning och praktik inom det sociala välfärdsområdet

I november 2023 börjar SUD arbeta utifrån ett nytt arbetssätt kallat lokal praktikutveckling (LPU). Lokal praktikutveckling inom socialtjänsten och den närliggande hälso- och sjukvården syftar till att systematiskt utveckla en förståelse för en utmaning eller ett problem som identifierats av yrkesverksamma som angeläget att vilja utveckla, ”lösa” eller lära sig mer om. Mer information om lokal praktikutveckling hittar du på SUDs hemsida under rubriken ”Lokal praktikutveckling”.

Utveckla din verksamhet genom LPU

Om du vill vara med och utveckla din verksamhet i formen av lokal praktikutveckling så kommer ett ansökningsformulär att finnas tillgängligt på hemsidan fr.om. 1 november 2023.

Socialtjänstforskningsfonden

SUD stödjer samfinansierad forskning och utveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård genom Socialtjänstforskningsfonden (STFF). Det innebär att socialtjänst, region och högskola tar ett gemensamt ansvar för att samskapa ny kunskap, vilken ska bidra till att utveckla den vetenskapliga grunden för socialtjänstens verksamhet och för utbildningar inom hälsa och välfärd.

Avslutade och pågående projekt

Två projekt som nyligen avslutats inom STFF är Jag & min familj och SWEOLD Dalarna, Jag & min familj har återkopplats i sin helhet på SUDs hemsida i form av sammanfattade resultat, inspelade konferensföredrag och en rapport. SWEOLD Dalarna kommer att återkopplas på SUDs hemsida efter sommaren.

I nuläget pågår fyra projekt inom STFF som beräknas avslutas kring årsskiftet 2023–2024.

 

Avslutningsvis vill vi på SUD tacka för god samverkan,

för ett fint samarbete och önska er alla en fantastisk sommar!

Elin Johansson, verksamhetsutvecklare & Amanda Frank, samordnare

Senast granskad:
Senast granskad: