Jämställdhet

Det inte ska förekomma könsrelaterade skillnader vad gäller de anställdas arbetsförhållanden, löner, inflytande, karriärmöjligheter och möjligheter att förena yrkeskarriär med hem och familj. Alla studenter ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet.

Arbetet för ökad jämställdhet är dels reglerat i diskrimineringslagen, både vad gäller förbud mot diskriminering och krav på aktiva åtgärder. Det finns också ett krav på att främja en jämn könsfördelning inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner. Skrivningar om jämställdhet återfinns även i högskolelagen, högskoleförordningen och anställningsförordningen. Utöver detta har vi genom regleringsbrevet ett mål om könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 49% kvinnor. 

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegreringsuppdraget är inskrivet i 2023 års regleringsbrev för universitet och högskolor där vårt uppdrag ytterst är att bidra till de jämställdhetspolitiska målen.  
 
Eftersom jämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste ett jämställdhetsperspektiv finnas med i det dagliga arbetet. Vi har valt att rikta in vårt arbete på fyra områden:

1. Kunskap och kompetens om jämställdhetsintegrering

En förutsättning för ett lyckat arbete är förankring och kunskap i organisationen. Detta handlar dels om att tillgängliggöra information om arbetet men det handlar också om kompetens att uppmärksamma och agera på ojämställdhetsproblem i vardagen. Målet är att alla, utifrån sin roll, ska ha god kännedom och förståelse för jämställdhetsintegrering och det egna ansvaret i jämställdhetsarbetet. 


2. Lika möjligheter till karriärvägar 

Mot bakgrund av de ojämställdhetsproblem som finns i akademin, tar denna inriktning sikte på att skapa lika möjlighet till meritering och karriär. Detta är inte bara begränsat till anställningar och befordringsärenden, utan inkluderar även fördelning av forskningsmedel och hur meriterande och icke-meriterande arbetsuppgifter fördelas. Målet är att alla som har en direkt påverkan på beslutsfattande ska förstå hur bakomliggande normer och attityder kan påverka bedömning av kompetens och meriter. Men också att jämställdhetsaspekten ska beaktas i tjänsteplanering samt fördelning av såväl arbetsuppgifter som medel. 

3. Jämställd studie- och arbetsmiljö 

Den tredje inriktningen fokuserar på jämställd studie- och arbetsmiljö. För medarbetare handlar detta om till exempel anställningstrygghet och hälsa. Området innefattar också arbete mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier och annan typ av utsatthet för såväl medarbetare som studenter. Målet är ett aktivt arbete för att diskriminering, trakasserier eller andra kränkningar inte uppstår. Det handlar också om att förstå och förebygga orsaker till ojämställd sjukfrånvaro.

4. Jämställd utbildning 

Ett av de jämställdpolitiska målen lyfter att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor gällande utbildning, studieval och personlig utveckling. Vi som lärosäte har här ett ansvar att motverka könsbundna studieval och använda utbildningens innehåll och utformning för att medvetandegöra och utmana föreställningar och strukturer. Målet är att alla, med relevant förberedelse och god motivation, ska ha möjlighet att delta i högre studier. Men också att studenterna ska förvärva den kunskap som krävs för att motverka ojämställdhet i sin kommande yrkesutövning.

Senast granskad: