GEP - Gender Equality Plan

Kravet på en gender equality plan (GEP) är ett kriterium för att universitet ska kunna söka och erhålla bidrag via Horizon Europe. Denna websida sammanfattar de delar som utgör högskolans GEP och beskriver de åtaganden och aktiviteter som innefattas i jämställdhetsarbetet.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsarbetet bedrivs enligt högskolans plan för jämställdhetsintegrering 2022-2026, som tydliggör de målsättningar och specifika fokusområden som lärosätets ledning har beslutat om. Dessa är:

 1. Kunskap och kompetens om jämställdhetsintegrering
 2. Lika möjligheter till karriärvägar
 3. Jämställd studie- och arbetsmiljö
 4. Jämställd utbildning

Planen tydliggör också följande:

 • Beskrivning av hur högskolan ser på frågan om jämställdhet
 • Lokal problembeskrivning och prioritering av områden som identifierats som särskilt aktuella
 • Nationell lagstiftning och annan styrning som påverkar arbetet
 • Andra lokala styrdokument av relevans

Mål för hållbar utveckling

Den kontinuerliga strävan för lika villkor betraktas som en del av högskolans arbete för en hållbar utveckling. Det övergripande målet för jämställdhet och lika villkor är formulerat i högskolans mål för hållbar utveckling (mål 5):

Högskolan Dalarna ska vara ett jämställt, inkluderande, tillgängligt och ansvarstagande lärosäte där alla har samma rättigheter och möjligheter till makt och inflytande. Vi ska säkerställa en miljö fri från diskriminering av individer eller verksamheter och erbjuda stöd som ger studenter goda förutsättningar att ansöka till och genomföra sina studier.

Uppföljning och resultat

Exempel på aktiviteter som har genomförs

2022

 • Kursen Kompetensförsörjning och rekrytering utvecklades för att även innefatta frågan om  bias i bedömning. Målgruppen utvidgades också för att innefatta linjechefer, proprefekter och ledamöter i Anställningsförslagsutskottet (AFU), som en viktigt led för att minska risken för systematiska missgynnanden i beslut om anställning eller befordran.
 • En ny utbildningsmodul, Hållbarhets- och jämställdhetsarbete lanserades, som en återkommande del av kompetensutvecklingsutbudet.
 • En ny jämställdhetsintegreringsplan med inriktningar för det fortsatta arbetet färdigställdes, i enlighet med regleringsbrevets direktiv.
 • En kartläggning (utifrån Diskrimineringsombudsmannen synpunkter) av processen för att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp risker för diskriminering av studenter genomfördes och resulterade i införandet av en fysisk skydds- och studiemiljörond samt enkäter användas som undersökningsmetod från och med 2023.

2023

 • Utbildningen Hållbarhets- och jämställdhetsarbete genomfördes för samtliga chefer vid lärosätet.
 • Informationssidor som beskriver och systematiserar vårt arbete för jämställdhet och lika villkor tillgängliggjordes såväl internt som externt och inkluderades som en obligatorisk del vid introduktion av nyanställda.
 • Under inriktningen jämställd utbildning ingår det löpande arbetet som Studieverkstaden erbjuder, med syfte att gynna breddat deltagande. Under året implementerades också det så kallade EWS (early warning system).
 • Lärosätets karriärväg, samt bedömningskriterier för avancemang, förtydligades i en revidering av anställningsordning. I de övergripande principerna för rekrytering och befordran är jämställdhet och lika villkor specifikt utpekat.
Senast granskad:
Senast granskad: