Nätverk inom SUD

SUD koordinerar nätverk som syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Så väl återkoppling som implementering underlättas genom möten i nätverksform. Nätverken kan även fungera som ett sammanhang för stöd.

Nätverket för verksamhetsutveckling 

Detta nätverk koordineras av SUD och RRS (Regionala samverkans och stödstrukturen i länet). Målgruppen är personer som arbetar med verksamhetsutveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i länet. Nätverket syftar till erfarenhets- och kunskapsutbyte med fokus kompetensutveckling, samverkan, forskning och utveckling.

Nätverket för kommundoktorander / kommunlicentiander

Detta nätverk bildades år 2023 utifrån ett identifierat behov av att skapa ett sammanhang för länets anknutna doktorander/licentiander till SUD. Nätverket syftar till erfarenhets- och kunskapsutbyte som kan komma praktiken till gagn.

Nätverket Jag & min familj

Nätverket Jag & min familj är under uppstart hösten 2023 och kommer att fungera som en fortsättning till kunskapsutbyte efter interventionen med samma namn, vilken utvärderats i ett forskningsprojekt som delfinansierats genom SUD. Det handlar om att verksamma inom socialtjänsten som arbetar med familjer i missbruk utifrån detta öppenvårdsprogram ska ha tillgång till en arena för erfarenhets- och kunskapsutbyte. För mer information om interventionen, och tillika forskningsprojektet, Jag & min familj, se rubrik "Forskning och utveckling" på SUDs hemsida. 

Här finns vägledning för dig som arbetar med interventionen Jag & min familj

Här finns material för dig som arbetar med interventionen Jag & min familj

Här finns en informationsfilm från Beroendecentrum Stockholm riktad till barn som har vårdnadshavare med beroendesjukdom. 

Senast granskad:

Kontakt

Amanda Frank
Universitetsadjunkt socialt arbete
Senast granskad: