SUDs nyhetsbrev december 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I årets sista nyhetsbrev kan du läsa om kommande utbildningar, samt ta del av annat som är på gång under våren 2023, allt ifrån en konferens och ett professionsseminarium till ett nytt forskningsprojekt.

Uppdragutbildning Högskolan Dalarna våren 2023

SUD utvecklar utbudet av vidareutbildning riktat till yrkesverksamma i socialt arbete och närliggande hälso- och sjukvård.

Motiverande samtal, MI

Våren 2023 erbjuder SUD en grundkurs i Motiverande samtal. Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. Det finns platser kvar på utbildningen som går 7-8 februari samt 21 februari. Läs mer och anmäl dig via SUDs hemsida.

Ledarskapsutbildning för socialtjänstens chefer

Att vara chef inom socialtjänsten ställer krav på mångsidighet, flexibilitet och ansvarstagande. SUD har gemensamt utvecklat en ledarskapsutbildning för chefer inom socialtjänsten. Utbildningen har en studietakt på 25% och innehåller fyra valbara kurser. Frågor om utbildningen och anmälan görs till Ulf Kassfeldt ukf@du.se

Vårterminen 2023 ges kurs 2 i utbildningspaketet, Styrsystem och utveckling inom socialtjänst/omsorg. Utbildningsplatserna för denna kurs är fylld men till höstterminen 2023 kommer kurs 1, Ledarskap för effektivt samarbete 7,5 hp och kurs 3, Ledarskapets juridik, 7,5hp att erbjudas. Läs mer på SUDs hemsida och håll dig uppdaterad kring datum och anmälan.  

Konferenser

Goda resultat för familjebaserat öppenvårdsprogram i familjer med missbruk - ”Jag och min familj”

Under våren 2023 kommer SUD, Högskolan Dalarna, Högskolan Gävle och Region Gävleborg bjuda in till en konferens och kunskapsspridning av forskningsprojektet ”Jag och min familj”. Resultaten i projektet avser en treårig effektstudie av ett familjebaserat öppenvårdsprogram i familjer med missbruk samt en redovisning av hur barn och föräldrar upplevt programmet. För datum, tider och anmälan håll er uppdaterade på SUDs hemsida.

Professionsseminarium – socialt arbete

Högskolan Dalarna kommer under vårterminen bjuda in till professionsemniarium för studenter, VFU-utbildare och yrkesverksamma.  För datum och program håll dig uppdaterad på SUDs hemsida.

Praktiknära forskning – 1 beviljat projekt i Dalarna

Under 2022 har SUDs tredje utlysning av medel för praktiknära forskning inom socialtjänstforskningsfonden genomförts. Ett projekt har beviljats medel. Projektets resultat kommer att återkopplas till SUDs medlemmar såväl skriftligt som muntligt.

Susanne Gustafsson beviljas medel för ett ettårigt projekt ”Hur kan genus som analytiskt verktyg underlätta för socialarbetare att bedöma en arbetsmetods verkningsgrad?” Syftet med projektet är att utveckla ett verktyg som mäter genusaspekten i våldsutövares omvandling från att utöva våld i nära relation till att upphöra med våld och därmed stärka familjens hälsa.

VFU på socionomprogrammet

Grundkurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete våren 2023

Grundkursen har 25% studietakt, med tre obligatoriska träffar 25/1, 15/3 samt 24/5.
Kursen behandlar socionomprogrammets bakomliggande idéer och innehåll, den verksamhetsförlagda utbildarens roller och funktioner samt undervisnings- och handledningsmetoder. Anmälan till kursen är öppen tillsvidare i mån av plats. Läs mer om kursen och anmäl dig via denna länk: Grundkurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete - Högskolan Dalarna (du.se)

Magisterkurser vid Högskolan Dalarna!

Kurserna vänder sig till dig som har grundläggande utbildning i socialt arbete och vill vidareutbilda dig inom områden som exempelvis funktionshinder, barn och ungas utveckling, eller äldre personers levnadsvillkor. Kurserna ges digitalt på distans. Du kan själv anpassa studierna efter dina förutsättningar. Kursutbudet i sin helhet finner du på hemsidan.

QR-kod.png

Tack för god samverkan under 2022!

Senast granskad:
Senast granskad: